جواز تاسیس ساخت مواد و محصولات شیمیایی

جواز تاسیس ساخت مواد و محصولات شیمیایی بر طبق وب سایت بهین یاب دارای طبقه بندی فعالیت ها و محصولاتی هستند که جهت اطلاع شما نمایش داده شده اند. همچنین در ادامه موضوعات سرمایه گذاری که می توانید برای آنها جواز تاسیس دریافت نمایید آورده شده است.

ساخت مواد و محصولات شیمیایی (۲۴)

ساخت مواد شیمیایی اساسی بجز انواع کود و ترکیبات ازت (۲۴۱۱)

انواع گازهای صنعتی (۲۴۱۱۳۱۲۳۰۱)

هیدروژن (۲۴۱۱۴۱۲۳۰۲)

اکسیژن صنعتی (۲۴۱۱۴۱۲۳۰۳)

نیتروژن (۲۴۱۱۴۱۲۳۰۴)

منوکسید کربن (۲۴۱۱۴۱۲۷۹۶)

اکسید نیتروژن صنعتی (۲۴۱۱۴۱۲۳۰۵)

هوای فشرده (۲۴۱۱۴۱۲۳۰۶)

استیلن (۲۴۱۱۴۱۲۳۰۷)

گاز کربنیک (انیدرید کربن- دی اکسید کربن) (۲۴۱۱۴۱۲۳۰۸)

هلیوم (۲۴۱۱۴۱۲۳۰۹)

آرگون (۲۴۱۱۴۱۲۳۱۰)

نئون (۲۴۱۱۴۱۲۳۱۱)

کریپتون (۲۴۱۱۴۱۲۳۱۲)

گاز شیرین (بی بو) (۲۴۱۱۴۱۲۳۱۳)

گاز دی اکسید گوگرد (۲۴۱۱۴۱۲۳۱۴)

گاز هگزا فلورید گوگرد (۲۴۱۱۴۱۲۳۱۵)

گاز های سرد کننده به جز گازهای آلی (سریR-6XX ) و گازهای غیر آلی (سریR-7XX) (2411412316)

گاز های سرد کننده پایه متان به جز متان (۲۴۱۱۵۱۲۳۱۷)

گاز های سرد کننده پایه اتان به جز اتان (۲۴۱۱۵۱۲۳۱۸)

گاز های سرد کننده پایه پروپان به جز پروپان (۲۴۱۱۵۱۲۳۱۹)

گاز های سرد کننده آلی حلقوی (۲۴۱۱۵۱۲۳۲۰)

گاز های سرد کننده زئوتروپ (۲۴۱۱۵۱۲۳۲۱)

گاز های سرد کننده آزئوتروپ (۲۴۱۱۵۱۲۳۲۲)

گاز های سرد کننده آلی اشباع نشده به جز اتیلن و پروپیلن (۲۴۱۱۵۱۲۳۲۳)

انواع گاز طبی (۲۴۱۱۳۱۲۳۲۴)

گاز انتونوکس (خنثی کننده درد) (۲۴۱۱۴۱۲۳۲۵)

اکسید نیتروژن (گاز بیهوشی) (۲۴۱۱۴۱۲۳۲۶)

هالوتان (۲۴۱۱۴۱۲۳۲۷)

گاز اتیلن اکساید (۲۴۱۱۴۱۲۳۲۸)

گازهای لیزری (۲۴۱۱۴۱۲۳۲۹)

اکسیژن طبی (۲۴۱۱۴۱۲۳۳۰)

گاز کالیبراسیون دستگاههای طبی و آزمایشگاهی (۲۴۱۱۴۱۲۳۳۱)

مخلوط گاز اتیلن اکساید و دی اکسید کربن (۲۴۱۱۴۱۲۹۸۱)

فلوئور و ترکیبات آن (۲۴۱۱۳۱۲۳۳۲)

فلوئور (۲۴۱۱۴۱۲۳۳۳)

فلورایدها (۲۴۱۱۴۱۲۳۳۴)

آلومینیوم فلوراید (۲۴۱۱۵۱۲۳۳۵)

سدیم فلوراید (۲۴۱۱۵۱۲۳۳۶)

سدیم سیلیکو فلوراید (۲۴۱۱۵۱۲۹۷۵)

آمونیوم بی فلوراید (۲۴۱۱۵۱۲۹۲۲)

پتاسیم سیلیکو فلوراید (۲۴۱۱۵۱۲۹۷۶)

کلر و ترکیبات آن (۲۴۱۱۳۱۲۳۳۷)

کلر (۲۴۱۱۴۱۲۳۳۸)

پرکلرات ها (۲۴۱۱۴۱۲۷۶۶)

هیپوکلریت ها (۲۴۱۱۴۱۲۳۳۹)

هیپوکلریت سدیم (۲۴۱۱۵۱۲۳۴۰)

هیپوکلریت کلسیم (۲۴۱۱۵۱۲۳۴۱)

کلریت ها (۲۴۱۱۴۱۲۷۶۴)

کلریت سدیم (۲۴۱۱۵۱۲۷۶۵)

کلرات ها (۲۴۱۱۴۱۲۳۴۲)

کلرات سدیم (۲۴۱۱۵۱۲۳۴۳)

کلرات پتاسیم (۲۴۱۱۵۱۲۳۴۴)

کلرات کلسیم (۲۴۱۱۵۱۲۷۶۳)

کلرورها (۲۴۱۱۴۱۲۷۵۴)

کلرور نیکل (۲۴۱۱۵۱۲۷۵۵)

کلرور روی (۲۴۱۱۵۱۲۷۵۶)

کلرور منیزیم (۲۴۱۱۵۱۲۷۵۷)

کلرور فریک (۲۴۱۱۵۱۲۷۵۸)

کلرور قلع (۲۴۱۱۵۱۲۷۶۰)

کلرور مس (۲۴۱۱۵۱۲۷۶۱)

کلرور آلومینیوم (۲۴۱۱۵۱۲۷۶۲)

پلی آلومینیوم کلراید (۲۴۱۱۵۱۲۹۴۲)

کلرور سدیم غیر خوراکی و غیر دارویی (۲۴۱۱۵۱۲۸۱۸)

کلرور کلسیم (۲۴۱۱۵۱۲۸۵۳)

برم و ترکیبات آن (۲۴۱۱۳۱۲۳۴۵)

برم (۲۴۱۱۴۱۲۳۴۶)

برمیدها (۲۴۱۱۴۱۲۳۴۷)

برمید منگنز (۲۴۱۱۵۱۲۳۴۸)

ید و ترکیبات آن (۲۴۱۱۳۱۲۳۴۹)

ید (۲۴۱۱۴۱۲۳۵۰)

یداتها (۲۴۱۱۴۱۲۳۵۱)

یدات پتاسیم (۲۴۱۱۵۱۲۳۵۲)

یدات کلسیم (۲۴۱۱۵۱۲۳۵۳)

یدیدها (۲۴۱۱۴۱۲۳۵۴)

یدید پتاسیم (۲۴۱۱۵۱۲۳۵۵)

ترکیبات غیر آلی گوگرد (۲۴۱۱۳۱۲۳۵۶)

سولفوریل کلراید (۲۴۱۱۴۱۲۹۵۵)

سولفورها (۲۴۱۱۴۱۲۳۵۷)

سولفور باریم (۲۴۱۱۵۱۲۳۵۸)

سولفور سدیم (۲۴۱۱۵۱۲۳۵۹)

کربن دی سولفید (۲۴۱۱۵۱۲۳۶۰)

سولفورکلسیم (۲۴۱۱۵۱۲۳۶۱)

سولفورمس (۲۴۱۱۵۱۲۳۶۲)

سولفور مولیبدن (۲۴۱۱۵۱۲۸۱۰)

هیدرو سولفور سدیم (۲۴۱۱۵۱۲۹۲۰)

سولفیتها (۲۴۱۱۴۱۲۳۶۳)

سولفیت سدیم (۲۴۱۱۵۱۲۳۶۴)

سولفیت پتاسیم (۲۴۱۱۵۱۲۳۶۵)

بی سولفیت سدیم (۲۴۱۱۵۱۲۳۶۷)

بی سولفیت امونیوم (۲۴۱۱۵۱۲۳۶۸)

متا بی سولفیت سدیم (۲۴۱۱۵۱۲۳۶۹)

هیپوسولفیت سدیم (۲۴۱۱۵۱۲۳۷۰)

سدیم هیدروسولفیت (۲۴۱۱۵۱۲۳۷۱)

سولفاتها (۲۴۱۱۴۱۲۳۷۲)

سولفات سدیم (۲۴۱۱۵۱۲۳۷۳)

سولفات آلومینیوم (۲۴۱۱۵۱۲۳۷۴)

سولفات جیوه (۲۴۱۱۵۱۲۳۷۵)

سولفات باریم گرید دارویی (۲۴۱۱۵۱۲۳۷۶)

سولفات منیزیم (۲۴۱۱۵۱۲۳۷۷)

سولفات روی (۲۴۱۱۵۱۲۳۷۸)

سولفات فرو (۲۴۱۱۵۱۲۳۷۹)

سولفات کروم (۲۴۱۱۵۱۲۳۸۰)

سولفات کلسیم (۲۴۱۱۵۱۲۳۸۱)

سولفات نیکل (۲۴۱۱۵۱۲۳۸۲)

سولفات مس (۲۴۱۱۵۱۲۳۸۳)

سولفات منگنز (۲۴۱۱۵۱۲۳۸۴)

سولفات هیدروژن سدیم (بی سولفات سدیم ) (۲۴۱۱۵۱۲۳۸۵)

سولفات قلع (۲۴۱۱۵۱۲۳۸۶)

سولفات کبالت (۲۴۱۱۵۱۲۳۸۷)

تیوسولفات سدیم (۲۴۱۱۵۱۲۳۸۸)

سولفات آهن (گرید دارویی وخوراکی و آزمایشگاهی) (۲۴۱۱۵۱۲۳۸۹)

پلی فریک کلراید سولفات (۲۴۱۱۵۱۲۳۹۰)

آلوم دو پتاس(زاج سفید) (۲۴۱۱۵۱۲۳۹۱)

سولفات آهن آبدار یا هیدراته (۲۴۱۱۵۱۲۳۹۲)

سولفات کادمیم (۲۴۱۱۵۱۲۳۹۳)

سولفات تیتانیوم (۲۴۱۱۵۱۲۳۹۴)

پرسولفات سدیم (۲۴۱۱۵۱۲۳۶۶)

اشکال فسفر (۲۴۱۱۳۱۲۳۹۵)

فسفر سفید (زرد) (۲۴۱۱۴۱۲۳۹۶)

فسفر قرمز (۲۴۱۱۴۱۲۳۹۷)

فسفر بنفش (۲۴۱۱۴۱۲۳۹۸)

فسفر سیاه (۲۴۱۱۴۱۲۳۹۹)

ترکیبات غیر آلی فسفر (۲۴۱۱۳۱۲۴۰۰)

فسفید ها (۲۴۱۱۴۱۲۴۰۱)

فسفیتها (۲۴۱۱۴۱۲۴۰۲)

فسفیت سرب (۲۴۱۱۵۱۲۴۰۳)

هیپوفسفیت سرب (۲۴۱۱۵۱۲۴۰۴)

فسفاتها (۲۴۱۱۴۱۲۴۰۵)

فسفات آهن (۲۴۱۱۵۱۲۴۰۶)

فسفات روی (۲۴۱۱۵۱۲۴۰۷)

بی فسفات کلسیم (۲۴۱۱۵۱۲۴۰۸)

تری سدیم فسفات (۲۴۱۱۵۱۲۴۰۹)

دی کلسیم فسفات (۲۴۱۱۵۱۲۴۱۰)

دی متیل دی کلرووینیل فسفات (۲۴۱۱۵۱۲۴۱۱)

سدیم هگزامتافسفات (۲۴۱۱۵۱۲۴۱۲)

فسفات کلسیم (۲۴۱۱۵۱۲۴۱۳)

دی فسفات سدیم (۲۴۱۱۵۱۲۴۱۴)

فسفات منگنز (۲۴۱۱۵۱۲۴۱۵)

فسفات پتاسیم (۲۴۱۱۵۱۲۴۱۶)

منوکلسیم فسفات (۲۴۱۱۵۱۲۴۱۸)

منو سدیم فسفات (۲۴۱۱۵۱۲۴۱۹)

تری کلسیم فسفات (۲۴۱۱۵۱۲۴۲۰)

سدیم هیدروژن فسفات (۲۴۱۱۵۱۲۴۲۱)

دی سدیم هیدروژن فسفات (۲۴۱۱۵۱۲۴۲۲)

تترا سدیم پیرو فسفات (۲۴۱۱۵۱۲۷۸۹)

سلنیوم و ترکیبات غیر آلی آن (۲۴۱۱۳۱۲۴۲۳)

سلناتها (۲۴۱۱۴۱۲۴۲۴)

سلنات سدیم (۲۴۱۱۵۱۲۴۲۵)

ترکیبات غیر آلی کربن (۲۴۱۱۳۱۲۴۲۶)

کربناتها و بی کربنات ها (۲۴۱۱۴۱۲۴۲۷)

کربنات سدیم سبک (۲۴۱۱۵۱۲۴۲۸)

کربنات سدیم سنگین (۲۴۱۱۵۱۲۴۲۹)

کربنات کلسیم (۲۴۱۱۵۱۲۴۳۰)

کربنات بازیک نیکل (۲۴۱۱۵۱۲۴۳۱)

کربنات باریم (۲۴۱۱۵۱۲۴۳۲)

کربنات پتاسیم (۲۴۱۱۵۱۲۴۳۳)

کربنات منیزیم (۲۴۱۱۵۱۲۴۳۴)

کربنات روی (۲۴۱۱۵۱۲۴۳۵)

کربنات استرانسیوم (۲۴۱۱۵۱۲۴۳۶)

کربنات مس (۲۴۱۱۵۱۲۴۳۷)

کربنات کلسیم رسوبی (۲۴۱۱۵۱۲۴۳۸)

کربنات کلسیم بازیافتی با پوشش کربن (۲۴۱۱۵۱۲۸۱۷)

کربنات کبالت (۲۴۱۱۵۱۲۴۳۹)

کربنات منگنز (۲۴۱۱۵۱۲۴۴۰)

کربنات لیتیم (۲۴۱۱۵۱۲۴۴۱)

کربنات لیتیم گرید دارویی (۲۴۱۱۵۱۲۴۴۲)

بی کربنات سدیم (۲۴۱۱۵۱۲۴۴۳)

بی کربنات روی (۲۴۱۱۵۱۲۴۴۴)

نانو کربنات کلسیم (۲۴۱۱۵۱۲۸۶۸)

پرکربنات سدیم (۲۴۱۱۵۱۲۹۸۲)

کربورها(کاربیدها ) (۲۴۱۱۴۱۲۴۴۵)

نیتریت ها و نیترات ها (۲۴۱۱۳۱۲۷۶۸)

نیترات ها به جز نیترات آمونیوم و نیترات پتاسیم (۲۴۱۱۴۱۲۷۶۹)

سیانورها (۲۴۱۱۳۱۲۷۷۵)

انواع سیلیکون جامد (۲۴۱۱۳۱۲۸۵۵)

انواع سیلیکون جامد گرید متالورژی (۲۴۱۱۴۱۲۸۵۶)

انواع سیلیکون جامد گرید الکترونیک (۲۴۱۱۴۱۲۸۵۷)

سیلیکاتها (۲۴۱۱۳۱۲۴۴۹)

ترکیبات بور (بوراتها و پربوراتها) (۲۴۱۱۳۱۲۴۶۱)

اسید های معدنی (۲۴۱۱۳۱۲۴۶۶)

هیدروکسیدها (۲۴۱۱۳۱۲۴۸۵)

هیدروکسید پتاسیم (۲۴۱۱۴۱۲۴۸۶)

هیدروکسید برلیم (۲۴۱۱۴۱۲۴۸۷)

هیدروکسیدمس (۲۴۱۱۴۱۲۴۸۸)

هیدروکسید کلسیم (۲۴۱۱۴۱۲۴۸۹)

هیدروکسید باریم (۲۴۱۱۴۱۲۴۹۰)

هیدروکسید منیزیم (۲۴۱۱۴۱۲۴۹۱)

هیدروکسیدروی (۲۴۱۱۴۱۲۴۹۲)

هیدروکسید آلومینیوم (۲۴۱۱۴۱۲۴۹۳)

آلومینا سل (۲۴۱۱۴۱۲۹۲۸)

هیدروکسید سدیم (سود سوزآور ) (۲۴۱۱۴۱۲۴۹۴)

سود سوز آور مایع (۲۴۱۱۵۱۲۴۹۵)

سود سوزآور جامد (۲۴۱۱۵۱۲۴۹۶)

پراکسیدها (۲۴۱۱۳۱۲۴۹۷)

پراکسید سدیم (۲۴۱۱۴۱۲۴۹۸)

پراکسید هیدروژن (۲۴۱۱۴۱۲۷۵۹)

ترشیاری بوتیل پروکسی بنزوات (۲۴۱۱۴۱۲۹۷۳)

دی ترشیاری بوتیل پراکساید (۲۴۱۱۴۱۲۹۷۲)

ترشیاری بوتیل پروکسی پیوالات (۲۴۱۱۴۱۲۹۷۱)

ترشیاری بوتیل پروکسی ۲ اتیل هگزانوات (۲۴۱۱۴۱۲۹۷۰)

دی لاروئیل پراکسید (۲۴۱۱۴۱۲۹۶۹)

ترشیاری بوتیل هیدرو پراکساید (۲۴۱۱۴۱۲۹۷۴)

بنزوئیل پراکسید خمیری (۲۴۱۱۴۱۲۹۸۰)

بنزوئیل پراکسید پودری (۲۴۱۱۴۱۲۵۷۵)

اکسیدها (۲۴۱۱۳۱۲۴۹۹)

اکسیدهای غیر نانو (۲۴۱۱۴۱۲۵۰۰)

اکسید منیزیم (۲۴۱۱۵۱۲۵۰۱)

اکسید کلسیم (۲۴۱۱۵۱۲۵۰۲)

اکسید تیتانیوم (۲۴۱۱۵۱۲۵۰۳)

اکسید کروم (۲۴۱۱۵۱۲۵۰۴)

اکسید منگنز (۲۴۱۱۵۱۲۵۰۵)

دی اکسید منگنز (۲۴۱۱۵۱۲۵۰۶)

اکسید آهن (۲۴۱۱۵۱۲۵۰۷)

اکسیدکبالت (۲۴۱۱۵۱۲۵۰۸)

اکسید نیکل (۲۴۱۱۵۱۲۵۰۹)

اکسید مس سیاه (۲۴۱۱۵۱۲۵۱۰)

اکسید مس قرمز (۲۴۱۱۵۱۲۵۱۱)

اکسید نقره (۲۴۱۱۵۱۲۵۱۲)

اکسید روی (۲۴۱۱۵۱۲۵۱۳)

اکسید آلومینیوم (۲۴۱۱۵۱۲۵۱۴)

اکسید سیلیسیم (۲۴۱۱۵۱۲۵۱۵)

اکسید آنتیموان (۲۴۱۱۵۱۲۵۱۶)

تری اکسید آتیموان (۲۴۱۱۵۱۲۵۱۷)

اکسید سرب (۲۴۱۱۵۱۲۵۱۸)

اکسید مولیبدن (۲۴۱۱۵۱۲۵۱۹)

تری اکسید مولیبدن (۲۴۱۱۵۱۲۵۲۰)

اکسید تنگستن (۲۴۱۱۵۱۲۷۶۷)

اکسید قلع (۲۴۱۱۵۱۲۷۹۷)

نانو اکسیدها (۲۴۱۱۴۱۲۵۲۱)

نانواکسید آهن (۲۴۱۱۵۱۲۸۳۳)

نانواکسید لیتیم کبالت (۲۴۱۱۵۱۲۵۲۳)

نانو اکسید نیکل (۲۴۱۱۵۱۲۸۳۴)

نانواکسید روی (۲۴۱۱۵۱۲۵۲۵)

نانواکسید مس (۲۴۱۱۵۱۲۵۲۴)

نانو اکسید آلومینیوم (۲۴۱۱۵۱۲۸۳۶)

نانودی اکسید تیتانیوم (۲۴۱۱۵۱۲۵۲۲)

نانو اکسید پالادیم (۲۴۱۱۵۱۲۸۳۵)

نانو اکسید سیلیس (۲۴۱۱۵۱۲۸۳۷)

کروماتها و بی کروماتها (۲۴۱۱۳۱۲۵۲۶)

کرومات سدیم (۲۴۱۱۴۱۲۵۲۷)

کرومات پتاسیم (۲۴۱۱۴۱۲۵۲۸)

کرومات آلومینیوم (۲۴۱۱۴۱۲۵۲۹)

دی کرومات آمونیم (۲۴۱۱۴۱۲۵۳۳)

بی کروماتهای معدنی (۲۴۱۱۴۱۲۵۳۰)

بی کرومات سدیم (۲۴۱۱۵۱۲۵۳۱)

بی کرومات پتاسیم (۲۴۱۱۵۱۲۵۳۲)

مولیبداتها (۲۴۱۱۳۱۲۵۳۴)

سدیم مولیبدات (۲۴۱۱۴۱۲۵۳۵)

آمونیوم مولیبدات (۲۴۱۱۴۱۲۵۳۶)

استانات سدیم (۲۴۱۱۴۱۲۹۶۷)

پرمنگناتها (۲۴۱۱۳۱۲۵۳۷)

پرمنگنات پتاسیم (۲۴۱۱۴۱۲۵۳۸)

پررنات ها (۲۴۱۱۳۱۲۸۲۷)

پررنات پتاسیم (۲۴۱۱۴۱۲۸۲۸)

آمونیوم پررنات (۲۴۱۱۴۱۲۹۵۸)

سیترات ها (۲۴۱۱۳۱۲۷۸۱)

سیترات سدیم (۲۴۱۱۴۱۲۷۸۲)

سیترات پتاسیم (۲۴۱۱۴۱۲۷۸۳)

پیگمنت ها و مواد رنگ کننده آلی (۲۴۱۱۳۱۲۵۳۹)

پیگمنت های طبیعی (با منشاء گیاهی و حیوانی) (۲۴۱۱۴۱۲۵۴۰)

پیگمنت های سنتزی (۲۴۱۱۴۱۲۵۴۱)

آلکانها و مشتقات آنها (بجز محصولات پالایشگاهی) (۲۴۱۱۳۱۲۵۴۲)

هپتان (۲۴۱۱۴۱۲۸۳۹)

اکتان (۲۴۱۱۴۱۲۸۴۰)

آلکن ها (اولفین ها) و مشتقات آنها (بجز محصولات پالایشگاهی) (۲۴۱۱۳۱۲۵۴۳)

انواع آلکن ها (۲۴۱۱۴۱۲۵۴۴)

ایزوبوتیلن (۲۴۱۱۴۱۲۹۵۹)

انواع آلکادی ان ها (دی اولفین ها) (۲۴۱۱۴۱۲۵۴۵)

۱-بوتن (۲۴۱۱۵۱۲۵۴۶)

۱و۳-بوتا دی ان (۲۴۱۱۵۱۲۵۴۷)

سایرمشتقات آلکن ها طبقه بندی نشده در جای دیگر (۲۴۱۱۴۱۲۵۴۸)

اتیلن دی کلراید (۲۴۱۱۵۱۲۵۴۹)

وینیل کلراید (۲۴۱۱۵۱۲۵۵۰)

آلکین ها و مشتقات آنها (به جز استیلن) (۲۴۱۱۳۱۲۵۵۱)

سیکلو الکان ها و مشتقات آنها (۲۴۱۱۳۱۲۵۵۲)

سیکلوبوتان (۲۴۱۱۴۱۲۵۵۳)

سیکلوپروپان (۲۴۱۱۴۱۲۵۵۴)

سیکلو هگزان (۲۴۱۱۴۱۲۵۵۵)

سیکلو پنتان (۲۴۱۱۴۱۲۵۵۶)

ترکیبات آروماتیک تک حلقه و مشتقات آنها (۲۴۱۱۳۱۲۵۵۷)

بنزن (۲۴۱۱۴۱۲۵۵۸)

تولوئن(متیل بنزن) (۲۴۱۱۴۱۲۵۵۹)

اتیل بنزن (۲۴۱۱۴۱۲۵۶۰)

پارا دی اتیل بنزن (۲۴۱۱۴۱۲۸۳۸)

متا زایلین (۲۴۱۱۴۱۲۵۶۱)

پارازایلین (۲۴۱۱۴۱۲۵۶۲)

اورتو زایلین (۲۴۱۱۴۱۲۵۶۳)

زایلین مخلوط (۲۴۱۱۴۱۲۵۶۴)

استایرن (۲۴۱۱۴۱۲۵۶۵)

آلکیل بنزن خطی (LAB) (2411412566)

آلکیل بنزن سنگین(آلکیلات سنگین) HAB (2411412865)

دودسیل بنزن (۲۴۱۱۴۱۲۵۶۷)

مشتقات ترکیبات آروماتیک تک حلقه (۲۴۱۱۴۱۲۵۶۸)

سافرول (۲۴۱۱۵۱۲۹۳۷)

ایزوسافرول (۲۴۱۱۵۱۲۹۳۶)

بنزیل کلراید (۲۴۱۱۵۱۲۹۵۱)

بنزالکونیم کلراید (۲۴۱۱۵۱۲۹۵۶)

ترکیبات آروماتیک چند حلقه ای (۲۴۱۱۳۱۲۵۷۱)

نفتالین تولید شده از تصفیه نفت و میعانات گاز طبیعی و یا تقطیر زغال سنگ (۲۴۱۱۴۱۲۵۷۲)

آنتراسن (۲۴۱۱۴۱۲۵۷۳)

فنا نترن (۲۴۱۱۴۱۲۵۷۴)

الکل ها (۲۴۱۱۳۱۲۵۷۶)

الکل های تک عاملی حلقوی (۲۴۱۱۴۱۲۵۷۸)

مشتقات الکل های تک عاملی حلقوی (۲۴۱۱۴۱۲۵۷۹)

الکل های چند عاملی حلقوی (۲۴۱۱۴۱۲۵۸۰)

مشتقات الکل های چند عاملی حلقوی (۲۴۱۱۴۱۲۵۸۱)

انواع الکل تک عاملی خطی (۲۴۱۱۴۱۲۵۸۲)

متانول (۲۴۱۱۵۱۲۵۸۳)

متانول از ضایعات مواد شیمیایی (۲۴۱۱۵۱۲۸۶۱)

اتانول (اتیل الکل) (۲۴۱۱۵۱۲۵۸۴)

اتانول از ضایعات مواد شیمیایی و پلیمری (۲۴۱۱۵۱۲۸۶۲)

پروپانول (۲۴۱۱۵۱۲۵۸۵)

ایزو پروپانول (۲۴۱۱۵۱۲۵۸۶)

ایزو پروپانول از ضایعات مواد شیمیایی (۲۴۱۱۵۱۲۸۶۳)

نرمال بوتانول (۲۴۱۱۵۱۲۵۸۷)

نرمال بوتانول از ضایعات مواد شیمیایی (۲۴۱۱۵۱۲۸۶۴)

ایزو بوتانول (۲۴۱۱۵۱۲۵۸۸)

ترشیاری بوتیل الکل (۲۴۱۱۵۱۲۵۸۹)

سیکلو هگزیل الکل (۲۴۱۱۵۱۲۵۹۰)

نرمال اکتیل الکل (۲۴۱۱۵۱۲۵۹۱)

دواتیل هگزانول (۲۴۱۱۵۱۲۵۹۲)

گرانیول (۲۴۱۱۵۱۲۸۲۹)

مشتقات الکل های تک عاملی خطی (۲۴۱۱۴۱۲۵۷۷)

مشتقات فتی الکل ها (۲۴۱۱۴۱۲۶۰۲)

انواع الکل های چند عاملی خطی و مشتقات (۲۴۱۱۴۱۲۵۹۳)

فتی الکل ها (۲۴۱۱۴۱۲۶۰۰)

لوریل الکل (۲۴۱۱۵۱۲۶۰۱)

فنل ها (۲۴۱۱۳۱۲۶۰۴)

مشتقات فنل های چند عاملی (۲۴۱۱۴۱۲۶۰۵)

مشتقات فنل های تک عاملی (۲۴۱۱۴۱۲۶۰۹)

فنل های تک عاملی (۲۴۱۱۴۱۲۶۰۶)

فنل (۲۴۱۱۵۱۲۶۰۷)

نونیل فنل (۲۴۱۱۵۱۲۶۰۸)

فنل های چند عاملی (۲۴۱۱۴۱۲۶۱۱)

بیس فنل آ (۲۴۱۱۵۱۲۶۱۲)

آلدئیدها (۲۴۱۱۳۱۲۶۱۳)

آلدئید های حلقوی (۲۴۱۱۴۱۲۶۱۴)

آلدئیدهای خطی (۲۴۱۱۴۱۲۶۱۸)

انواع کتون ها (۲۴۱۱۳۱۲۶۲۳)

انیدریدها و اسیدهای کربوکسیلیک (۲۴۱۱۳۱۲۶۳۱)

استرها و مشتقات انیدریدها و اسیدهای کربوکسیلیک (۲۴۱۱۳۱۲۶۴۸)

انواع اسید چرب و مشتقات آن (۲۴۱۱۳۱۲۶۶۳)

انواع اتر های خطی (۲۴۱۱۳۱۲۶۸۰)

اترهای حلقوی و اپوکسیدها (۲۴۱۱۳۱۲۶۸۶)

آمین ها و بتائین ها (۲۴۱۱۳۱۲۶۹۱)

انواع ایمین ها، آمیدین ها (آمیدایمین ها) (۲۴۱۱۳۱۲۶۹۹)

سالیسیل آلدوکسیم (۲۴۱۱۴۱۲۸۷۱)

ایمیدازولین (۲۴۱۱۴۱۲۸۸۸)

انواع آمید ها (۲۴۱۱۳۱۲۷۰۰)

نیتریل ها (۲۴۱۱۳۱۲۷۰۶)

انواع ایمید ها (۲۴۱۱۳۱۲۷۰۹)

ایمید های خطی (۲۴۱۱۴۱۲۷۱۰)

ایمید های حلقوی (۲۴۱۱۴۱۲۷۱۱)

انواع ترکیبات آلی گوگردی (۲۴۱۱۳۱۲۷۱۲)

ترکیبات فلزات گرانبها (۲۴۱۱۳۱۲۸۹۰)

اشکال گوگرد (۲۴۱۱۳۱۲۷۲۴)

گوگرد فله (۲۴۱۱۴۱۲۷۲۵)

گوگرد مایع (۲۴۱۱۴۱۲۷۲۶)

گوگرد شکل یافته (۲۴۱۱۴۱۲۷۲۷)

گوگرد ورقه ای (۲۴۱۱۵۱۲۷۲۸)

گوگرد قالب شده (۲۴۱۱۵۱۲۷۲۹)

گوگرد پریل (۲۴۱۱۵۱۲۷۳۰)

گوگرد پاستیل (۲۴۱۱۵۱۲۷۳۱)

گوگرد گرانوله (۲۴۱۱۵۱۲۷۳۲)

اشکال ویژه گوگرد (۲۴۱۱۴۱۲۷۳۳)

مواد حاصل از تقطیر چوب (۲۴۱۱۳۱۲۷۴۰)

انواع محصولات حاصل از قطران زغال سنگ (۲۴۱۱۳۱۲۷۴۲)

ایزو سیانات ها و مشتقات آنها (۲۴۱۱۳۱۲۷۵۰)

انواع اتوکسیلات ها (۲۴۱۱۳۱۲۸۷۲)

انواع فنل اتوکسیله (۲۴۱۱۴۱۲۸۷۴)

انواع اسید چرب اتوکسیله (۲۴۱۱۴۱۲۸۷۵)

اتوکسیلات ها (به جز الکل اتوکسیله ،فنل اتوکسیله و اسید چرب اتوکسیله ) (۲۴۱۱۴۱۲۸۷۶)

گلیسیرین کوکوات (۲۴۱۱۴۱۲۹۶۴)

انواع الکل اتوکسیله (۲۴۱۱۴۱۲۸۷۳)

متیل ایزوبوتیل کربینول (۲۴۱۱۵۱۲۹۷۸)

سایر مواد شیمیایی اساسی طبقه بندی نشده در جای دیگر (۲۴۱۱۳۱۲۹۴۳)

ساخت کود ها و ترکیبات ازته (۲۴۱۲)

کودهای بیولوژیک و زیستی (۲۴۱۲۳۱۲۳۰۱)

کودهای زیستی مایع (۲۴۱۲۴۱۲۳۰۲)

مایه تلقیح عنصری (۲۴۱۲۵۱۲۳۰۳)

مایه تلقیح میکوریزی باغی (۲۴۱۲۵۱۲۳۰۴)

مایه تلقیح میکوریزی زراعی (۲۴۱۲۵۱۲۳۰۵)

کودهای تلقیح یا کود بیولوژیک محرک رشد گیاه (مایع) (۲۴۱۲۵۱۲۳۹۴)

کودهای زیستی جامد (۲۴۱۲۴۱۲۳۰۶)

کودهای تلقیح یا کود بیولوژیک محرک رشد گیاه (جامد) (۲۴۱۲۵۱۲۳۰۷)

کودهای میکروبی گوگردی (۲۴۱۲۵۱۲۳۰۸)

کودهای میکروبی فسفاته (۲۴۱۲۵۱۲۳۰۹)

کودهای تلقیح ریزو بیومی (۲۴۱۲۵۱۲۳۱۰)

کود های شیمیایی و معدنی و ترکیبات ازته (۲۴۱۲۳۱۲۳۱۱)

کود حاوی اسید بوریک (۲۴۱۲۴۱۲۳۱۲)

کود حاوی کلرید کلسیم (۲۴۱۲۴۱۲۳۱۳)

خاک باغچه (خاک پیت پاستوریزه) (۲۴۱۲۴۱۲۳۹۱)

کودهای تک عنصره(دارای یک عامل مغذی) (۲۴۱۲۴۱۲۳۱۴)

کودهای ازته و ترکیبات ازته (۲۴۱۲۵۱۲۳۱۵)

آمونیاک (۲۴۱۲۶۱۲۳۱۸)

بیکربنات آمونیوم (۲۴۱۲۶۱۲۳۷۶)

اوره و نیترات آمونیوم (۲۴۱۲۶۱۲۳۹۳)

کلرورآمونیم (۲۴۱۲۶۱۲۳۲۲)

اسید نیتریک (۲۴۱۲۶۱۲۳۲۳)

اسید سولفو نیتریک (۲۴۱۲۶۱۲۳۲۴)

اوره (۲۴۱۲۶۱۲۳۲۵)

اوره با پوشش گوگردی (۲۴۱۲۶۱۲۳۲۶)

سولفات آمونیوم (۲۴۱۲۶۱۲۳۲۷)

نیترات آمونیوم (۲۴۱۲۶۱۲۳۲۸)

اوره با پوشش پلیمری (۲۴۱۲۶۱۲۳۹۸)

کود نیترات کلسیم (۲۴۱۲۶۱۲۳۹۹)

کودهای فسفاته (۲۴۱۲۵۱۲۳۳۱)

کود سوپر فسفات ساده (۲۴۱۲۶۱۲۳۳۲)

کود سوپر فسفات تریپل (۲۴۱۲۶۱۲۳۳۳)

کود بیو فسفات طلائی (۲۴۱۲۶۱۲۳۳۴)

کودهای پتاسه (۲۴۱۲۵۱۲۳۳۵)

کلرور پتاسیم (۲۴۱۲۶۱۲۳۳۶)

سولفات پتاسیم (۲۴۱۲۶۱۲۳۳۷)

کودهای گوگردی (۲۴۱۲۵۱۲۳۳۹)

کود گوگرد گرانوله (۲۴۱۲۶۱۲۳۴۰)

کود بیو گوگرد طلائی (۲۴۱۲۶۱۲۳۴۱)

کود سولفات منیزیم (۲۴۱۲۶۱۲۳۴۲)

کود سولفات آهن آب دار (۲۴۱۲۶۱۲۳۴۳)

کود سولفات منگنز (۲۴۱۲۶۱۲۳۴۴)

کود سولفات روی (۲۴۱۲۶۱۲۳۴۵)

کود سولفات مس (۲۴۱۲۶۱۲۳۴۷)

کود گوگرد بنتونیت دار (۲۴۱۲۶۱۲۳۹۶)

کودهای دو یا چند عنصره (دارای بیش از یک عامل مغذی) (۲۴۱۲۴۱۲۳۴۸)

کود های کامل یا ماکرو )NPK) (2412512349)

کود معدنی میکرونیزه (۲۴۱۲۵۱۲۳۹۲)

ترکیبات بر پایه پتاس و فسفر (۲۴۱۲۵۱۲۳۵۰)

ترکیبات مایع بر پایه پتاس و فسفر (۲۴۱۲۶۱۲۳۵۱)

ترکیبات جامد بر پایه پتاس و فسفر (۲۴۱۲۶۱۲۳۵۲)

ترکیبات بر پایه نیتروژن و فسفر (۲۴۱۲۵۱۲۳۵۳)

منو آمونیوم فسفات (۲۴۱۲۶۱۲۳۵۴)

دی آمونیوم فسفات (۲۴۱۲۶۱۲۳۵۵)

ترکیبات بر پایه نیتروژن و پتاسیم (۲۴۱۲۵۱۲۳۵۶)

نیترات پتاسیم (۲۴۱۲۶۱۲۳۵۷)

کودهای محتوی عناصر ریز مغذی (۲۴۱۲۴۱۲۳۵۸)

کود روی آلی (۲۴۱۲۵۱۲۳۵۹)

کود روی غیر آلی (۲۴۱۲۵۱۲۳۶۰)

کود آهن غیر آلی (۲۴۱۲۵۱۲۳۶۱)

کود منگنز آلی (۲۴۱۲۵۱۲۳۶۲)

کود منگنز غیر آلی (۲۴۱۲۵۱۲۳۶۳)

کود آهن آلی (۲۴۱۲۵۱۲۳۶۴)

کود چند عنصره غیر آلی حاوی ریز مغذی (۲۴۱۲۵۱۲۳۹۰)

کود چند عنصره آلی حاوی ریز مغذی (۲۴۱۲۵۱۲۳۸۸)

کود مخلوط ریز مغذی ها (۲۴۱۲۵۱۲۳۸۹)

پرلیت تزریق شده با عناصر ریز مغذی (۲۴۱۲۵۱۲۳۹۵)

انواع کود آلی و ارگانیک (۲۴۱۲۳۱۲۳۶۵)

کودهای انسانی (۲۴۱۲۴۱۲۳۶۶)

کودهای گیاهی (۲۴۱۲۴۱۲۳۶۸)

کمپوست گیاهی (۲۴۱۲۵۱۲۳۷۴)

ورمی کمپوست گیاهی (۲۴۱۲۵۱۲۳۸۶)

کود آلی با منشاء اسید های آلی گیاهی (ترکیبات هوموسی) (۲۴۱۲۵۱۲۳۶۹)

بیو هوموس (۲۴۱۲۶۱۲۳۷۰)

کود هیومیک اسید(اگری هیوم) (۲۴۱۲۶۱۲۳۷۱)

کودهای ترکیبی (۲۴۱۲۴۱۲۳۶۷)

کمپوست پسماند شهری (۲۴۱۲۵۱۲۳۷۵)

کودهای حیوانی به جز کودهای خام حیوانی (۲۴۱۲۴۱۲۳۷۲)

کمپوست حیوانی (۲۴۱۲۵۱۲۳۷۳)

ورمی کمپوست حیوانی (۲۴۱۲۵۱۲۳۸۵)

انواع کود آلی و ارگانیک غنی شده (۲۴۱۲۴۱۲۳۷۷)

کود گیاهی غنی شده (۲۴۱۲۵۱۲۳۷۸)

کود حیوانی غنی شده طیور (۲۴۱۲۵۱۲۳۷۹)

کود حیوانی غنی شده دام (۲۴۱۲۵۱۲۳۸۰)

کمپوست گیاهی غنی شده (۲۴۱۲۵۱۲۳۸۱)

کمپوست حیوانی غنی شده (۲۴۱۲۵۱۲۳۸۲)

ورمی کمپوست غنی شده (۲۴۱۲۵۱۲۳۸۳)

کمپوست پسماند شهری غنی شده (۲۴۱۲۵۱۲۳۸۴)

کود آلی گوگردی گرانوله (۲۴۱۲۵۱۲۳۹۷)

تولید مواد پلاستیکی به شکل اولیه و ساخت لاستیک مصنوعی (۲۴۱۳)

ساخت مواد ضد آفات و سایر محصولات شیمیایی مورد استفاده در کشاورزی (۲۴۲۱)

ساخت انواع رنگ، روغن جلا و پوشش های مشابه، مرکب چاپ و انواع بتونه (۲۴۲۲)

ساخت محصولات دارویی، مواد شیمیایی مورد استفاده در داروسازی و محصولات گیاهی دارویی (۲۴۲۳)

ساخت صابون و پاک کننده ها (دترجنت ها)، فرآورده های تمیز کننده و پرداخت کننده، انواع عطر و فرآورده های بهداشتی (۲۴۲۴)

تولید سایر محصولات شیمیایی طبقه بندی نشده در جای دیگر (۲۴۲۹)

الیاف بشرساخت (۲۴۳۰)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *