جواز تاسیس پوشاک

جواز تاسیس ساخت پوشاك، عمل آوردن و رنگ كردن پوست بر طبق وب سایت بهین یاب دارای طبقه بندي فعاليت ها و محصولاتي هستند که جهت اطلاع شما نمايش داده شده اند. همچنین در ادامه موضوعات سرمايه گذاري که مي توانيد براي آنها جواز تاسيس دريافت نماييد آورده شده است.

جواز تاسیس پوشاك عمل آوردن رنگ پوست

جواز تاسیس پوشاك عمل آوردن رنگ پوست

ساخت پوشاك، عمل آوردن و رنگ كردن پوست (18)

ساخت پوشاك، به استثناي پوشاك از پوست خزدار (1810)

لباس رو، تاري پودي، دوخته شده (1810312471)

لباس رو، مردانه و پسرانه، تاري پودي، دوخته شده (1810412447)

پالتو، مردانه و پسرانه، تاري پودي، دوخته شده (1810512326)

كت و شلوار، مردانه و پسرانه، تاري پودي، دوخته شده (1810512319)

جليقه، مردانه و پسرانه، تاري پودي، دوخته شده (1810512320)

شلوار، مردانه و پسرانه، تاري پودي، دوخته شده (1810512322)

پيراهن، مردانه و پسرانه، تاري پودي، دوخته شده (1810512321)

كاپشن و اوركت، مردانه و پسرانه، تاري پودي، دوخته شده (1810512323)

باراني، مردانه و پسرانه، تاري پودي، دوخته شده (1810512325)

شلوار جين، مردانه و پسرانه، تاري پودي، دوخته شده (1810512448)

كاپشن جين، مردانه و پسرانه، تاري پودي، دوخته شده (1810512449)

شلوار كتان، مردانه و پسرانه، تاري پودي، دوخته شده (1810512450)

كت كتان، مردانه و پسرانه، تاري پودي، دوخته شده (1810512451)

بادگير، مردانه و پسرانه، تاري پودي، دوخته شده (1810512452)

ژاكت مردانه و پسرانه، تاري پودي، دوخته شده (1810512324)

پوليور مردانه و پسرانه، تاري پودي، دوخته شده (1810512428)

تي شرت مردانه، تاري پودي، دوخته شده (1810512429)

بلوز مردانه و پسرانه، تاري پودي، دوخته شده (1810512430)

لباس رو، زنانه و دخترانه، تاري پودي، دوخته شده (1810412453)

كت، زنانه و دخترانه، تاري پودي، دوخته شده (1810512303)

مانتو، تاري پودي، دوخته شده (1810512304)

پالتو، زنانه و دخترانه، تاري پودي، دوخته شده (1810512305)

كاپشن و اوركت، زنانه و دخترانه، تاري پودي، دوخته شده (1810512306)

باراني، زنانه و دخترانه، تاري پودي، دوخته شده (1810512307)

ژاكت، زنانه و دخترانه، تاري پودي، دوخته شده (1810512308)

شال و روسري، تاري پودي، دوخته شده (1810512454)

كت و دامن، تاري پودي، دوخته شده (1810512311)

پيراهن، زنانه و دخترانه، تاري پودي، دوخته شده (1810512312)

بلوز و شوميز، زنانه و دخترانه، تاري پودي، دوخته شده (1810512313)

دامن و دامن شلواري، تاري پودي، دوخته شده (1810512314)

لباس مجلسي، تاري پودي، دوخته شده (1810512315)

شنل و پانچو، تاري پودي، دوخته شده (1810512316)

شلوار، زنانه و دخترانه، تاري پودي، دوخته شده (1810512419)

شلوار جين، زنانه و دخترانه، تاري پودي، دوخته شده (1810512455)

كاپشن جين، زنانه و دخترانه، تاري پودي، دوخته شده (1810512456)

چادر سر، تاري پودي، دوخته شده (1810512421)

شلوار كتان، زنانه و دخترانه، تاري پودي، دوخته شده (1810512457)

پوليور، زنانه و دخترانه، تاري پودي، دوخته شده (1810512431)

كت كتان، زنانه و دخترانه، تاري پودي، دوخته شده (1810512458)

تي شرت، زنانه و دخترانه، تاري پودي، دوخته شده (1810512432)

مقنعه، تاري پودي، دوخته شده (1810512459)

لباس رو، به روش حلقوي، دوخته شده (1810312301)

پوشاك زير، لباس راحتي و لباس خواب، تاري پودي، دوخته شده (1810312330)

پوشاك زير، لباس راحتي و لباس خواب، زنانه و دخترانه، تاري پودي، دوخته شده (1810412331)

شورت زنانه و دخترانه، تاري پودي، دوخته شده (1810512332)

زير پوش زنانه و دخترانه، تاري پودي، دوخته شده (1810512334)

زير دامني زنانه و دخترانه، تاري پودي، دوخته شده (1810512335)

تاپ و شورت زنانه و دخترانه، تاري پودي، دوخته شده (1810512336)

انواع لباس خواب زنانه و دخترانه، تاري پودي، دوخته شده (1810512339)

پوشاك راحتي زنانه و دخترانه، تاري پودي، دوخته شده (1810512328)

پوشاك زير، لباس راحتي و لباس خواب، مردانه و پسرانه، تاري پودي، دوخته شده (1810412340)

شورت مردانه و پسرانه، تاري پودي (1810512341)

زيرپوش، مردانه و پسرانه، تاري پودي (1810512342)

پيژامه، مردانه و پسرانه، تاري پودي (1810512443)

انواع لباس خواب، مردانه و پسرانه، تاري پودي (1810512343)

پوشاك راحتي مردانه و پسرانه (1810512329)

پوشاك زير، لباس راحتي و لباس خواب حلقوي دوخته شده (1810312436)

پوشاك زير، لباس راحتي و لباس خواب، مردانه و پسرانه، به روش حلقوي، دوخته شده (1810412437)

شورت مردانه و پسرانه، به روش حلقوي (1810512440)

زيرپوش، مردانه و پسرانه، به روش حلقوي (1810512441)

زير شلواري، مردانه و پسرانه، به روش حلقوي (1810512442)

انواع لباس خواب، مردانه و پسرانه، به روش حلقوي (1810512439)

پوشاك زير، لباس راحتي و لباس خواب، زنانه و دخترانه، به روش حلقوي، دوخته شده (1810412438)

شورت زنانه و دخترانه، به روش حلقوي، دوخته شده (1810512444)

گن زنانه و دخترانه، به روش حلقوي، دوخته شده (1810512337)

سينه بند زنانه و دخترانه، به روش حلقوي، دوخته شده (1810512333)

زيرپوش زنانه و دخترانه، به روش حلقوي، دوخته شده (1810512445)

زير شلواري زنانه و دخترانه، به روش حلقوي، دوخته شده (1810512446)

پوشاك نوزاد و كودكان دوخته شده (1810312344)

لباس سرهمي نوزاد (1810412345)

تاپ و تي شرت نوزاد (1810412346)

بلوز كودك و نوزاد (1810412347)

دامن كودك (1810412348)

پيراهن كودك (1810412349)

پوشاك چرمي كودك (1810412350)

لباس شنا كودكان (1810412370)

انواع شلوار نوزاد (1810412351)

شلوارك نوزاد (1810512352)

شلوار سرهمي (1810512353)

شلوار نوزاد (1810512354)

لباس گرم كودكان (1810412355)

پالتو كودكان (1810512356)

كاپشن كودكان (1810512357)

جليقه كودكان (1810512358)

ژاكت كودكان (1810512359)

لباس زير كودكان (1810412361)

شورت كودكان (1810512362)

زير پوش كودكان (1810512363)

انواع كلاه كودكان (1810412364)

كلاه كشباف كودكان (1810512365)

كلاه لبه دار كودك (1810512366)

كلاه كودك نخي (1810512367)

كفش با كفه پارچه اي و دستكش كودكان (1810312368)

كفش كودكان با كفه پارچه اي (1810412369)

دستكش كودكان (1810412360)

پوشاك ورزشي دوخته شده (1810312371)

لباس اسكي (1810412372)

لباس شنا (1810412373).

لباس سواركاري (1810412374)

گرم كن ورزشي (1810412375)

بادگير ورزشي (1810412376)

يونيفرم ورزش هاي تيمي (1810412377)

انواع پوشاك ورزش رزمي (1810412435)

لباس بدنسازي (1810412472)

انواع لباس كار دوخته شده (1810312378)

البسه نظامي (1810412434)

لباس فرم به جز البسه نظامي (1810412379)

انواع روپوش (1810412380)

انواع لباس محافظ و ايمني (1810412381)

لباس آتش نشاني (1810512382)

لباس ماهيگيري (1810512383)

لباس ايمني ضد برق (1810512433)

لباس محافظ اشعه X (روپوش سربي) (1810512473)

جليقه خنك كننده (1810512475)

انواع پوشاك چرمي به جز لباس كودك (1810312384)

كاپشن چرمي (1810412425)

پالتو و مانتو چرمي (1810412385)

دستكش چرمي (1810412386)

شلوار چرمي (1810412387)

جليقه چرمي (1810412388)

دامن چرمي (1810412389)

پيراهن زنانه چرمي (1810412390)

كمربند چرمي (1810412391)

ساق دست يا پا چرمي (1810412392)

پيش بند چرمي (1810412393)

كت چرمي (1810412394)

كت كوتاه چرمي (1810512395)

كت بلند چرمي (1810512396)

متفرعات پوشاك (1810312397)

دستكش غير چرمي معمولي (1810412398)

دستكش نخي روكش دار (1810412474)

جوراب غير كش باف (1810412426)

كمربند غير چرمي (1810412399)

شال گردن (1810412400)

دستمال گردن (1810412401)

كروات و پاپيون (1810412402)

هدبند (1810412403)

ساق بند (1810412404)

بازوبند (1810412405)

تور سر (1810412406)

اپل لباس (1810412407)

كفش بدون تخت (به جز كفش بچه گانه) (1810412408)

پيش بند غير چرمي (1810412409)

انواع كلاه خزدار و بدون خز (1810412410)

كلاه لبه دار (1810512411)

كلاه معمولي (1810512412)

كلاه شب يا تزييني (1810512413)

البسه روحانيت و آداب شرعي (1810312414)

دشداشه (1810412415)

عمامه (1810412416)

عبا (1810412417)

لباس احرام (1810412418)

خدمات توليدي صنعت پوشاك طبقه بندي نشده در جاي ديگر (1810312422)

گلدوزي بر روي پوشاك (1810412423)

سوزن دوزي بر روي پوشاك (1810412427)

چاپ بر روي پوشاك (1810412424)

عمل آوردن و رنگ كردن پوست خز دار، ساخت انواع كالاها از پوست خزدار (1820)

عمل آوري و رنگ كردن انواع پوست خزدار و ساير پوست هاي مودار (1820312301)

دباغي، رنگ رزي و پرداخت پوست خزدار (1820412302)

ساخت ورني يا چرم فلزپوش شده يا روكش شده (1820412303)

ساخت جير يا جير تركيبي (1820412304)

ساخت محصولات از پوست خزدار و ساير پوست هاي مودار (1820312305)

انواع البسه و پوشاك و متفرعات پوشاك (1820412306)

پوشاك مردانه و پسرانه از پوست خزدار (1820512307)

پوشاك زنانه و دخترانه از پوست خزدار (1820512308)

ساير محصولات از پوست خزدار طبقه بندي نشده در جاي ديگر (1820412309)

نوار، باريكه، صفحات و قطعات از پوست خزدار (تزييني يا كاربردي) (1820512310)

زيرانداز و قاليچه از پوست خزدار (1820512311)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *