جواز تاسیس ساخت محصولات از لاستیک و پلاستیک

جواز تاسیس ساخت محصولات از لاستیک و پلاستیک بر طبق وب سایت بهین یاب دارای طبقه بندی فعالیت ها و محصولاتی هستند که جهت اطلاع شما نمایش داده شده اند. همچنین در ادامه موضوعات سرمایه گذاری که می توانید برای آنها جواز تاسیس دریافت نمایید آورده شده است.

ساخت محصولات از لاستیک و پلاستیک (۲۵)

ساخت لاستیک رویی و تویی، روکش کردن مجدد و بازسازی لاستیک های رویی (۲۵۱۱)

تایرهای سواری (۲۵۱۱۳۱۲۳۰۱)

تایرهای بایاس سواری (۲۵۱۱۴۱۲۳۰۲)

تایر سواری بایاس ۵۶۰-۱۳ (۲۵۱۱۵۱۲۳۰۳)

تایر سواری بایاس۵۹۰-۱۳ (۲۵۱۱۵۱۲۳۰۴)

تایر سواری بایاس ۵۰۰-۱۵ (۲۵۱۱۵۱۲۳۰۵)

تایر سواری بایاس ۶۵۰-۱۵ (۲۵۱۱۵۱۲۳۰۶)

تایر سواری بایاس ۵۶۰-۱۵ (۲۵۱۱۵۱۲۳۰۷)

تایر سواری بایاس ۷۱۰-۱۵ (۲۵۱۱۵۱۲۳۰۸)

تایر سواری بایاس ۶۷۰-۱۳ (۲۵۱۱۵۱۲۳۰۹)

تایر سواری بایاس ۵۶۰-۱۱ (۲۵۱۱۵۱۲۳۱۰)

تایر سواری بایاس ۶۵۰-۱۱ (۲۵۱۱۵۱۲۳۱۱)

تایر سواری بایاس ۵۰۰-۱۰ (۲۵۱۱۵۱۲۳۱۲)

تایر سواری بایاس F78.14 (2511512313)

تایرهای رادیال سیمی سواری (۲۵۱۱۴۱۲۳۱۴)

تایرهای رادیال سیمی سواری سری ۵۵ (۲۵۱۱۵۱۲۳۱۵)

تایرهای رادیال سیمی سواری ۲۱۵/۵۵R16 (2511612316)

تایرهای رادیال سیمی سواری سری ۶۰ (۲۵۱۱۵۱۲۳۱۷)

تایرهای رادیال سیمی سواری ۱۷۵/۶۰R13 (2511612318)

تایرهای رادیال سیمی سواری ۱۸۵/۶۰R14 (2511612319)

تایرهای رادیال سیمی سواری ۲۰۵/۶۰R14 (2511612320)

تایرهای رادیال سیمی سواری ۱۸۵/۶۰R15 (2511612321)

تایرهای رادیال سیمی سواری ۱۹۵/۶۰R15 (2511612322)

تایرهای رادیال سیمی سواری ۲۰۵/۶۰R15 (2511612323)

تایرهای رادیال سیمی سواری سری ۶۵ (۲۵۱۱۵۱۲۳۲۴)

تایرهای رادیال سیمی سواری ۱۵۵/۶۵R13 (2511612325)

تایرهای رادیال سیمی سواری ۱۶۵/۶۵R13 (2511612326)

تایرهای رادیال سیمی سواری ۱۷۵/۶۵R14 (2511612327)

تایرهای رادیال سیمی سواری ۱۸۵/۶۵R14 (2511612328)

تایرهای رادیال سیمی سواری ۱۸۵/۶۵R15 (2511612329)

تایرهای رادیال سیمی سواری ۱۹۵/۶۵R15 (2511612330)

تایرهای رادیال سیمی سواری سری ۷۰ (۲۵۱۱۵۱۲۳۳۱)

تایرهای رادیال سیمی سواری ۱۴۵/۷۰R13 (2511612332)

تایرهای رادیال سیمی سواری ۱۶۵/۷۰R13 (2511612333)

تایرهای رادیال سیمی سواری ۱۷۵/۷۰R13 (2511612334)

تایرهای رادیال سیمی سواری ۱۸۵/۷۰R13 (2511612335)

تایرهای رادیال سیمی سواری ۱۷۵/۷۰R14 (2511612336)

تایرهای رادیال سیمی سواری ۱۸۵/۷۰R14 (2511612337)

سایر تایرهای رادیال سیمی سواری طبقه بندی نشده در جای دیگر (۲۵۱۱۵۱۲۳۳۸)

تایرهای رادیال سیمی سواری ۱۹۵R13 (2511612339)

تایرهای رادیال سیمی سواری ۱۷۵R14 (2511612340)

تایرهای رادیال سیمی سواری ۱۹۵R15 (2511612341)

تایرهای رادیال نخی سواری (۲۵۱۱۴۱۲۳۴۲)

تایرهای رادیال نخی سواری ۱۴۵.۱۳ (۲۵۱۱۵۱۲۳۴۳)

تایرهای رادیال نخی سواری ۱۵۵.۱۳ (۲۵۱۱۵۱۲۳۴۴)

تایرهای رادیال نخی سواری ۱۶۵.۱۳ (۲۵۱۱۵۱۲۳۴۵)

تایرهای رادیال نخی سواری ۱۷۵.۱۳ (۲۵۱۱۵۱۲۳۴۶)

تایرهای رادیال نخی سواری ۱۸۵.۱۳ (۲۵۱۱۵۱۲۳۴۷)

تایرهای رادیال نخی سواری ۱۷۵.۱۴ (۲۵۱۱۵۱۲۳۴۸)

تایرهای رادیال نخی سواری ۱۸۵.۱۴ (۲۵۱۱۵۱۲۳۴۹)

تایرهای رادیال نخی سواری۱۹۵.۱۴ (۲۵۱۱۵۱۲۳۵۰)

تایرهای رادیال نخی سواری ۱۸۵.۱۵ (۲۵۱۱۵۱۲۳۵۱)

تایر باری- اتوبوسی (۲۵۱۱۳۱۲۳۵۲)

تایر بایاس اتوبوسی و کامیونی (۲۵۱۱۴۱۲۳۵۳)

تایر بایاس اتوبوسی و کامیونی ۱۲۰۰-۲۴ (۲۵۱۱۵۱۲۳۵۴)

تایر بایاس اتوبوسی و کامیونی ۱۱۰۰-۲۰ (۲۵۱۱۵۱۲۳۵۵)

تایر بایاس اتوبوسی و کامیونی ۱۲۰۰-۲۰ (۲۵۱۱۵۱۲۳۵۶)

تایر بایاس اتوبوسی و کامیونی ۱۰۰۰-۲۰ (۲۵۱۱۵۱۲۳۵۷)

تایر بایاس اتوبوسی و کامیونی ۹۰۰-۲۰ (۲۵۱۱۵۱۲۳۵۸)

تایر بایاس اتوبوسی و کامیونی ۸۲۵-۲۰ (۲۵۱۱۵۱۲۳۵۹)

تایر رادیال تمام سیمی اتوبوسی و کامیونی (۲۵۱۱۴۱۲۳۶۱)

تایر رادیال تمام سیمی اتوبوسی و کامیونی ۳۱۵.۸۰R22.5 (2511512362)

تایر رادیال تمام سیمی اتوبوسی و کامیونی ۳۸۵.۸۰R22.5 (2511512363)

تایر رادیال تمام سیمی اتوبوسی و کامیونی ۲۹۵.۸۰R22.5 (2511512364)

تایر رادیال تمام سیمی اتوبوسی و کامیونی ۱۲R24 (2511512365)

تایر رادیال تمام سیمی اتوبوسی و کامیونی ۱۲R22.5 (2511512366)

تایر رادیال تمام سیمی اتوبوسی و کامیونی ۱۱R22.5 (2511512367)

تایر رادیال تمام سیمی اتوبوسی و کامیونی ۱۱R20 (2511512368)

تایر رادیال تمام سیمی اتوبوسی و کامیونی ۱۰R20 (2511512369)

تایر رادیال تمام سیمی اتوبوسی و کامیونی ۱۲R20 (2511512370)

تایر مینی بوس و وانتی (۲۵۱۱۳۱۲۳۷۱)

تایر رادیال نخی مینی بوس و وانتی (۲۵۱۱۴۱۲۳۷۲)

تایر بایاس مینی بوس و وانتی (۲۵۱۱۴۱۲۳۷۳)

تایر مینی بوس و وانتی بایاس ۱۶-۸۲۵ (۲۵۱۱۵۱۲۳۷۴)

تایر مینی بوس و وانتی بایاس ۷۵۰-۱۶ (۲۵۱۱۵۱۲۳۷۵)

تایر مینی بوس و وانتی بایاس ۱۶-۷۰۰ (۲۵۱۱۵۱۲۳۷۶)

تایر مینی بوس و وانتی بایاس ۱۶ -۶۵۰ (۲۵۱۱۵۱۲۳۷۷)

تایر مینی بوس و وانتی بایاس ۱۶-۶۰۰ (۲۵۱۱۵۱۲۳۷۸)

تایر مینی بوس و وانتی بایاس ۱۵-۸۱۵ (۲۵۱۱۵۱۲۳۷۹)

تایر مینی بوس و وانتی بایاس ۱۵-۷۵۰ (۲۵۱۱۵۱۲۳۸۰)

تایر مینی بوس و وانتی بایاس ۱۵-۷۰۰ (۲۵۱۱۵۱۲۳۸۱)

تایر مینی بوس و وانتی بایاس ۱۴ -۶۵۰ (۲۵۱۱۵۱۲۳۸۲)

تایر مینی بوس و وانتی بایاس ۱۴ -۶۰۰ (۲۵۱۱۵۱۲۳۸۳)

تایر مینی بوس و وانتی بایاس ۱۳-۵۹۰ (۲۵۱۱۵۱۲۳۸۴)

تایر رادیال سیمی مینی بوس و وانتی (۲۵۱۱۴۱۲۳۸۵)

تایر رادیال سیمی مینی بوس و وانتی ۱۹۵R14C (2511512386)

تایر رادیال سیمی مینی بوس و وانتی ۱۸۵R14C (2511512387)

تایر رادیال سیمی وانتی۷/۵۰R16 (2511512482)

تایر رادیال سیمی وانتی ۷/۰۰R16 (2511512483)

انواع تایر ماشین های کشاورزی (۲۵۱۱۳۱۲۳۸۸)

تایر رادیال ماشین های کشاورزی (۲۵۱۱۴۱۲۳۹۱)

تایر بایاس ماشین های کشاورزی (۲۵۱۱۴۱۲۳۹۰)

تایر تراکتور بایاس ۳۴- ۱۸/۴/۱۵ (۲۵۱۱۵۱۲۴۷۳)

تایر تراکتور بایاس ۳۰-۱۸/۴/۱۵ (۲۵۱۱۵۱۲۴۷۴)

تایر تراکتور بایاس ۳۸-۱۴/۰۰ (۲۵۱۱۵۱۲۴۷۵)

تایر تراکتور بایاس ۳۸-۱۳/۶/۱۲ (۲۵۱۱۵۱۲۴۷۶)

تایر تراکتور بایاس ۲۸-۱۲/۴/۱۱ (۲۵۱۱۵۱۲۴۷۷)

تایر تراکتور بایاس ۲۴-۱۴/۹ (۲۵۱۱۵۱۲۴۷۸)

تایر کشاورزی بایاس ۲۴-۱۴/۰۰ (۲۵۱۱۵۱۲۴۹۷)

تایر کشاورزی بایاس ۱۶-۸/۲۵ (۲۵۱۱۵۱۲۴۷۹)

تایر کشاورزی بایاس ۱۶-۷/۵۰ (۲۵۱۱۵۱۲۴۸۰)

تایر کشاورزی بایاس ۱۶-۷/۰۰ (۲۵۱۱۵۱۲۴۸۱)

تایر کشاورزی بایاس ۲۵-۲۰/۵ (۲۵۱۱۵۱۲۴۹۶)

تایر کشاورزی بایاس ۱۲-۴/۰۰ (۲۵۱۱۵۱۲۵۱۱)

تایر کشاورزی بایاس ۱۰-۴/۵۰ (۲۵۱۱۵۱۲۵۱۰)

تایر کشاورزی بایاس ۱۸-۴/۰۰ (۲۵۱۱۵۱۲۵۰۹)

تایر کشاورزی بایاس ۱۹-۴/۵۰ (۲۵۱۱۵۱۲۵۰۸)

تایر کشاورزی بایاس ۱۲-۵/۰۰ (۲۵۱۱۵۱۲۵۰۷)

تایر کشاورزی بایاس ۱۲-۶/۰۰ (۲۵۱۱۵۱۲۵۰۶)

تایر های وسایل نقلیه دوچرخ اعم از موتور، دوچرخه و اسکوتر (۲۵۱۱۳۱۲۳۹۲)

تایر اسکوتر (۲۵۱۱۴۱۲۳۹۳)

تایر موتورسیکلت (۲۵۱۱۴۱۲۳۹۴)

تایر رادیال موتورسیکلت (۲۵۱۱۵۱۲۳۹۵)

تایر بایاس موتورسیکلت (۲۵۱۱۵۱۲۳۹۶)

تایر دوچرخه (۲۵۱۱۴۱۲۳۹۸)

تایر بدون تیوب (تیوبلس) دوچرخه (۲۵۱۱۵۱۲۳۹۹)

تایر بایاس دوچرخه (۲۵۱۱۵۱۲۴۷۲)

تایر وسایل غیر نقلیه (۲۵۱۱۳۱۲۴۰۰)

تایر مبلمان (۲۵۱۱۴۱۲۴۰۱)

تایر وسایل بازی (۲۵۱۱۴۱۲۴۰۲)

تایر وسایل بازی توپر (۲۵۱۱۵۱۲۴۰۳)

تایر وسایل بازی بادی (۲۵۱۱۵۱۲۴۰۴)

تایر صندلی چرخ دار (۲۵۱۱۴۱۲۴۰۵)

تایر صندلی چرخ دار توپر (۲۵۱۱۵۱۲۴۰۶)

تایر صندلی چرخ دار بادی (۲۵۱۱۵۱۲۴۰۷)

تایر فرقون (۲۵۱۱۳۱۲۴۰۸)

تایر فرقون بادی (۲۵۱۱۴۱۲۴۰۹)

تایر فرقون توپر (۲۵۱۱۴۱۲۴۱۰)

تایر ماشین های راه سازی (۲۵۱۱۳۱۲۴۱۱)

تایر ماشین های راه سازی رادیال (۲۵۱۱۴۱۲۴۱۳)

تایر ماشین های راه سازی بایاس (۲۵۱۱۴۱۲۴۱۲)

تایر ماشین راه سازی بایاس ۲۵-۲۰/۵ (۲۵۱۱۵۱۲۴۸۴)

تایر ماشین راه سازی بایاس ۲۵-۲۳/۵ (۲۵۱۱۵۱۲۴۸۵)

تایر ماشین راه سازی بایاس ۲۵-۱۷/۵ (۲۵۱۱۵۱۲۴۸۶)

تایر های کالسکه (۲۵۱۱۳۱۲۴۱۴)

تایرهای کالسکه بادی (۲۵۱۱۴۱۲۴۱۵)

تایر های کالسکه توپر (۲۵۱۱۴۱۲۴۱۶)

تایر وسایل نقلیه هوایی (۲۵۱۱۳۱۲۴۱۷)

تایر رادیال هواپیما (۲۵۱۱۴۱۲۴۱۸)

تیوب خودرو سواری (۲۵۱۱۳۱۲۴۱۹)

تیوب خودرو سواری ۱۴۵.۱۳ (۲۵۱۱۴۱۲۴۲۰)

تیوب خودرو سواری ۱۶۵.۱۳ (۲۵۱۱۴۱۲۴۲۱)

تیوب خودرو سواری ۵۶۰.۱۳ (۲۵۱۱۴۱۲۴۲۲)

تیوب خودرو سواری ۱۷۵.۱۴ (۲۵۱۱۴۱۲۴۲۳)

تیوب خودرو سواری ۶۰۰.۱۴ (۲۵۱۱۴۱۲۴۲۴)

تیوب خودرو سواری ۶۵۰.۱۴ (۲۵۱۱۴۱۲۴۲۵)

تیوب خودرو سواری ۱۳-۵۹۰ (۲۵۱۱۴۱۲۴۲۶)

تیوب خودرو سواری ۱۵-۱۸۵/۱۹۵ (۲۵۱۱۴۱۲۴۹۵)

تیوب خودرو سواری ۱۵-۷۰۰/۷۵۰ (۲۵۱۱۴۱۲۴۹۴)

تیوب باری-اتوبوسی (۲۵۱۱۳۱۲۴۲۷)

تیوب باری-اتوبوسی ۱۲۰۰.۲۴ (۲۵۱۱۴۱۲۴۲۸)

تیوب باری-اتوبوسی ۱۲۰۰.۲۰ (۲۵۱۱۴۱۲۴۲۹)

تیوب باری-اتوبوسی ۱۱۰۰.۲۰ (۲۵۱۱۴۱۲۴۳۰)

تیوب باری-اتوبوسی ۱۰۰۰.۲۰ (۲۵۱۱۴۱۲۴۳۱)

تیوب باری-اتوبوسی ۹۰۰.۲۰ (۲۵۱۱۴۱۲۴۳۲)

تیوب باری-اتوبوسی ۱۶-۸۲۵ (۲۵۱۱۴۱۲۴۹۲)

تیوب وانتی و مینی بوسی (۲۵۱۱۳۱۲۴۳۳)

تیوب وانتی و مینی بوسی ۸۲۵.۱۶ (۲۵۱۱۴۱۲۴۳۴)

تیوب وانتی و مینی بوسی ۷۵۰.۱۶ (۲۵۱۱۴۱۲۴۳۵)

تیوب وانتی و مینی بوسی ۷۰۰.۱۶ (۲۵۱۱۴۱۲۴۳۶)

تیوب وانتی و مینی بوسی ۱۹۰.۱۶ (۲۵۱۱۴۱۲۴۳۷)

تیوب وانتی و مینی بوسی ۶۰۰.۱۶ (۲۵۱۱۴۱۲۴۳۸)

تیوب وانتی و مینی بوسی ۱۴-۶۵۰ (۲۵۱۱۴۱۲۴۹۳)

تیوب وانتی و مینی بوسی ۶۵۰.۱۶ (۲۵۱۱۴۱۲۴۳۹)

تیوب وانتی و مینی بوسی ۷۰۰.۱۵ (۲۵۱۱۴۱۲۴۴۰)

تیوب وانتی و مینی بوسی ۷۵۰،۱۵ (۲۵۱۱۴۱۲۴۴۱)

تیوب ماشین آلات کشاورزی و راه سازی (۲۵۱۱۳۱۲۴۴۲)

تیوب ماشین آلات راه سازی (۲۵۱۱۴۱۲۴۴۳)

تیوب ماشین آلات کشاورزی (۲۵۱۱۴۱۲۴۴۴)

تیوب ماشین آلات کشاورزی ۷۵۰.۲۰ (۲۵۱۱۵۱۲۴۴۵)

تیوب ماشین آلات کشاورزی ۶۵۰.۲۰ (۲۵۱۱۵۱۲۴۴۶)

تیوب ماشین آلات کشاورزی ۷۵۰.۱۸ (۲۵۱۱۵۱۲۴۴۷)

تیوب ماشین آلات کشاورزی ۱۴۰۰.۳۸ (۲۵۱۱۵۱۲۴۴۸)

تیوب ماشین آلات کشاورزی ۱۸.۴-۱۵.۳۴ (۲۵۱۱۵۱۲۴۴۹)

تیوب ماشین آلات کشاورزی ۱۸.۴-۱۵.۳ (۲۵۱۱۵۱۲۴۵۰)

تیوب ماشین آلات کشاورزی ۱۲.۴-۲۸ (۲۵۱۱۵۱۲۴۵۱)

تیوب ماشین آلات کشاورزی ۱۳.۱۴-۲۴ (۲۵۱۱۵۱۲۴۵۲)

تیوب ماشین آلات کشاورزی ۵۰۰.۱۰ (۲۵۱۱۵۱۲۴۵۳)

تیوب ماشین آلات کشاورزی ۱۸-۷۵۰ (۲۵۱۱۵۱۲۴۹۱)

تیوب ماشین آلات کشاورزی ۳۰-۱۵/۱۸ (۲۵۱۱۵۱۲۴۹۰)

تیوب ماشین آلات کشاورزی ۱۶-۷۵۰ (۲۵۱۱۵۱۲۴۸۹)

تیوب ماشین آلات کشاورزی ۲۴-۱۲ (۲۵۱۱۵۱۲۴۸۸)

تیوب ماشین آلات کشاورزی ۲۴-۱۴/۹ (۲۵۱۱۵۱۲۴۸۷)

تیوب ماشین آلات کشاورزی ۲۴-۱۴.۹/۱۳ (۲۵۱۱۵۱۲۴۹۸)

تیوب ماشین آلات کشاورزی ۱۸-۴/۰۰ (۲۵۱۱۵۱۲۵۰۵)

تیوب ماشین آلات کشاورزی ۱۸-۴/۱۰ (۲۵۱۱۵۱۲۵۰۴)

تیوب ماشین آلات کشاورزی ۱۹-۴/۵۰ (۲۵۱۱۵۱۲۵۰۳)

تیوب ماشین آلات کشاورزی ۱۲-۴/۵۰/۵۰۰ (۲۵۱۱۵۱۲۵۰۲)

تیوب ماشین آلات کشاورزی ۱۲-۴/۰۰ (۲۵۱۱۵۱۲۵۰۱)

تیوب ماشین آلات کشاورزی ۱۰-۴/۵۰ (۲۵۱۱۵۱۲۵۰۰)

تیوب وسایل نقلیه دوچرخ و تک چرخ (۲۵۱۱۳۱۲۴۵۴)

تیوب موتورسیکلت (۲۵۱۱۴۱۲۴۵۵)

تیوب دوچرخه (۲۵۱۱۴۱۲۴۵۶)

تیوب فرقون (۲۵۱۱۴۱۲۴۵۷)

قطعات و اجزاء تایر (۲۵۱۱۳۱۲۴۵۸)

حلقه های لاستیکی دور رینگ (نوار یا فلاپ) (۲۵۱۱۴۱۲۴۵۹)

رویه های قابل تعویض تایر ولکانیزه شده (۲۵۱۱۴۱۲۴۶۰)

رویه های قابل تعویض تایر ولکانیزه نشده (۲۵۱۱۴۱۲۴۶۱)

کامپاندهای رویه تایر (۲۵۱۱۴۱۲۴۶۲)

نوار پروفیل از کامپاند لاستیکی ولکانیزه نشده (برای روکش کردن) لاستیک چرخ (۲۵۱۱۴۱۲۴۶۴)

انواع تایر روکش شده (۲۵۱۱۳۱۲۴۶۵)

تایر روکش شده سواری (۲۵۱۱۴۱۲۴۶۶)

تایر روکش شده اتوبوسی و کامیونی (باری) (۲۵۱۱۴۱۲۴۶۷)

تایر روکش شده وانتی و مینی بوسی (۲۵۱۱۴۱۲۴۶۸)

تایر روکش شده کشاورزی (۲۵۱۱۴۱۲۴۶۹)

تایر روکش شده راه سازی و صنعتی (۲۵۱۱۴۱۲۴۷۰)

تایر روکش شده هواپیما (۲۵۱۱۴۱۲۴۹۹)

ساخت سایر محصولات لاستیکی (۲۵۱۹)

کامپاوند لاستیکی ولکانیزه نشده (۲۵۱۹۳۱۲۳۱۴)

صفحه و ورق از کامپاند لاستیکی ولکانیزه نشده (۲۵۱۹۴۱۲۳۱۵)

دیسک و حلقه از کامپاند لاستیکی ولکانیزه نشده (۲۵۱۹۴۱۲۳۱۶)

لاستیک ولکانیزه نشده، ترکیب شده با کربن سیاه یا سیلیس (۲۵۱۹۴۱۲۳۱۷)

صفحه، ورق، میله، ترکه، پروفیل لاستیکی ولکانیزه شده (۲۵۱۹۳۱۲۳۴۴)

میله لاستیکی ولکانیزه شده (۲۵۱۹۴۱۲۳۴۶)

وصله رادیال بدون تیوب (تیوبلس) (۲۵۱۹۴۱۲۳۷۶)

وصله رادیال بدون تیوب (تیوبلس) (۲۵۱۹۴۱۲۳۷۶)

صفحه و ورق لاستیکی ولکانیزه شده (۲۵۱۹۴۱۲۳۴۵)

عایق ورقه ای الاستومری اسفنجی از جنس epdm (2519512367)

عایق ورقه ای الاستومری اسفنجی از جنس NBR (2519512373)

پروفیل لاستیکی ولکانیزه شده (۲۵۱۹۴۱۲۳۴۷)

پروفیل لاستیکی دور شیشه خودرو (۲۵۱۹۵۱۲۳۴۸)

پروفیل لاستیکی دور درب خودرو (۲۵۱۹۵۱۲۳۴۹)

پروفیل لاستیکی دور درب ماشین لباس شویی (۲۵۱۹۵۱۲۳۵۰)

پروفیل لاستیکی دور درب یخچال و یخچال فریزر (۲۵۱۹۵۱۲۳۵۱)

انواع شیلنگ و لوله لاستیکی ولکانیزه شده (۲۵۱۹۳۱۲۳۰۴)

شیلنگ و لوله لاستیکی ولکانیزه شده تقویت نشده (۲۵۱۹۴۱۲۳۰۵)

شیلنگ و لوله لاستیکی ولکانیزه شده تقویت نشده بدون لوازم و ملحقات (۲۵۱۹۵۱۲۳۰۶)

شیلنگ و لوله لاستیکی ولکانیزه شده تقویت نشده با لوازم و ملحقات (۲۵۱۹۵۱۲۳۰۷)

عایق لوله ای الاستومری اسفنجی از جنس epdm (2519612368)

عایق لوله ای الاستومری اسفنجی از جنس NBR (2519612372)

شیلنگ و لوله لاستیکی ولکانیزه شده تقویت شده با فلز (۲۵۱۹۴۱۲۳۰۸)

شیلنگ و لوله لاستیکی ولکانیزه شده تقویت شده با فلز با لوازم و ملحقات (۲۵۱۹۵۱۲۳۰۹)

شیلنگ و لوله لاستیکی ولکانیزه شده تقویت شده با فلز بدون لوازم و ملحقات (۲۵۱۹۵۱۲۳۱۰)

شیلنگ و لوله لاستیکی ولکانیزه شده تقویت شده با مواد نسجی (۲۵۱۹۴۱۲۳۱۱)

شیلنگ و لوله لاستیکی ولکانیزه شده تقویت شده با مواد نسجی بدون لوازم و ملحقات (۲۵۱۹۵۱۲۳۱۲)

شیلنگ و لوله لاستیکی ولکانیزه شده تقویت شده با مواد نسجی با لوازم و ملحقات (۲۵۱۹۵۱۲۳۱۳)

شیلنگ سیستم سرمایشی و گرمایشی خودرو (۲۵۱۹۵۱۲۳۷۹)

شیلنگ سیستم سوخت رسانی خودرو (۲۵۱۹۵۱۲۳۷۸)

تسمه نقاله یا انتقال نیرو از لاستیک ولکانیزه شده (۲۵۱۹۳۱۲۳۵۲)

تسمه انتقال نیرو لاستیکی ولکانیزه شده (۲۵۱۹۴۱۲۳۵۳)

تسمه نقاله لاستیکی ولکانیزه شده (۲۵۱۹۴۱۲۳۵۴)

تسمه نقاله لاستیکی ولکانیزه شده تقویت شده با مواد نسجی (۲۵۱۹۵۱۲۳۵۵)

تسمه نقاله لاستیکی ولکانیزه شده تقویت شده با فلز (۲۵۱۹۵۱۲۳۵۶)

محصولات بهداشتی، پزشکی و آزمایشگاهی لاستیکی ولکانیزه شده (۲۵۱۹۳۱۲۳۵۷)

سرشیشه شیر کودکان (۲۵۱۹۴۱۲۳۵۹)

دندان گیر کودکان (۲۵۱۹۴۱۲۳۶۰)

مصنوعات لاستیکی دستگاه شیر دوش (۲۵۱۹۴۱۲۳۶۱)

پوآر (۲۵۱۹۴۱۲۳۶۵)

حباب لاستیکی انواع قطره چکان (۲۵۱۹۴۱۲۳۷۴)

درپوش لاستیکی انواع ویال تزریقی (۲۵۱۹۴۱۲۳۷۷)

انواع دستکش لاستیکی (۲۵۱۹۳۱۲۳۰۱)

دستکش لاستیکی خانگی (۲۵۱۹۴۱۲۳۰۲)

دستکش لاستیکی صنعتی (۲۵۱۹۴۱۲۳۰۳)

اشیا لاستیکی ولکانیزه شده سفت نشده (۲۵۱۹۳۱۲۳۲۱)

پستانک (۲۵۱۹۴۱۲۳۵۸)

انواع واشر آلات و حلقه های لاستیکی صنعتی و خانگی (۲۵۱۹۴۱۲۳۲۲)

سد لاستیکی (۲۵۱۹۴۱۲۳۲۳)

انواع گرد گیرها از لاستیک ولکانیزه (۲۵۱۹۴۱۲۳۴۲)

غلتک های لاستیکی (۲۵۱۹۴۱۲۳۲۴)

لرزه گیرهای لاستیکی صنعتی (۲۵۱۹۴۱۲۳۲۵)

قطعات لاستیکی خطوط ریلی (۲۵۱۹۴۱۲۳۲۶)

انواع روکش لاستیکی به جز روکش لاستیکی مخازن (۲۵۱۹۴۱۲۳۲۷)

روکش لاستیکی مخازن (۲۵۱۹۴۱۲۳۲۸)

انواع پادری های لاستیکی از لاستیک ولکانیزه (۲۵۱۹۴۱۲۳۲۹)

مداد پاک کن از لاستیک ولکانیزه (۲۵۱۹۴۱۲۳۳۰)

گلگیر قایق از لاستیک ولکانیزه (۲۵۱۹۴۱۲۳۳۱)

لاستیک های ولکانیزه قابل باد کردن و تورم (۲۵۱۹۴۱۲۳۳۲)

درز بند (گسکت) از لاستیک ولکانیزه (۲۵۱۹۴۱۲۳۳۹)

سر لاستیکی چاه باز کن (۲۵۱۹۴۱۲۳۳۳)

نخ پنچر گیری لاستیک بدون تیوب (تیوبلس) (۲۵۱۹۴۱۲۳۷۵)

انواع درپوش و سرپوش لاستیکی (۲۵۱۹۴۱۲۳۸۰)

دمپر پالس جریان (۲۵۱۹۴۱۲۳۸۲)

انواع کف پوش لاستیکی (۲۵۱۹۴۱۲۳۳۴)

کف پوش های لاستیکی داخل خودرو (۲۵۱۹۵۱۲۳۳۵)

کف پوش های لاستیکی یکپارچه ورزشی (۲۵۱۹۵۱۲۳۳۶)

ضربه گیر های لاستیکی صنعتی و خانگی (۲۵۱۹۴۱۲۳۳۷)

ضربه گیر لاستیکی درب های ساختمانی (۲۵۱۹۵۱۲۳۳۸)

ضربه گیر لاستیکی صنعتی (۲۵۱۹۵۱۲۳۶۶)

لاستیک سفت شده (مثل ابونیت) به هرشکل و محصولات ساخته شده ازلاستیک سفت شده (۲۵۱۹۳۱۲۳۶۲)

ابونیت ولکانیزه شده به شکل ورق نوار پروفیل (۲۵۱۹۴۱۲۳۶۳)

محصولات ساخته شده از لاستیک سفت شده (۲۵۱۹۴۱۲۳۶۴)

محصولات با جزء عملکردی اصلی از جنس لاستیکی (۲۵۱۹۳۱۲۳۶۹)

انواع جداگر لرزه ای دارای جزء لاستیکی (۲۵۱۹۴۱۲۳۷۰)

جداگر لرزه ای سربی لاستیکی فولادی (۲۵۱۹۵۱۲۳۷۱)

ساخت انواع محصولات پلاستیکی (۲۵۲۰)

تک رشته های پلاستیکی (۲۵۲۰۳۱۲۳۰۱)

تک رشته ها از پلی اتیلن (۲۵۲۰۴۱۲۳۰۲)

تک رشته ها از پلی اتیلن – نخ بسته بندی (۲۵۲۰۵۱۲۳۰۳)

تک رشته ها از پلی اتیلن به شکل تک نخ (۲۵۲۰۵۱۲۳۰۴)

تک رشته ها از پلی پروپیلن (۲۵۲۰۴۱۲۳۰۵)

تک رشته ها از پلی پروپیلن به شکل تک نخ (۲۵۲۰۵۱۲۳۰۶)

تک رشته ها از پلی آمید (۲۵۲۰۴۱۲۷۹۰)

تک رشته ها از پلی آمید به شکل تک نخ (۲۵۲۰۵۱۲۷۹۱)

تک رشته ها از پلی اتیلن ترفتالات (۲۵۲۰۴۱۲۸۴۹)

تک رشته ها از پلی اتیلن ترفتالات به شکل تک نخ (۲۵۲۰۵۱۲۸۵۰)

تک رشته ها از پی وی سی (۲۵۲۰۴۱۲۸۵۲)

تک رشته ها از پی وی سی به شکل تک نخ (۲۵۲۰۵۱۲۸۵۷)

تک رشته ها از پلی استایرن (۲۵۲۰۴۱۲۸۵۱)

تک رشته ها از پلی استایرن به شکل تک نخ (۲۵۲۰۵۱۲۸۵۶)

پروفیل،میله و میلگرد پلاستیکی (۲۵۲۰۳۱۲۵۸۸)

پروفیل پی وی سی (۲۵۲۰۴۱۲۵۸۹)

پروفیل یو پی وی سی (۲۵۲۰۴۱۲۵۹۰)

پروفیل پلی استایرن (۲۵۲۰۴۱۲۶۳۴)

پروفیل پلی پروپیلن (۲۵۲۰۴۱۲۶۷۸)

میله و میلگرد پی وی سی (۲۵۲۰۴۱۲۷۶۰)

میله و میلگرد یو پی وی سی (۲۵۲۰۴۱۲۷۶۱)

میله و میلگرد پلی استایرن (۲۵۲۰۴۱۲۷۶۲)

میله و میلگرد پلی پروپیلن (۲۵۲۰۴۱۲۷۶۳)

میله و میلگرد پلی تترا فلوئورو اتیلن (PTFE) (2520412881)

پروفیل از کامپوزیت زمینه پلیمری (۲۵۲۰۴۱۲۶۳۵)

پروفیل کامپوزیتی از الیاف شیشه و رزین پلی استر (۲۵۲۰۵۱۲۶۴۹)

پروفیل کامپوزیتی از الیاف شیشه و رزین اپوکسی (۲۵۲۰۵۱۲۶۵۰)

پروفیل کامپوزیتی از الیاف شیشه و رزین وینیل استر (۲۵۲۰۵۱۲۶۵۱)

میله و میلگرد از کامپوزیت زمینه پلیمری (۲۵۲۰۴۱۲۷۶۴)

میله و میلگرد کامپوزیتی از الیاف شیشه و رزین اپوکسی (۲۵۲۰۵۱۲۷۶۵)

میله و میلگرد کامپوزیتی از الیاف کرین و رزین اپوکسی (۲۵۲۰۵۱۲۷۶۶)

تسمه پلاستیکی (۲۵۲۰۳۱۲۳۰۷)

تسمه از پلی پروپیلن (۲۵۲۰۴۱۲۳۰۸)

تسمه از پلی اتیلن ترفتالات (۲۵۲۰۴۱۲۳۰۹)

تسمه از پی وی سی (۲۵۲۰۴۱۲۶۰۸)

نوار پلاستیکی (۲۵۲۰۳۱۲۳۱۰)

نوار تفلون پلی تترا فلوئورو اتیلن (۲۵۲۰۴۱۲۳۱۱)

نوار از پی وی سی (۲۵۲۰۴۱۲۳۱۲)

نوار از پلی اتیلن (۲۵۲۰۴۱۲۸۰۳)

نوار از ملامین فرمالدئید (۲۵۲۰۴۱۲۳۱۳)

نوار از پلی آمید (۲۵۲۰۴۱۲۶۸۲)

نوار پلاستیکی چند لایه (۲۵۲۰۴۱۲۶۲۹)

نوار پلاستیکی چند لایه ساخته شده به روش خود ممزوج (۲۵۲۰۵۱۲۶۳۰)

نوار پلاستیکی چند لایه لمینیت شده (۲۵۲۰۵۱۲۶۳۱)

انواع نوار چسب و برچسب پلاستیکی (۲۵۲۰۴۱۲۶۴۱)

انواع نوار چسب پلاستیکی تک لایه چاپ نشده (۲۵۲۰۵۱۲۶۴۲)

انواع نوار چسب پلاستیکی چند لایه چاپ نشده (۲۵۲۰۵۱۲۶۴۳)

انواع نوار چسب پلاستیکی تک لایه چاپ شده (۲۵۲۰۵۱۲۸۶۹)

برچسب پلاستیکی چاپ نشده (۲۵۲۰۵۱۲۶۹۱)

برچسب پلاستیکی چاپ شده (۲۵۲۰۵۱۲۶۹۲)

طناب و زنجیر پلاستیکی (۲۵۲۰۳۱۲۳۱۴)

طناب از پلی پروپیلن (PP) (2520412315)

طناب از تفلون پلی تترا فلوئورو اتیلن (۲۵۲۰۴۱۲۳۱۶)

طناب از پلی اتیلن (۲۵۲۰۴۱۲۶۱۸)

انواع زنجیر پلاستیکی (۲۵۲۰۴۱۲۷۹۶)

انواع لوله پلاستیکی (۲۵۲۰۳۱۲۳۱۷)

لوله از پلی کربنات (۲۵۲۰۴۱۲۳۱۸)

لوله از پلی تترا فلوئورو اتیلن (PTFE) (2520412879)

لوله از پی وی سی (۲۵۲۰۴۱۲۳۱۹)

لوله تک جداره ازپی وی سی (۲۵۲۰۵۱۲۳۲۰)

لوله دوجداره ازپی وی سی (۲۵۲۰۵۱۲۳۲۱)

لوله خرطومی ازپی وی سی (۲۵۲۰۵۱۲۳۲۲)

لوله سه لایه از پی وی سی (۲۵۲۰۵۱۲۸۸۷)

لوله پی وی سی مشبک فیلتردار (۲۵۲۰۵۱۲۸۰۲)

لوله از یو پی وی سی (۲۵۲۰۴۱۲۵۰۰)

لوله تک جداره از یو پی وی سی (۲۵۲۰۵۱۲۸۶۸)

لوله دوجداره از یو پی وی سی (۲۵۲۰۵۱۲۸۶۷)

لوله خرطومی از یو پی وی سی (۲۵۲۰۵۱۲۸۶۶)

لوله یو پی وی سی مشبک فیلتردار (۲۵۲۰۵۱۲۸۶۵)

لوله از کامپوزیت پلیمری (۲۵۲۰۴۱۲۳۲۳)

لوله از الیاف شیشه و رزین پلی استر (۲۵۲۰۵۱۲۶۵۲)

لوله از الیاف شیشه و رزین اپوکسی (۲۵۲۰۵۱۲۶۵۳)

لوله از الیاف شیشه و رزین وینیل استر (۲۵۲۰۵۱۲۶۵۷)

لوله از الیاف کربن و رزین اپوکسی (۲۵۲۰۵۱۲۷۱۴)

لوله از پلی پروپیلن (۲۵۲۰۴۱۲۳۲۵)

لوله معمولی آب از پلی پروپیلن (۲۵۲۰۵۱۲۳۲۶)

لوله خرطومی از پلی پروپیلن (۲۵۲۰۵۱۲۳۲۷)

لوله تک جداره فاضلاب از پلی پروپیلن (۲۵۲۰۵۱۲۳۲۸)

لوله چند جداره فاضلاب از پلی پروپیلن (۲۵۲۰۵۱۲۷۱۹)

لوله از پلی پروپیلن سه لایه با فلز (۲۵۲۰۵۱۲۷۸۰)

لوله از پلی پروپیلن سه لایه با الیاف شیشه (۲۵۲۰۵۱۲۸۴۸)

نوار آبیاری از پلی پروپیلن (۲۵۲۰۵۱۲۸۸۳)

لوله از پلی اتیلن (۲۵۲۰۴۱۲۳۲۸)

نوار آبیاری از پلی اتیلن (۲۵۲۰۵۱۲۳۲۹)

لوله تک جداره گاز از پلی اتیلن (۲۵۲۰۵۱۲۳۳۰)

لوله دو جداره (کروگیت) فاضلاب از پلی اتیلن (۲۵۲۰۵۱۲۳۳۱)

لوله خرطومی از پلی اتیلن (۲۵۲۰۵۱۲۳۳۲)

لوله تک جداره آب با قطر کمتر از ۲۵۰ میلی متر از پلی اتیلن (۲۵۲۰۵۱۲۳۳۳)

لوله تک جداره آب با قطر کمتر از ۴۰۰ میلی متر از پلی اتیلن (۲۵۲۰۵۱۲۳۳۴)

لوله تک جداره آب با قطر کمتر از ۶۳۰ میلی متر از پلی اتیلن (۲۵۲۰۵۱۲۳۳۵)

لوله تک جداره آب با قطر بیشتر از ۶۳۰ میلی متر و حداکثر۱۶۰۰ میلی متر از پلی اتیلن (۲۵۲۰۵۱۲۳۳۶)

لوله تک جداره فاضلاب با قطر کمتر از ۵۰۰ میلی متر از پلی اتیلن (۲۵۲۰۵۱۲۳۳۷)

لوله تک جداره فاضلاب با قطر کمتر از ۸۰۰ میلی متر از پلی اتیلن (۲۵۲۰۵۱۲۳۳۸)

لوله تک جداره فاضلاب با قطر بیشتر از ۸۰۰ میلی متر و حداکثر تا ۳ متر از پلی اتیلن (۲۵۲۰۵۱۲۳۳۹)

لوله از پلی اتیلن دولایه بدون فلز (۲۵۲۰۵۱۲۳۴۰)

لوله از پلی اتیلن سه لایه بدون فلز (۲۵۲۰۵۱۲۳۴۱)

لوله از پلی اتیلن پنج لایه با فلز (۲۵۲۰۵۱۲۳۴۲)

لوله از پلی اتیلن پنج لایه بدون فلز (۲۵۲۰۵۱۲۷۳۴)

لوله آبیاری قطره چکان دار از پلی اتیلن (۲۵۲۰۵۱۲۷۸۳)

لوله دو جداره (اسپیرال) فاضلاب از پلی اتیلن (۲۵۲۰۵۱۲۸۴۷)

انواع لوله پلاستیکی چند جداره (۲۵۲۰۴۱۲۸۵۳)

لوله دو جداره از پلی اتیلن و پلی پروپیلن (۲۵۲۰۵۱۲۸۵۵)

انواع بست پلاستیکی (۲۵۲۰۳۱۲۶۸۳)

انواع بست از جنس پلی آمید (۲۵۲۰۴۱۲۶۸۴)

انواع بست از جنس پلی پروپیلن (۲۵۲۰۴۱۲۷۶۸)

انواع بست از جنس پلی اتیلن (۲۵۲۰۴۱۲۷۶۹)

انواع بست از جنس پلی کربنات (۲۵۲۰۴۱۲۷۷۰)

انواع واشر و درزبند (گسکت) پلاستیکی (۲۵۲۰۳۱۲۷۸۴)

انواع درزبند (گسکت) پلاستیکی از پلی تترا فلوئورو اتیلن (PTFE) (2520412785)

انواع درزبند (گسکت) پلاستیکی از پلی‌اتراترکتون (PEEK) (2520412786)

انواع واشر پلاستیکی از پلی تترا فلوئورو اتیلن (PTFE) (2520412880)

اتصالات پلاستیکی (۲۵۲۰۳۱۲۳۴۳)

اتصالات از پی وی سی (۲۵۲۰۴۱۲۳۴۴)

اتصالات از یو پی وی سی (۲۵۲۰۴۱۲۶۰۷)

اتصالات از پلی فنیل سولفون (۲۵۲۰۴۱۲۳۴۵)

اتصالات از ABS (2520412346)

اتصالات از کامپوزیت پلیمری (۲۵۲۰۴۱۲۳۴۷)

اتصالات از الیاف شیشه و رزین پلی استر (۲۵۲۰۵۱۲۶۵۴)

اتصالات از الیاف شیشه و رزین اپوکسی (۲۵۲۰۵۱۲۶۵۵)

اتصالات از الیاف شیشه و رزین وینیل استر (۲۵۲۰۵۱۲۶۵۶)

اتصالات از پلی اتیلن (۲۵۲۰۴۱۲۳۴۹)

اتصالات رزوه ای پلی اتیلن (۲۵۲۰۵۱۲۳۵۰)

اتصالات جوشی معمولی پلی اتیلن (۲۵۲۰۵۱۲۳۵۱)

اتصالات جوشی الکتروفیوژن پلی اتیلن (۲۵۲۰۵۱۲۳۵۲)

اتصالات پانچی پلی اتیلن (۲۵۲۰۵۱۲۵۹۳)

اتصالات از پلی پروپیلن (۲۵۲۰۴۱۲۳۵۳)

اتصالات رزوه ای پلی پروپیلن (۲۵۲۰۵۱۲۳۵۴)

اتصالات جوشی از پلی پروپیلن (۲۵۲۰۵۱۲۳۵۵)

اتصالات پانچی از پلی پروپیلن (۲۵۲۰۵۱۲۵۹۲)

اتصالات فشاری از پلی پروپیلن (۲۵۲۰۵۱۲۷۱۸)

شیلنگ های پلاستیکی (۲۵۲۰۳۱۲۳۵۶)

شیلنگ از پی وی سی (۲۵۲۰۴۱۲۳۵۸)

شیلنگ پی وی سی مستحکم شده با فلز (۲۵۲۰۵۱۲۸۱۲)

شیلنگ تک لایه پی وی سی مستحکم شده با فلز (۲۵۲۰۶۱۲۸۲۴)

شیلنگ چند لایه پی وی سی مستحکم شده با فلز (۲۵۲۰۶۱۲۸۲۳)

شیلنگ پی وی سی (۲۵۲۰۵۱۲۸۱۱)

شیلنگ تک لایه پی وی سی (۲۵۲۰۵۱۲۳۵۹)

شیلنگ چند لایه پی وی سی (۲۵۲۰۵۱۲۳۶۰)

شیلنگ پی وی سی با مواد نسجی (۲۵۲۰۵۱۲۸۱۰)

شیلنگ نخ دار از پی وی سی (۲۵۲۰۵۱۲۳۶۱)

سایر انواع شیلنگ پی وی سی (۲۵۲۰۵۱۲۸۰۹)

شیلنگ فشار قوی (صنعتی) از پی وی سی (۲۵۲۰۵۱۲۳۶۲)

شیلنگ آتش نشانی سه لایه بر پایه پی وی سی (۲۵۲۰۵۱۲۶۰۵)

شیلنگ از پلی پروپیلن (۲۵۲۰۴۱۲۶۴۶)

شیلنگ پلی پروپیلن (۲۵۲۰۵۱۲۶۴۷)

شیلنگ تک لایه پلی پروپیلن (۲۵۲۰۶۱۲۸۲۲)

شیلنگ چند لایه پلی پروپیلن (۲۵۲۰۶۱۲۸۲۱)

شیلنگ پلی پروپیلن مستحکم شده با فلز (۲۵۲۰۵۱۲۶۴۸)

شیلنگ تک لایه پلی پروپیلن مستحکم شده با فلز (۲۵۲۰۶۱۲۸۲۰)

شیلنگ چند لایه پلی پروپیلن مستحکم شده با فلز (۲۵۲۰۶۱۲۸۱۹)

شیلنگ از پلی اتیلن (۲۵۲۰۴۱۲۷۳۶)

شیلنگ پلی اتیلن (۲۵۲۰۵۱۲۷۹۴)

شیلنگ تک لایه پلی اتیلن (۲۵۲۰۶۱۲۸۱۸)

شیلنگ چند لایه پلی اتیلن (۲۵۲۰۶۱۲۸۱۷)

شیلنگ پلی اتیلن مستحکم شده با فلز (۲۵۲۰۵۱۲۷۹۳)

شیلنگ تک لایه پلی اتیلن مستحکم شده با فلز (۲۵۲۰۶۱۲۸۱۶)

شیلنگ چند لایه پلی اتیلن مستحکم شده با فلز (۲۵۲۰۶۱۲۸۱۵)

شیلنگ چند لایه از انواع پلیمر (۲۵۲۰۴۱۲۸۰۸)

شیلنگ چند لایه از انواع پلیمر مستحکم شده با فلز (۲۵۲۰۵۱۲۸۱۴)

شیلنگ چند لایه از پلی پروپیلن و پی وی سی مستحکم شده با فلز (۲۵۲۰۶۱۲۸۳۶)

شیلنگ چند لایه از پلی پروپیلن و پلی تترا فلوئورو اتیلن مستحکم شده با فلز (۲۵۲۰۶۱۲۸۴۳)

شیلنگ چند لایه از پلی تترا فلوئورو اتیلن و پی وی سی مستحکم شده با فلز (۲۵۲۰۶۱۲۸۴۴)

شیلنگ چند لایه از انواع پلیمر (۲۵۲۰۵۱۲۸۱۳)

شیلنگ چند لایه از پلی پروپیلن و پی وی سی (۲۵۲۰۶۱۲۸۴۵)

شیلنگ از پلی آمید (۲۵۲۰۴۱۲۸۲۷)

شیلنگ پلی آمید مستحکم شده با فلز (۲۵۲۰۵۱۲۸۲۸)

شیلنگ تک لایه پلی آمید مستحکم شده با فلز (۲۵۲۰۶۱۲۸۴۲)

شیلنگ چند لایه پلی آمید مستحکم شده با فلز (۲۵۲۰۶۱۲۸۴۱)

شیلنگ پلی آمید (۲۵۲۰۴۱۲۳۵۷)

شیلنگ تک لایه پلی آمید (۲۵۲۰۶۱۲۸۴۰)

شیلنگ چند لایه پلی آمید (۲۵۲۰۶۱۲۸۳۹)

شیلنگ از پلی استال (۲۵۲۰۴۱۲۸۲۵)

شیلنگ پلی استال مستحکم شده با فلز (۲۵۲۰۵۱۲۸۲۶)

شیلنگ تک لایه پلی استال مستحکم شده با فلز (۲۵۲۰۶۱۲۸۳۸)

شیلنگ چند لایه پلی استال مستحکم شده با فلز (۲۵۲۰۶۱۲۸۳۷)

شیلنگ پلی استال (۲۵۲۰۴۱۲۷۲۴)

شیلنگ تک لایه پلی استال (۲۵۲۰۶۱۲۸۳۵)

شیلنگ چند لایه پلی استال (۲۵۲۰۶۱۲۸۳۴)

انواع فیلم های پلاستیکی (۲۵۲۰۳۱۲۳۶۳)

فیلم تک لایه از پلی استایرن (۲۵۲۰۴۱۲۳۶۴)

فیلم تک لایه از پلی آمید (۲۵۲۰۴۱۲۳۶۷)

فیلم پلاستیکی از پلی وینیل الکل (۲۵۲۰۴۱۲۷۹۲)

انواع فیلم پلی استر (۲۵۲۰۴۱۲۶۵۸)

فیلم تک لایه از پلی اتیلن ترفتالات (۲۵۲۰۵۱۲۳۶۵)

فیلم هولوگرام (۲۵۲۰۵۱۲۶۵۹)

فیلم پلی استر BOPET (2520512756)

انواع فیلم پلاستیکی چند لایه (۲۵۲۰۴۱۲۳۶۶)

فیلم پلاستیکی چند لایه ساخته شده به روش خود ممزوج (۲۵۲۰۵۱۲۶۳۲)

فیلم پلاستیکی چند لایه لمینیت شده (۲۵۲۰۵۱۲۶۳۳)

انواع فیلم پلاستیکی حباب دار (۲۵۲۰۵۱۲۳۷۲)

فیلم پلاستیکی چند لایه پوشش داده شده (coated film) (2520512738)

انواع فیلم تک لایه از پلی اتیلن (۲۵۲۰۴۱۲۳۶۸)

فیلم یک لایه معمولی از پلی اتیلن (۲۵۲۰۵۱۲۷۰۷)

فیلم یک لایه عریض کشاورزی از پلی اتیلن (۲۵۲۰۵۱۲۳۷۰)

فیلم استرچ از پلی اتیلن (۲۵۲۰۵۱۲۳۷۱)

فیلم مشبک از پلی اتیلن (۲۵۲۰۵۱۲۳۷۳)

فیلم توری از پلی اتیلن (۲۵۲۰۵۱۲۳۷۴)

فیلم از فوم پلی اتیلن (۲۵۲۰۵۱۲۳۷۵)

فیلم شیرینک از پلی اتیلن (۲۵۲۰۵۱۲۳۷۶)

انواع فیلم تک لایه از پلی پروپیلن (۲۵۲۰۴۱۲۳۷۷)

فیلم پلی پروپیلن معمولی (۲۵۲۰۵۱۲۳۷۸)

فیلم پلی پروپیلن BOPP و متالایز (پلی پروپیلن دو طرف جهت دار) (۲۵۲۰۵۱۲۳۷۹)

فیلم توری از پلی پروپیلن (۲۵۲۰۵۱۲۳۸۰)

فیلم پلی پروپیلن کست ریخته گری (cpp) (2520512759)

انواع فیلم تک لایه از پی وی سی (۲۵۲۰۴۱۲۳۸۱)

فیلم از پی وی سی نرم سفره ای (۲۵۲۰۵۱۲۳۸۲)

فیلم از پی وی سی نرم شیرینک (۲۵۲۰۵۱۲۳۸۳)

فیلم از پی وی سی سخت (۲۵۲۰۵۱۲۳۸۴)

فیلم استرچ از پی وی سی (۲۵۲۰۵۱۲۷۰۸)

انواع فیلم پلاستیکی نانو (۲۵۲۰۳۱۲۶۲۳)

فیلم پلاستیکی چند لایه نانو (۲۵۲۰۴۱۲۶۲۴)

فیلم پلاستیکی تک لایه نانو (۲۵۲۰۴۱۲۶۲۵)

فیلم پلاستیکی تک لایه نانو از پلی اتیلن (۲۵۲۰۵۱۲۶۲۶)

فیلم پلاستیکی تک لایه نانو از پلی پروپیلن (۲۵۲۰۵۱۲۶۲۷)

انواع صفحه و ورق پلاستیکی (۲۵۲۰۳۱۲۳۸۵)

انواع ورق و صفحه از ABS (2520412386)

انواع صفحه و ورق از کامپوزیت پلیمری (۲۵۲۰۴۱۲۶۰۲)

صفحه و ورق از سیلیکون (۲۵۲۰۴۱۲۶۸۸)

انواع صفحه و ورق از اتیلن وینیل استات EVA (2520412884)

انواع صفحه و ورق از پلی اتیلن (۲۵۲۰۴۱۲۳۸۷)

صفحه و ورق فوم از پلی اتیلن (۲۵۲۰۵۱۲۳۸۸)

صفحه و ورق معمولی از پلی اتیلن (۲۵۲۰۵۱۲۳۸۹)

صفحه و ورق مشبک معمولی از پلی اتیلن (۲۵۲۰۵۱۲۳۹۰)

صفحه و ورق از پلی اتیلن با خاصیت تبادل یون (۲۵۲۰۵۱۲۷۵۷)

انواع صفحه و ورق از پلی پروپیلن (۲۵۲۰۴۱۲۳۹۲)

صفحه و ورق معمولی از پلی پروپیلن (۲۵۲۰۵۱۲۳۹۳)

صفحه و ورق کارتن از پلی پروپیلن (۲۵۲۰۵۱۲۳۹۴)

صفحه و ورق مشبک معمولی از پلی پروپیلن (۲۵۲۰۵۱۲۸۶۴)

انواع صفحه و ورق از پی وی سی (۲۵۲۰۴۱۲۳۹۵)

صفحه و ورق چرم مصنوعی از پی وی سی (۲۵۲۰۵۱۲۳۹۶)

صفحه و ورق کاغذ دیواری از پی وی سی (۲۵۲۰۵۱۲۳۹۹)

صفحه و ورق معمولی از پی وی سی (۲۵۲۰۵۱۲۴۰۰)

صفحه و ورق پی وی سی فومیزه (۲۵۲۰۵۱۲۷۴۱)

منسوج دو طرف پوشش داده شده با پی وی سی (ویژه تابلوهای تبلیغاتی) (۲۵۲۰۵۱۲۷۷۴)

انواع صفحه و ورق از پلی استایرن (۲۵۲۰۴۱۲۴۰۱)

ورق و صفحه از پلی استایرن معمولی (۲۵۲۰۵۱۲۴۰۲)

ورق و صفحه از پلی استایرن مقاوم در برابر ضربه (۲۵۲۰۵۱۲۴۰۳)

ورق و صفحه ازفوم پلی استایرن انبساطی (۲۵۲۰۵۱۲۴۰۴)

ورق و صفحه از پلی استایرن انبساطی – بلوک غیر سازه ای (غیر ساختمانی) (۲۵۲۰۵۱۲۴۰۵)

انواع صفحه و ورق از پلی کربنات PC (2520412406)

صفحه و ورق از پلی کربنات PC تک جداره (۲۵۲۰۵۱۲۴۰۷)

صفحه و ورق از پلی کربنات PC دوجداره (۲۵۲۰۵۱۲۴۰۸)

انواع صفحه و ورق از پلی متیل متاکریلات PMMA (2520412409)

صفحه و ورق به روش اکسترود از پلی متیل متاکریلات PMMA (2520512410)

صفحه و ورق ریخته گری ساده (کست ) از پلی متیل متاکریلات PMMA (2520512411)

صفحه و ورق ریخته گری گل دار لمینیت شده با پارچه از پلی متیل متاکریلات PMMA (2520512412)

انواع صفحه و ورق از پلی اورتان (۲۵۲۰۴۱۲۴۱۳)

صفحه و ورق چرم مصنوعی از پلی اورتان (۲۵۲۰۵۱۲۴۱۴)

صفحه و ورق فوم (ابر) نرم از پلی اورتان (۲۵۲۰۵۱۲۴۱۵)

صفحه و ورق فوم (ابر) سخت از پلی اورتان (۲۵۲۰۵۱۲۴۱۶)

انواع صفحه و ورق از رزین فنولیک (۲۵۲۰۴۱۲۷۴۵)

صفحه و ورق فومی از رزین فنولیک (۲۵۲۰۵۱۲۷۴۶)

صفحه و ورق از پلی استر (۲۵۲۰۴۱۲۶۱۷)

صفحه و ورق معمولی از پلی استر (۲۵۲۰۵۱۲۸۷۸)

صفحه و ورق فوم از پلی استر (۲۵۲۰۵۱۲۸۷۷)

صفحه و ورق از پلیمر زیست تخریب پذیر (۲۵۲۰۴۱۲۷۱۰)

صفحه و ورق از پلیمر زیست تخریب پذیر بر پایه نشاسته (۲۵۲۰۵۱۲۷۱۱)

انواع صفحه و ورق از آلیاژهای پلیمری (۲۵۲۰۴۱۲۸۸۵)

صفحه و ورق از آلیاژ پلی کربنات و ABS (2520512886)

انواع شبکه پلاستیکی به جز ژئو گرید (۲۵۲۰۳۱۲۷۳۱)

شبکه پلاستیکی از جنس پی وی سی (۲۵۲۰۴۱۲۷۳۲)

شبکه پلاستیکی از جنس پلی پروپیلن (۲۵۲۰۴۱۲۷۳۳)

ایجاد پوشش پلیمری بر روی صفحه و ورق پلاستیکی (۲۵۲۰۳۱۲۶۸۹)

صفحه و ورق پلاستیکی با پوشش پی وی سی (۲۵۲۰۴۱۲۳۹۷)

صفحه و ورق پلاستیکی با پوشش سیلیکون (۲۵۲۰۴۱۲۶۹۰)

صفحه و ورق پلاستیکی با پوشش آکریلات (۲۵۲۰۴۱۲۷۴۷)

ایجاد روکش (لمینیشن) پلاستیکی بر روی سطوح غیر پلاستیکی (۲۵۲۰۳۱۲۷۲۲)

ایجاد روکش پلی اتیلن بر روی لایه های غیر پلاستیکی (۲۵۲۰۴۱۲۷۲۳)

ایجاد روکش پلی پروپیلن بر روی سطوح غیر پلاستیکی (۲۵۲۰۴۱۲۸۹۰)

لوازم التحریر پلاستیکی (۲۵۲۰۳۱۲۴۱۷)

تخته پلاستیکی (۲۵۲۰۴۱۲۴۱۸)

انواع خط کش و وسایل اندازه گیری و ترسیم پلاستیکی (۲۵۲۰۴۱۲۶۱۲)

جامدادی پلاستیکی (۲۵۲۰۴۱۲۴۱۹)

جلد پلاستیکی آماده (۲۵۲۰۴۱۲۴۲۰)

طلق پوشه پلاستیکی (۲۵۲۰۴۱۲۴۲۱)

مداد پاک کن پلاستیکی (۲۵۲۰۴۱۲۴۲۲)

جعبه پلاستیکی نگهداری گیره و سوزن کاغذ (۲۵۲۰۴۱۲۴۲۳)

فنر پلاستیکی شیرازه بندی کتب (۲۵۲۰۴۱۲۴۲۴)

غلاف پلاستیکی خودکار (۲۵۲۰۴۱۲۵۹۱)

تخته پاک کن پلاستیکی (۲۵۲۰۴۱۲۷۴۴)

زونکن پلاستیکی (۲۵۲۰۴۱۲۶۱۱)

استامپ پد (۲۵۲۰۴۱۲۷۴۳)

سایر انواع پوشش دهی قطعات پلاستیکی (۲۵۲۰۳۱۲۸۸۸)

رنگ کاری قطعات پلاستیکی (۲۵۲۰۴۱۲۸۸۹)

انواع سیلندرها از کامپوزیت زمینه پلیمری (۲۵۲۰۳۱۲۸۷۲)

انواع سیلندر پلیمری گاز (غیر خودرویی) (۲۵۲۰۴۱۲۸۷۳)

سیلندر پلیمری گاز خانگی (۲۵۲۰۵۱۲۸۷۵)

سیلندر پلیمری گاز صنعتی (۲۵۲۰۵۱۲۸۷۴)

انواع سیلندر گاز کامپوزیتی زمینه پلیمری خودروی گازسوز (۲۵۲۰۴۱۲۵۷۲)

سیلندر گاز کامپوزیتی خودروهای گازسوز با آستر فولادی یا آلومینیومی بدون درز (۲۵۲۰۵۱۲۵۷۳)

سیلندر گاز کامپوزیتی خودروهای گازسوز دوطرفه با آستر فولادی یا آلومینیومی بدون درز (۲۵۲۰۵۱۲۵۷۴)

سیلندر گاز کامپوزیتی خودروهای گازسوز با آستر پلیمری بدون درز (۲۵۲۰۵۱۲۵۷۵)

انواع پوشاک پلاستیکی و محصولات و قطعات پلاستیکی مرتبط با صنایع پوشاک و نساجی (۲۵۲۰۳۱۲۴۲۶)

پوشاک و لوازم مرتبط پلاستیکی (۲۵۲۰۴۱۲۴۲۷)

کمربند پلاستیکی (۲۵۲۰۵۱۲۴۲۸)

البسه پلاستیکی (۲۵۲۰۵۱۲۴۲۹)

دستکش یکبار مصرف پلاستیکی (۲۵۲۰۵۱۲۴۳۰)

روپوش یکبار مصرف پلاستیکی (۲۵۲۰۵۱۲۴۳۱)

یقه پلاستیکی (۲۵۲۰۵۱۲۴۳۲)

گیره پلاستیکی رخت (۲۵۲۰۵۱۲۴۳۳)

رخت آویز پلاستیکی (۲۵۲۰۵۱۲۴۳۴)

کاور کفش یکبار مصرف پلاستیکی (۲۵۲۰۵۱۲۶۰۹)

کلاه یکبار مصرف پلاستیکی (۲۵۲۰۵۱۲۶۱۰)

کلاه ایمنی پلاستیکی (۲۵۲۰۵۱۲۷۶۷)

سینه بند یکبار مصرف (۲۵۲۰۵۱۲۷۷۳)

سایر لوازم پلاستیکی مرتبط با صنایع نساجی طبقه بندی نشده در جای دیگر (۲۵۲۰۴۱۲۴۳۵)

ماسوره پلاستیکی (۲۵۲۰۵۱۲۴۳۶)

دوک پلاستیکی (۲۵۲۰۵۱۲۴۳۷)

قرقره پلاستیکی (۲۵۲۰۵۱۲۴۳۸)

انواع محصولات واسط برای تولید محصولات پلاستیکی نهایی (۲۵۲۰۳۱۲۴۳۹)

انواع پری فرم (۲۵۲۰۴۱۲۴۴۰)

انواع محصولات و قطعات پلاستیکی برای نقل و انتقال یا بسته بندی کالاها (۲۵۲۰۳۱۲۴۴۱)

انواع ظروف پلاستیکی دهان گشاد (۲۵۲۰۴۱۲۴۴۲)

انواع تیوب بسته بندی پلاستیکی (۲۵۲۰۴۱۲۴۴۳)

انواع درپوش و سرپوش پلاستیکی (۲۵۲۰۴۱۲۴۴۴)

انواع قاب لوح های فشرده پلاستیکی (۲۵۲۰۴۱۲۴۴۵)

شیشه شیر پلاستیکی کودکان (۲۵۲۰۴۱۲۴۴۶)

ظروف آزمایشگاهی پلاستیکی (۲۵۲۰۴۱۲۴۴۷)

پالت پلاستیکی (۲۵۲۰۴۱۲۴۴۸)

قطره چکان با لوله پلاستیکی (۲۵۲۰۴۱۲۷۲۰)

انواع بطری پلاستیکی (۲۵۲۰۴۱۲۴۵۰)

بطری از PET (2520512451)

بطری از پلی اتیلن (۲۵۲۰۵۱۲۴۵۲)

بطری از ABS (2520512453)

بطری از پلی پروپیلن (۲۵۲۰۵۱۲۶۱۶)

بطری پلاستیکی چند لایه (۲۵۲۰۵۱۲۷۸۱)

انواع کیسه های بدون بافت پلاستیکی یک لایه (۲۵۲۰۴۱۲۴۵۴)

کیسه بدون بافت پلاستیکی یک لایه از پلی پروپیلن (۲۵۲۰۵۱۲۴۵۵)

کیسه بدون بافت پلاستیکی یک لایه از پلی اتیلن (۲۵۲۰۵۱۲۴۵۶)

کیسه بدون بافت پلاستیکی یک لایه از پلی وینیل الکل (۲۵۲۰۵۱۲۶۴۵)

کیسه بدون بافت زیپ دار پلاستیکی یک لایه از پلی اتیلن (۲۵۲۰۵۱۲۸۰۱)

کیسه بدون بافت پلاستیکی یک لایه از پلیمر زیست تخریب پذیر بر پایه نشاسته (۲۵۲۰۵۱۲۷۱۵)

انواع کیسه های بدون بافت پلاستیکی چند لایه (۲۵۲۰۴۱۲۴۵۷)

کیسه بدون بافت پلاستیکی چند لایه از پلی اتیلن (۲۵۲۰۵۱۲۴۵۹)

کیسه بدون بافت پلاستیکی چند لایه از پلی اتیلن و پلی پروپیلن (۲۵۲۰۵۱۲۴۶۰)

کیسه بدون بافت زیپ دار پلاستیکی چند لایه از پلی اتیلن و پلی پروپیلن (۲۵۲۰۵۱۲۸۰۰)

کیسه بدون بافت پلاستیکی چند لایه اسپتیک از پلی اتیلن و پلی آمید و پلی استر (۲۵۲۰۵۱۲۷۱۶)

کیسه بدون بافت پلاستیکی چند لایه اسپتیک از پلی اتیلن و پلی آمید و پلی استر (۲۵۲۰۵۱۲۷۱۶)

انواع کاور پلاستیکی (۲۵۲۰۴۱۲۷۰۵)

کاور فرش (۲۵۲۰۵۱۲۷۰۶)

انواع مخازن پلاستیکی (۲۵۲۰۴۱۲۴۶۱)

مخازن پلی اتیلنی مخصوص جمع آوری زباله (۲۵۲۰۵۱۲۴۶۲)

مخازن پلی اتیلنی با سیستم چرخشی (دورانی) (۲۵۲۰۵۱۲۴۶۳)

مخازن پلی اتیلنی معمولی (۲۵۲۰۵۱۲۸۸۲)

انواع مخازن از کامپوزیت زمینه پلیمری (۲۵۲۰۵۱۲۴۶۴)

انواع مخازن از الیاف شیشه و رزین پلی استر (۲۵۲۰۶۱۲۶۶۰)

انواع مخازن از الیاف شیشه و رزین اپوکسی (۲۵۲۰۶۱۲۶۶۱)

انواع مخازن از الیاف شیشه و رزین وینیل استر (۲۵۲۰۶۱۲۶۶۲)

انواع جعبه پلاستیکی برای حمل و نقل و بسته بندی کالاها (۲۵۲۰۴۱۲۵۷۹)

جعبه پلاستیکی بسته بندی کالا. (۲۵۲۰۵۱۲۵۸۰)

جعبه ابزار پلاستیکی (۲۵۲۰۵۱۲۵۹۸)

جعبه پلاستیکی چرخ خیاطی (۲۵۲۰۵۱۲۷۵۰)

انواع قالب پلاستیکی (۲۵۲۰۴۱۲۸۵۸)

قالب پلاستیکی کفش (۲۵۲۰۵۱۲۷۲۶)

قالب پلاستیکی مورد مصرف در صنایع غذایی (۲۵۲۰۵۱۲۸۵۹)

انواع ظروف و لوازم پلاستیکی آشپزخانه و غذاخوری (۲۵۲۰۳۱۲۴۶۵)

اسکاچ و ابر و اسفنج شستشو غیر از انواع بافته شده (۲۵۲۰۴۱۲۶۲۸)

انواع ظروف پلاستیکی (۲۵۲۰۴۱۲۴۶۶)

ظروف باکالیتی (۲۵۲۰۵۱۲۴۶۷)

ظروف اکریلیکی (۲۵۲۰۵۱۲۴۶۸)

ظروف ملامین (۲۵۲۰۵۱۲۴۶۹)

ظروف پلی استایرن (۲۵۲۰۵۱۲۴۷۰)

ظروف پلی اتیلن (۲۵۲۰۵۱۲۴۷۱)

ظروف پلی پروپیلن (۲۵۲۰۵۱۲۴۷۲)

انواع ظروف پلاستیکی یکبار مصرف (۲۵۲۰۴۱۲۴۷۳)

ظروف یکبار مصرف پلاستیکی (غیر اسفنجی) (۲۵۲۰۵۱۲۴۷۴)

ظروف یکبار مصرف پلاستیکی (اسفنجی) (۲۵۲۰۵۱۲۴۷۵)

ظروف یکبار مصرف پلیمری زیست تخریب پذیر گیاهی (۲۵۲۰۵۱۲۷۱۲)

قطعات پلاستیکی ظروف آشپزخانه (۲۵۲۰۴۱۲۴۷۶)

دستگیره پلاستیکی ظروف آشپزخانه (۲۵۲۰۵۱۲۴۷۷)

لوازم پلاستیکی غذاخوری به جز ظروف و لیوان (۲۵۲۰۴۱۲۶۳۸)

قاشق، چنگال و کارد پلاستیکی (۲۵۲۰۵۱۲۶۳۹)

نی نوشیدنی پلاستیکی (۲۵۲۰۵۱۲۶۴۰)

محصولات و قطعات پلاستیکی مرتبط با لوازم و تجهیزات برقی و الکترونیکی و مخابراتی (۲۵۲۰۳۱۲۴۷۸)

کانال برق پلاستیکی (داکت) (۲۵۲۰۴۱۲۷۳۹)

قطعات پلاستیکی تلفن همراه (۲۵۲۰۴۱۲۷۷۷)

انواع محفظه ابزار دقیق کامپوزیتی زمینه پلیمری (۲۵۲۰۴۱۲۸۷۶)

قطعات پلاستیکی لوازم خانگی (۲۵۲۰۴۱۲۴۷۹)

قطعات پلاستیکی جاروبرقی (۲۵۲۰۵۱۲۴۸۰)

قطعات پلاستیکی یخچال و فریزر (۲۵۲۰۵۱۲۴۸۱)

قطعات پلاستیکی ماشین لباس شویی (۲۵۲۰۵۱۲۴۸۲)

قطعات پلاستیکی ماشین ظرف شویی (۲۵۲۰۵۱۲۴۸۳)

قطعات پلاستیکی تلویزیون (۲۵۲۰۵۱۲۴۸۴)

قطعات پلاستیکی رادیو (۲۵۲۰۵۱۲۴۸۵)

قطعات پلاستیکی رایانه (۲۵۲۰۵۱۲۴۸۶)

قطعات پلاستیکی کولرهای آبی (۲۵۲۰۵۱۲۴۸۷)

قطعات پلاستیکی اتو و اتو بخار (۲۵۲۰۵۱۲۴۸۸)

قطعات پلاستیکی سرخ کن (۲۵۲۰۵۱۲۴۸۹)

قطعات پلاستیکی ساندویچ ساز (۲۵۲۰۵۱۲۴۹۰)

قطعات پلاستیکی ماکروفر (۲۵۲۰۵۱۲۴۹۱)

محصولات و قطعات پلاستیکی و کامپوزیتی زمینه پلیمری عایق الکتریکی (۲۵۲۰۴۱۲۴۹۲)

پایه پلاستیکی کنتور برق (۲۵۲۰۵۱۲۴۹۳)

انواع مقره کامپوزیتی زمینه پلیمری (۲۵۲۰۵۱۲۴۹۴)

جعبه فیوز پلاستیکی (۲۵۲۰۵۱۲۴۹۵)

قطعات پلاستیکی کلید و پریز (۲۵۲۰۵۱۲۴۹۶)

قاب و قطعات پلاستیکی انواع چراغ روشنایی برقی (۲۵۲۰۵۱۲۴۹۷)

پایه تابلو برق کامپوزیتی زمینه پلیمری (۲۵۲۰۵۱۲۴۹۸)

بدنه تابلو برق کامپوزیتی زمینه پلیمری (۲۵۲۰۵۱۲۴۹۹)

کفشک عایق و فرش عایق الکتریکی (۲۵۲۰۵۱۲۵۰۰)

جعبه کنتور کامپوزیتی زمینه پلیمری (۲۵۲۰۵۱۲۵۰۱)

قطعات پلاستیکی تابلو شالتر (۲۵۲۰۵۱۲۵۰۲)

درپوش حرارتی کابل (۲۵۲۰۵۱۲۶۱۴)

چوب استیک (۲۵۲۰۵۱۲۶۱۵)

جعبه پست مخابراتی پلاستیکی (۲۵۲۰۵۱۲۸۰۷)

محصولات و قطعات پلاستیکی مرتبط با کشاورزی، دام پروری و شیلات (۲۵۲۰۳۱۲۵۰۳)

انواع کندوی پلاستیکی زنبور عسل (۲۵۲۰۴۱۲۵۰۴)

قفس پلاستیکی پرندگان (۲۵۲۰۴۱۲۵۰۵)

قفس پرورش آبزیان (۲۵۲۰۴۱۲۸۰۶)

وان پلاستیکی پرورش شیلات (۲۵۲۰۴۱۲۵۰۶)

تجهیزات پلاستیکی پرورش و نگهداری حیوانات (۲۵۲۰۴۱۲۵۰۷)

آکواریوم پلاستیکی (۲۵۲۰۴۱۲۵۰۸)

شناور پلاستیکی تور ماهیگیری (۲۵۲۰۴۱۲۵۸۱)

انواع گلدان و ظرف نشاء پلاستیکی (۲۵۲۰۴۱۲۷۷۹)

انواع ژئوسینتتیک به جز ژئوتکستایل (۲۵۲۰۳۱۲۶۹۴)

انواع ژئو ممبران (۲۵۲۰۴۱۲۶۹۹)

انواع ژئو نت (۲۵۲۰۴۱۲۶۹۸)

انواع ژئو گرید (۲۵۲۰۴۱۲۶۹۶)

صفحه و ورق مشبک ژئوگرید از پلی اتیلن (۲۵۲۰۵۱۲۳۹۱)

صفحه و ورق مشبک ژئوگرید از پلی استر (۲۵۲۰۵۱۲۷۴۰)

انواع ژئوکامپوزیت (۲۵۲۰۴۱۲۶۹۷)

غشای آب بند بنتونیتی (۲۵۲۰۵۱۲۶۹۵)

ژئوکامپوزیت از ژئوتکستایل و ژئونت (۲۵۲۰۵۱۲۷۰۰)

ژئوکامپوزیت از ژئوتکستایل و ژئوممبران (۲۵۲۰۵۱۲۷۰۱)

ژئوکامپوزیت از ژئوتکستایل و ژئوگرید (۲۵۲۰۵۱۲۷۰۳)

ژئوکامپوزیت از ژئوتکستایل و هسته پلیمری (۲۵۲۰۵۱۲۷۰۴)

انواع لوازم و قطعات پلاستیکی غیر سازه ای ساختمان (۲۵۲۰۳۱۲۵۰۹)

انواع کابینت پلاستیکی (۲۵۲۰۴۱۲۶۸۷)

قطعات و لوازم غیر سازه ای پلاستیکی ساختمان (۲۵۲۰۴۱۲۵۱۰)

دستگیره پلاستیکی درب و پنجره (۲۵۲۰۵۱۲۵۱۱)

درزگیر پلاستیکی در و پنجره (۲۵۲۰۵۱۲۵۱۲)

گل نرده از ضایعات پلاستیک (۲۵۲۰۵۱۲۷۲۵)

درب پلاستیکی معمولی (۲۵۲۰۴۱۲۵۱۳)

درب معمولی از یو پی وی سی (۲۵۲۰۵۱۲۵۱۴)

درب معمولی از پی وی سی (۲۵۲۰۵۱۲۵۹۹)

درب معمولی از پلی پروپیلن (۲۵۲۰۵۱۲۶۰۰)

درب معمولی از کامپوزیت زمینه پلیمری (۲۵۲۰۵۱۲۵۱۵)

درب معمولی از جنس الیاف شیشه و رزین پلی استر (۲۵۲۰۶۱۲۵۱۶)

درب معمولی از جنس الیاف شیشه و رزین اپوکسی (۲۵۲۰۶۱۲۶۶۵)

درب معمولی از جنس الیاف شیشه و رزین وینیل استر (۲۵۲۰۶۱۲۶۶۶)

پنجره پلاستیکی (۲۵۲۰۴۱۲۵۱۷)

پنجره از یو پی وی سی (۲۵۲۰۵۱۲۵۱۸)

پنجره از پی وی سی (۲۵۲۰۵۱۲۶۰۱)

پنجره از کامپوزیت پلیمری (۲۵۲۰۵۱۲۵۱۹)

پنجره از الیاف شیشه و رزین پلی استر (۲۵۲۰۶۱۲۵۲۰)

پنجره از الیاف شیشه و رزین اپوکسی (۲۵۲۰۶۱۲۶۶۷)

پنجره از الیاف شیشه و رزین وینیل استر (۲۵۲۰۶۱۲۶۶۸)

درب کرکره ای پلاستیکی (۲۵۲۰۴۱۲۵۲۱)

درب کرکره ای از یو پی وی سی (۲۵۲۰۵۱۲۵۲۲)

درب کرکره ای از پلی کربنات (۲۵۲۰۵۱۲۶۰۶)

درب کرکره ای از فوم پلی اورتان (۲۵۲۰۵۱۲۶۴۴)

درب کرکره ای از کامپوزیت زمینه پلیمری (۲۵۲۰۵۱۲۵۲۳)

درب کرکره ای از جنس الیاف شیشه و رزین پلی استر (۲۵۲۰۶۱۲۵۲۴)

درب کرکره ای از جنس الیاف شیشه و رزین اپوکسی (۲۵۲۰۶۱۲۶۶۳)

درب کرکره ای از جنس الیاف شیشه و رزین وینیل استر (۲۵۲۰۶۱۲۶۶۴)

دریچه های پلاستیکی ساختمانی (۲۵۲۰۴۱۲۵۹۴)

دریچه پلاستیکی کولر (۲۵۲۰۵۱۲۵۹۵)

دریچه پلاستیکی سیستم تهویه ساختمانی (۲۵۲۰۵۱۲۵۹۶)

دریچه پلاستیکی لوله بخاری (۲۵۲۰۵۱۲۵۹۷)

لوازم بهداشتی پلاستیکی ساختمان (۲۵۲۰۴۱۲۵۲۵)

وان پلاستیکی (۲۵۲۰۵۱۲۵۲۶)

لگن دست شویی پلاستیکی (۲۵۲۰۵۱۲۵۲۷)

کاسه توالت ایرانی پلاستیکی (۲۵۲۰۵۱۲۵۲۸)

کاسه توالت فرنگی پلاستیکی (۲۵۲۰۵۱۲۵۲۹)

درب توالت فرنگی پلاستیکی (۲۵۲۰۵۱۲۵۳۲)

سیفون پلاستیکی (۲۵۲۰۵۱۲۵۳۰)

زیر دوشی پلاستیکی (۲۵۲۰۵۱۲۵۳۱)

دور دوشی پلاستیکی (۲۵۲۰۵۱۲۶۸۵)

جکوزی پلاستیکی (۲۵۲۰۵۱۲۶۷۴)

کابین سونای پلاستیکی (۲۵۲۰۵۱۲۶۸۶)

ماساژور آبی پلاستیکی دیواری (۲۵۲۰۵۱۲۷۸۷)

قطعات و لوازم جانبی پلاستیکی سرویس های بهداشتی (۲۵۲۰۵۱۲۵۳۳)

پارتیشن متحرک پلاستیکی (۲۵۲۰۴۱۲۵۳۴)

پارتیشن متحرک از پی وی سی (۲۵۲۰۵۱۲۵۳۵)

پارتیشن متحرک از جنس پلی استایرن (۲۵۲۰۵۱۲۶۹۳)

پرده های پلاستیکی موتور دار (۲۵۲۰۵۱۲۷۱۳)

پارتیشن متحرک از کامپوزیت زمینه پلیمری (۲۵۲۰۵۱۲۵۳۶)

پارتیشن متحرک از جنس الیاف شیشه و رزین پلی استر (۲۵۲۰۶۱۲۵۳۷)

پارتیشن متحرک از جنس الیاف شیشه و رزین اپوکسی (۲۵۲۰۶۱۲۶۶۹)

پارتیشن متحرک از جنس الیاف شیشه و رزین وینیل استر (۲۵۲۰۶۱۲۶۷۰)

کف پوش پلاستیکی (۲۵۲۰۴۱۲۵۳۸)

چمن مصنوعی (۲۵۲۰۵۱۲۷۷۱)

کف پوش از پی وی سی (۲۵۲۰۵۱۲۵۴۰)

کف پوش از پی وی سی به صورت رول (۲۵۲۰۶۱۲۵۴۱)

کف پوش از پی وی سی چهار ضلعی (۲۵۲۰۶۱۲۵۴۲)

کف پوش از پلی اورتان (۲۵۲۰۵۱۲۵۴۳)

کف پوش از پلی اورتان به صورت رول (۲۵۲۰۶۱۲۵۴۴)

کف پوش از پلی اورتان چهار ضلعی (۲۵۲۰۶۱۲۵۴۵)

اجزای پلاستیکی سازه ای ساختمانی (۲۵۲۰۳۱۲۵۴۶)

گلخانه پلاستیکی (۲۵۲۰۴۱۲۵۴۷)

خانه های پیش ساخته پلاستیکی (۲۵۲۰۴۱۲۵۴۸)

سقف پلاستیکی (۲۵۲۰۴۱۲۵۴۹)

سقف از کامپوزیت زمینه پلیمری (۲۵۲۰۵۱۲۵۵۰)

سقف از پلی استایرن انبساطی نسوز (ضد اشتعال) (۲۵۲۰۵۱۲۵۵۱)

دیوار پوش پلاستیکی (۲۵۲۰۴۱۲۵۵۲)

دیوار پوش از کامپوزیت زمینه پلیمری (۲۵۲۰۵۱۲۵۵۳)

دیوار پوش از پی وی سی (۲۵۲۰۵۱۲۶۳۷)

پانل ساختمانی از پلاستیک (۲۵۲۰۴۱۲۵۵۵)

پانل ساختمانی از پلی اورتان (۲۵۲۰۵۱۲۵۵۶)

پانل ساختمانی پی وی سی (۲۵۲۰۵۱۲۵۵۷)

پانل ساختمانی از پلی استایرن (۲۵۲۰۵۱۲۶۱۳)

پانل ساختمانی از کامپوزیت زمینه پلیمری (۲۵۲۰۵۱۲۵۵۸)

پانل ساختمانی از الیاف شیشه و رزین پلی استر (۲۵۲۰۶۱۲۶۷۱)

پانل ساختمانی از الیاف شیشه و رزین اپوکسی (۲۵۲۰۶۱۲۶۷۲)

پانل ساختمانی از الیاف شیشه و رزین وینیل استر (۲۵۲۰۶۱۲۶۷۳)

نمای پلاستیکی (۲۵۲۰۴۱۲۷۴۸)

نمای ساختمان از پلی استایرن انبساطی نسوز (ضد اشتعال) (۲۵۲۰۵۱۲۷۴۹)

انواع لوازم و قطعات پلاستیکی و کامپوزیتی زمینه پلیمری وسایل نقلیه (۲۵۲۰۳۱۲۵۵۹)

طلق چراغ پلاستیکی وسایل نقلیه (۲۵۲۰۴۱۲۵۶۰)

آفتاب گیر پلاستیکی خودرو (۲۵۲۰۴۱۲۵۶۱)

آرم پلاستیکی خودرو (۲۵۲۰۴۱۲۶۱۹)

انواع جلو پنجره پلاستیکی خودرو (۲۵۲۰۴۱۲۵۶۲)

کنسول پلاستیکی خودرو (۲۵۲۰۴۱۲۵۶۳)

زیر آرنجی پلاستیکی خودرو (۲۵۲۰۴۱۲۷۹۸)

قاب داشبورد پلاستیکی خودرو (۲۵۲۰۴۱۲۵۶۴)

انواع مخزن پلاستیکی مورد استفاده در خودرو (۲۵۲۰۴۱۲۶۷۷)

انواع دریچه و هواکش پلاستیکی خودرو (۲۵۲۰۴۱۲۶۲۰)

انواع صافی و فیلتر پلاستیکی خودرو (۲۵۲۰۴۱۲۶۲۲)

پوشش پلاستیکی سقف خودرو (۲۵۲۰۴۱۲۵۶۵)

انواع دریچه و هواکش پلاستیکی موتور سیکلت (۲۵۲۰۴۱۲۷۹۹)

انواع گردگیر پلاستیکی خودرو (۲۵۲۰۴۱۲۸۷۰)

دستگیره های پلاستیکی خودرو (۲۵۲۰۴۱۲۵۶۶)

نوار پلاستیکی دور شیشه (۲۵۲۰۴۱۲۷۴۲)

انواع رودری پلاستیکی خودرو (۲۵۲۰۴۱۲۵۶۷)

کفپوش پلاستیکی داخل خودرو (۲۵۲۰۴۱۲۸۶۳)

فوم تجهیزات بدنه و لوازم داخلی خودرو (۲۵۲۰۴۱۲۵۶۸)

مجموعه ریل پلاستیکی شیشه خودرو (۲۵۲۰۴۱۲۶۲۱)

زه پلاستیکی بدنه خودرو (۲۵۲۰۴۱۲۵۶۹)

قالپاق پلاستیکی چرخ خودرو (۲۵۲۰۴۱۲۵۷۰)

طاقچه پلاستیکی عقب خودرو (۲۵۲۰۴۱۲۵۷۱)

جعبه فیوز خودرو (۲۵۲۰۴۱۲۶۰۳)

پروانه فن خودرو (۲۵۲۰۴۱۲۶۰۴)

قاب پلاستیکی آینه خودرو (۲۵۲۰۴۱۲۷۲۱)

صندوق سقفی خودرو (۲۵۲۰۴۱۲۷۳۵)

تجهیزات ترافیکی از جنس پلاستیک (۲۵۲۰۳۱۲۵۸۲)

جدول ترافیکی از جنس پلاستیک (۲۵۲۰۴۱۲۵۸۳)

ملزومات سد معبر پلاستیکی (۲۵۲۰۴۱۲۵۸۴)

انواع مخزن ترافیکی از جنس پلاستیک (۲۵۲۰۴۱۲۵۸۵)

سرعت گیر پلاستیکی (۲۵۲۰۴۱۲۵۸۶)

خدمات ساخت انواع قطعات پلاستیکی (۲۵۲۰۳۱۲۵۷۶)

خدمات مونتاژ محصولات پلاستیکی (۲۵۲۰۳۱۲۶۷۹)

خدمات مونتاژ قطعات پلاستیکی بهداشتی ساختمان (۲۵۲۰۴۱۲۶۸۰)

خدمات برش و مونتاژ پارچه پلیمری (۲۵۲۰۴۱۲۶۸۱)

انواع ملحقات پلاستیکی (۲۵۲۰۳۱۲۷۵۳)

ملحقات پلاستیکی مبلمان (۲۵۲۰۴۱۲۷۵۴)

ملحقات پلاستیکی ابزار آلات دستی (۲۵۲۰۴۱۲۷۵۸)

ملحقات پلاستیکی ظروف به جز ظروف آشپزخانه (۲۵۲۰۴۱۲۷۹۵)

ملحقات پلاستیکی قفسه بندی (۲۵۲۰۴۱۲۸۷۱)

فاصله گذار پلاستیکی سازه ای (۲۵۲۰۴۱۲۷۷۶)

انواع هوزینگ پلاستیکی (۲۵۲۰۴۱۲۸۶۰)

ساخت سایر لوازم پلاستیکی طبقه بندی نشده در جای دیگر (۲۵۲۰۳۱۲۸۰۴)

انواع حلقه نجات غریق (۲۵۲۰۴۱۲۸۴۶)

قطعات پلاستیکی خطوط ریلی (۲۵۲۰۴۱۲۸۰۵)

حوضچه و ملحقات پلاستیکی کنتور آب (۲۵۲۰۴۱۲۸۹۱)

ساخت سایر قطعات کامپوزیتی زمینه پلیمری (۲۵۲۰۳۱۲۶۷۵)

ساخت سایر قطعات کامپوزیت پلیمری سلولزی (۲۵۲۰۴۱۲۶۷۶)

مصنوعات تزئینی کامپوزیتی (۲۵۲۰۴۱۲۷۸۸)

ساخت سایر قطعات کامپوزیتی زمینه پلیمری و الیاف شیشه (۲۵۲۰۴۱۲۷۰۹)

دریچه آب و فاضلاب پلیمری (۲۵۲۰۵۱۲۷۵۲)

محصولات پلاستیکی با کاربرد بهداشتی و پزشکی (۲۵۲۰۳۱۲۷۲۷)

ورق پی وی سی جهت تولید کیسه خون و فرآورده های خونی (۲۵۲۰۴۱۲۷۳۰)

محافظ سینه از سیلیکون (۲۵۲۰۴۱۲۷۳۷)

حفاظ پلاستیکی دندان مصنوعی (۲۵۲۰۴۱۲۷۵۱)

ملحقات جانبی پلاستیکی دستگاه ها و تجهیزات پزشکی (۲۵۲۰۴۱۲۷۵۵)

ملحقات پلاستیکی لوازم بهداشتی شخصی (۲۵۲۰۴۱۲۷۹۷)

پوآر بینی (فین گیر) (۲۵۲۰۴۱۲۸۶۱)

پوکه شیاف (۲۵۲۰۴۱۲۷۷۵)

لوله آزمایش پلاستیکی (۲۵۲۰۴۱۲۷۸۹)

لوله خونگیری پلاستیکی (۲۵۲۰۴۱۲۸۵۴)

خودتراش پلاستیکی یکبار مصرف (۲۵۲۰۴۱۲۸۶۲)

قطعات پلاستیکی اپتیکی (۲۵۲۰۴۱۲۷۲۸)

عدسی خام و نیمه ساخته چشمی تماسی (۲۵۲۰۵۱۲۷۲۹)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *