ثبت آگهی شرکت در روزنامه رسمی

ثبت آگهی شرکت در روزنامه رسمی یک الزام قانونی است. وقتی ثبت شرکت خود را به انجام رساندید و به عنوان آخرین گام باید آگهی تاسیس شرکت را در روزنامه رسمی ثبت بنمایید و در واقع این یکی از تکالیف قانونی و الزامی شما به شمار می رود.     روزنامه رسمی چیست ؟ طبق …

error: Content is protected !!