جواز تاسیس پوشاک

جواز تاسیس ساخت پوشاک، عمل آوردن و رنگ کردن پوست بر طبق وب سایت بهین یاب دارای طبقه بندی فعالیت ها و محصولاتی هستند که جهت اطلاع شما نمایش داده شده اند. همچنین در ادامه موضوعات سرمایه گذاری که می توانید برای آنها جواز تاسیس دریافت نمایید آورده شده است.

جواز تاسیس پوشاک عمل آوردن رنگ پوست

جواز تاسیس پوشاک عمل آوردن رنگ پوست

ساخت پوشاک، عمل آوردن و رنگ کردن پوست (۱۸)

ساخت پوشاک، به استثنای پوشاک از پوست خزدار (۱۸۱۰)

لباس رو، تاری پودی، دوخته شده (۱۸۱۰۳۱۲۴۷۱)

لباس رو، مردانه و پسرانه، تاری پودی، دوخته شده (۱۸۱۰۴۱۲۴۴۷)

پالتو، مردانه و پسرانه، تاری پودی، دوخته شده (۱۸۱۰۵۱۲۳۲۶)

کت و شلوار، مردانه و پسرانه، تاری پودی، دوخته شده (۱۸۱۰۵۱۲۳۱۹)

جلیقه، مردانه و پسرانه، تاری پودی، دوخته شده (۱۸۱۰۵۱۲۳۲۰)

شلوار، مردانه و پسرانه، تاری پودی، دوخته شده (۱۸۱۰۵۱۲۳۲۲)

پیراهن، مردانه و پسرانه، تاری پودی، دوخته شده (۱۸۱۰۵۱۲۳۲۱)

کاپشن و اورکت، مردانه و پسرانه، تاری پودی، دوخته شده (۱۸۱۰۵۱۲۳۲۳)

بارانی، مردانه و پسرانه، تاری پودی، دوخته شده (۱۸۱۰۵۱۲۳۲۵)

شلوار جین، مردانه و پسرانه، تاری پودی، دوخته شده (۱۸۱۰۵۱۲۴۴۸)

کاپشن جین، مردانه و پسرانه، تاری پودی، دوخته شده (۱۸۱۰۵۱۲۴۴۹)

شلوار کتان، مردانه و پسرانه، تاری پودی، دوخته شده (۱۸۱۰۵۱۲۴۵۰)

کت کتان، مردانه و پسرانه، تاری پودی، دوخته شده (۱۸۱۰۵۱۲۴۵۱)

بادگیر، مردانه و پسرانه، تاری پودی، دوخته شده (۱۸۱۰۵۱۲۴۵۲)

ژاکت مردانه و پسرانه، تاری پودی، دوخته شده (۱۸۱۰۵۱۲۳۲۴)

پولیور مردانه و پسرانه، تاری پودی، دوخته شده (۱۸۱۰۵۱۲۴۲۸)

تی شرت مردانه، تاری پودی، دوخته شده (۱۸۱۰۵۱۲۴۲۹)

بلوز مردانه و پسرانه، تاری پودی، دوخته شده (۱۸۱۰۵۱۲۴۳۰)

لباس رو، زنانه و دخترانه، تاری پودی، دوخته شده (۱۸۱۰۴۱۲۴۵۳)

کت، زنانه و دخترانه، تاری پودی، دوخته شده (۱۸۱۰۵۱۲۳۰۳)

مانتو، تاری پودی، دوخته شده (۱۸۱۰۵۱۲۳۰۴)

پالتو، زنانه و دخترانه، تاری پودی، دوخته شده (۱۸۱۰۵۱۲۳۰۵)

کاپشن و اورکت، زنانه و دخترانه، تاری پودی، دوخته شده (۱۸۱۰۵۱۲۳۰۶)

بارانی، زنانه و دخترانه، تاری پودی، دوخته شده (۱۸۱۰۵۱۲۳۰۷)

ژاکت، زنانه و دخترانه، تاری پودی، دوخته شده (۱۸۱۰۵۱۲۳۰۸)

شال و روسری، تاری پودی، دوخته شده (۱۸۱۰۵۱۲۴۵۴)

کت و دامن، تاری پودی، دوخته شده (۱۸۱۰۵۱۲۳۱۱)

پیراهن، زنانه و دخترانه، تاری پودی، دوخته شده (۱۸۱۰۵۱۲۳۱۲)

بلوز و شومیز، زنانه و دخترانه، تاری پودی، دوخته شده (۱۸۱۰۵۱۲۳۱۳)

دامن و دامن شلواری، تاری پودی، دوخته شده (۱۸۱۰۵۱۲۳۱۴)

لباس مجلسی، تاری پودی، دوخته شده (۱۸۱۰۵۱۲۳۱۵)

شنل و پانچو، تاری پودی، دوخته شده (۱۸۱۰۵۱۲۳۱۶)

شلوار، زنانه و دخترانه، تاری پودی، دوخته شده (۱۸۱۰۵۱۲۴۱۹)

شلوار جین، زنانه و دخترانه، تاری پودی، دوخته شده (۱۸۱۰۵۱۲۴۵۵)

کاپشن جین، زنانه و دخترانه، تاری پودی، دوخته شده (۱۸۱۰۵۱۲۴۵۶)

چادر سر، تاری پودی، دوخته شده (۱۸۱۰۵۱۲۴۲۱)

شلوار کتان، زنانه و دخترانه، تاری پودی، دوخته شده (۱۸۱۰۵۱۲۴۵۷)

پولیور، زنانه و دخترانه، تاری پودی، دوخته شده (۱۸۱۰۵۱۲۴۳۱)

کت کتان، زنانه و دخترانه، تاری پودی، دوخته شده (۱۸۱۰۵۱۲۴۵۸)

تی شرت، زنانه و دخترانه، تاری پودی، دوخته شده (۱۸۱۰۵۱۲۴۳۲)

مقنعه، تاری پودی، دوخته شده (۱۸۱۰۵۱۲۴۵۹)

لباس رو، به روش حلقوی، دوخته شده (۱۸۱۰۳۱۲۳۰۱)

پوشاک زیر، لباس راحتی و لباس خواب، تاری پودی، دوخته شده (۱۸۱۰۳۱۲۳۳۰)

پوشاک زیر، لباس راحتی و لباس خواب، زنانه و دخترانه، تاری پودی، دوخته شده (۱۸۱۰۴۱۲۳۳۱)

شورت زنانه و دخترانه، تاری پودی، دوخته شده (۱۸۱۰۵۱۲۳۳۲)

زیر پوش زنانه و دخترانه، تاری پودی، دوخته شده (۱۸۱۰۵۱۲۳۳۴)

زیر دامنی زنانه و دخترانه، تاری پودی، دوخته شده (۱۸۱۰۵۱۲۳۳۵)

تاپ و شورت زنانه و دخترانه، تاری پودی، دوخته شده (۱۸۱۰۵۱۲۳۳۶)

انواع لباس خواب زنانه و دخترانه، تاری پودی، دوخته شده (۱۸۱۰۵۱۲۳۳۹)

پوشاک راحتی زنانه و دخترانه، تاری پودی، دوخته شده (۱۸۱۰۵۱۲۳۲۸)

پوشاک زیر، لباس راحتی و لباس خواب، مردانه و پسرانه، تاری پودی، دوخته شده (۱۸۱۰۴۱۲۳۴۰)

شورت مردانه و پسرانه، تاری پودی (۱۸۱۰۵۱۲۳۴۱)

زیرپوش، مردانه و پسرانه، تاری پودی (۱۸۱۰۵۱۲۳۴۲)

پیژامه، مردانه و پسرانه، تاری پودی (۱۸۱۰۵۱۲۴۴۳)

انواع لباس خواب، مردانه و پسرانه، تاری پودی (۱۸۱۰۵۱۲۳۴۳)

پوشاک راحتی مردانه و پسرانه (۱۸۱۰۵۱۲۳۲۹)

پوشاک زیر، لباس راحتی و لباس خواب حلقوی دوخته شده (۱۸۱۰۳۱۲۴۳۶)

پوشاک زیر، لباس راحتی و لباس خواب، مردانه و پسرانه، به روش حلقوی، دوخته شده (۱۸۱۰۴۱۲۴۳۷)

شورت مردانه و پسرانه، به روش حلقوی (۱۸۱۰۵۱۲۴۴۰)

زیرپوش، مردانه و پسرانه، به روش حلقوی (۱۸۱۰۵۱۲۴۴۱)

زیر شلواری، مردانه و پسرانه، به روش حلقوی (۱۸۱۰۵۱۲۴۴۲)

انواع لباس خواب، مردانه و پسرانه، به روش حلقوی (۱۸۱۰۵۱۲۴۳۹)

پوشاک زیر، لباس راحتی و لباس خواب، زنانه و دخترانه، به روش حلقوی، دوخته شده (۱۸۱۰۴۱۲۴۳۸)

شورت زنانه و دخترانه، به روش حلقوی، دوخته شده (۱۸۱۰۵۱۲۴۴۴)

گن زنانه و دخترانه، به روش حلقوی، دوخته شده (۱۸۱۰۵۱۲۳۳۷)

سینه بند زنانه و دخترانه، به روش حلقوی، دوخته شده (۱۸۱۰۵۱۲۳۳۳)

زیرپوش زنانه و دخترانه، به روش حلقوی، دوخته شده (۱۸۱۰۵۱۲۴۴۵)

زیر شلواری زنانه و دخترانه، به روش حلقوی، دوخته شده (۱۸۱۰۵۱۲۴۴۶)

پوشاک نوزاد و کودکان دوخته شده (۱۸۱۰۳۱۲۳۴۴)

لباس سرهمی نوزاد (۱۸۱۰۴۱۲۳۴۵)

تاپ و تی شرت نوزاد (۱۸۱۰۴۱۲۳۴۶)

بلوز کودک و نوزاد (۱۸۱۰۴۱۲۳۴۷)

دامن کودک (۱۸۱۰۴۱۲۳۴۸)

پیراهن کودک (۱۸۱۰۴۱۲۳۴۹)

پوشاک چرمی کودک (۱۸۱۰۴۱۲۳۵۰)

لباس شنا کودکان (۱۸۱۰۴۱۲۳۷۰)

انواع شلوار نوزاد (۱۸۱۰۴۱۲۳۵۱)

شلوارک نوزاد (۱۸۱۰۵۱۲۳۵۲)

شلوار سرهمی (۱۸۱۰۵۱۲۳۵۳)

شلوار نوزاد (۱۸۱۰۵۱۲۳۵۴)

لباس گرم کودکان (۱۸۱۰۴۱۲۳۵۵)

پالتو کودکان (۱۸۱۰۵۱۲۳۵۶)

کاپشن کودکان (۱۸۱۰۵۱۲۳۵۷)

جلیقه کودکان (۱۸۱۰۵۱۲۳۵۸)

ژاکت کودکان (۱۸۱۰۵۱۲۳۵۹)

لباس زیر کودکان (۱۸۱۰۴۱۲۳۶۱)

شورت کودکان (۱۸۱۰۵۱۲۳۶۲)

زیر پوش کودکان (۱۸۱۰۵۱۲۳۶۳)

انواع کلاه کودکان (۱۸۱۰۴۱۲۳۶۴)

کلاه کشباف کودکان (۱۸۱۰۵۱۲۳۶۵)

کلاه لبه دار کودک (۱۸۱۰۵۱۲۳۶۶)

کلاه کودک نخی (۱۸۱۰۵۱۲۳۶۷)

کفش با کفه پارچه ای و دستکش کودکان (۱۸۱۰۳۱۲۳۶۸)

کفش کودکان با کفه پارچه ای (۱۸۱۰۴۱۲۳۶۹)

دستکش کودکان (۱۸۱۰۴۱۲۳۶۰)

پوشاک ورزشی دوخته شده (۱۸۱۰۳۱۲۳۷۱)

لباس اسکی (۱۸۱۰۴۱۲۳۷۲)

لباس شنا (۱۸۱۰۴۱۲۳۷۳).

لباس سوارکاری (۱۸۱۰۴۱۲۳۷۴)

گرم کن ورزشی (۱۸۱۰۴۱۲۳۷۵)

بادگیر ورزشی (۱۸۱۰۴۱۲۳۷۶)

یونیفرم ورزش های تیمی (۱۸۱۰۴۱۲۳۷۷)

انواع پوشاک ورزش رزمی (۱۸۱۰۴۱۲۴۳۵)

لباس بدنسازی (۱۸۱۰۴۱۲۴۷۲)

انواع لباس کار دوخته شده (۱۸۱۰۳۱۲۳۷۸)

البسه نظامی (۱۸۱۰۴۱۲۴۳۴)

لباس فرم به جز البسه نظامی (۱۸۱۰۴۱۲۳۷۹)

انواع روپوش (۱۸۱۰۴۱۲۳۸۰)

انواع لباس محافظ و ایمنی (۱۸۱۰۴۱۲۳۸۱)

لباس آتش نشانی (۱۸۱۰۵۱۲۳۸۲)

لباس ماهیگیری (۱۸۱۰۵۱۲۳۸۳)

لباس ایمنی ضد برق (۱۸۱۰۵۱۲۴۳۳)

لباس محافظ اشعه X (روپوش سربی) (۱۸۱۰۵۱۲۴۷۳)

جلیقه خنک کننده (۱۸۱۰۵۱۲۴۷۵)

انواع پوشاک چرمی به جز لباس کودک (۱۸۱۰۳۱۲۳۸۴)

کاپشن چرمی (۱۸۱۰۴۱۲۴۲۵)

پالتو و مانتو چرمی (۱۸۱۰۴۱۲۳۸۵)

دستکش چرمی (۱۸۱۰۴۱۲۳۸۶)

شلوار چرمی (۱۸۱۰۴۱۲۳۸۷)

جلیقه چرمی (۱۸۱۰۴۱۲۳۸۸)

دامن چرمی (۱۸۱۰۴۱۲۳۸۹)

پیراهن زنانه چرمی (۱۸۱۰۴۱۲۳۹۰)

کمربند چرمی (۱۸۱۰۴۱۲۳۹۱)

ساق دست یا پا چرمی (۱۸۱۰۴۱۲۳۹۲)

پیش بند چرمی (۱۸۱۰۴۱۲۳۹۳)

کت چرمی (۱۸۱۰۴۱۲۳۹۴)

کت کوتاه چرمی (۱۸۱۰۵۱۲۳۹۵)

کت بلند چرمی (۱۸۱۰۵۱۲۳۹۶)

متفرعات پوشاک (۱۸۱۰۳۱۲۳۹۷)

دستکش غیر چرمی معمولی (۱۸۱۰۴۱۲۳۹۸)

دستکش نخی روکش دار (۱۸۱۰۴۱۲۴۷۴)

جوراب غیر کش باف (۱۸۱۰۴۱۲۴۲۶)

کمربند غیر چرمی (۱۸۱۰۴۱۲۳۹۹)

شال گردن (۱۸۱۰۴۱۲۴۰۰)

دستمال گردن (۱۸۱۰۴۱۲۴۰۱)

کروات و پاپیون (۱۸۱۰۴۱۲۴۰۲)

هدبند (۱۸۱۰۴۱۲۴۰۳)

ساق بند (۱۸۱۰۴۱۲۴۰۴)

بازوبند (۱۸۱۰۴۱۲۴۰۵)

تور سر (۱۸۱۰۴۱۲۴۰۶)

اپل لباس (۱۸۱۰۴۱۲۴۰۷)

کفش بدون تخت (به جز کفش بچه گانه) (۱۸۱۰۴۱۲۴۰۸)

پیش بند غیر چرمی (۱۸۱۰۴۱۲۴۰۹)

انواع کلاه خزدار و بدون خز (۱۸۱۰۴۱۲۴۱۰)

کلاه لبه دار (۱۸۱۰۵۱۲۴۱۱)

کلاه معمولی (۱۸۱۰۵۱۲۴۱۲)

کلاه شب یا تزیینی (۱۸۱۰۵۱۲۴۱۳)

البسه روحانیت و آداب شرعی (۱۸۱۰۳۱۲۴۱۴)

دشداشه (۱۸۱۰۴۱۲۴۱۵)

عمامه (۱۸۱۰۴۱۲۴۱۶)

عبا (۱۸۱۰۴۱۲۴۱۷)

لباس احرام (۱۸۱۰۴۱۲۴۱۸)

خدمات تولیدی صنعت پوشاک طبقه بندی نشده در جای دیگر (۱۸۱۰۳۱۲۴۲۲)

گلدوزی بر روی پوشاک (۱۸۱۰۴۱۲۴۲۳)

سوزن دوزی بر روی پوشاک (۱۸۱۰۴۱۲۴۲۷)

چاپ بر روی پوشاک (۱۸۱۰۴۱۲۴۲۴)

عمل آوردن و رنگ کردن پوست خز دار، ساخت انواع کالاها از پوست خزدار (۱۸۲۰)

عمل آوری و رنگ کردن انواع پوست خزدار و سایر پوست های مودار (۱۸۲۰۳۱۲۳۰۱)

دباغی، رنگ رزی و پرداخت پوست خزدار (۱۸۲۰۴۱۲۳۰۲)

ساخت ورنی یا چرم فلزپوش شده یا روکش شده (۱۸۲۰۴۱۲۳۰۳)

ساخت جیر یا جیر ترکیبی (۱۸۲۰۴۱۲۳۰۴)

ساخت محصولات از پوست خزدار و سایر پوست های مودار (۱۸۲۰۳۱۲۳۰۵)

انواع البسه و پوشاک و متفرعات پوشاک (۱۸۲۰۴۱۲۳۰۶)

پوشاک مردانه و پسرانه از پوست خزدار (۱۸۲۰۵۱۲۳۰۷)

پوشاک زنانه و دخترانه از پوست خزدار (۱۸۲۰۵۱۲۳۰۸)

سایر محصولات از پوست خزدار طبقه بندی نشده در جای دیگر (۱۸۲۰۴۱۲۳۰۹)

نوار، باریکه، صفحات و قطعات از پوست خزدار (تزیینی یا کاربردی) (۱۸۲۰۵۱۲۳۱۰)

زیرانداز و قالیچه از پوست خزدار (۱۸۲۰۵۱۲۳۱۱)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *