جواز تاسیس جهت اخذ برند

یکی از مدارک مورد نیاز جهت ثبت برند، مجوز فعالیت می باشد؛ در واقع مجوز و جواز فعالیت و یا شغلی یکی از چالش های ثبت برند شما می باشد . اخذ مجوز شغلی مثلاً مجوز صنفی معمولاً کار آسانی نمی باشد و دارای مراحل مختلف منجمله تهیه مکان تجاری و استعلام از ارگان های …

error: Content is protected !!