جواز تاسیس ساخت مواد و محصولات شيميايي

جواز تاسیس ساخت مواد و محصولات شيميايي بر طبق وب سایت بهین یاب دارای طبقه بندي فعاليت ها و محصولاتي هستند که جهت اطلاع شما نمايش داده شده اند. همچنین در ادامه موضوعات سرمايه گذاري که مي توانيد براي آنها جواز تاسيس دريافت نماييد آورده شده است.

ساخت مواد و محصولات شيميايي (24)

ساخت مواد شيميايي اساسي بجز انواع كود و تركيبات ازت (2411)

انواع گازهاي صنعتي (2411312301)

هيدروژن (2411412302)

اكسيژن صنعتي (2411412303)

نيتروژن (2411412304)

منوكسيد كربن (2411412796)

اكسيد نيتروژن صنعتي (2411412305)

هواي فشرده (2411412306)

استيلن (2411412307)

گاز كربنيك (انيدريد كربن- دي اكسيد كربن) (2411412308)

هليوم (2411412309)

آرگون (2411412310)

نئون (2411412311)

كريپتون (2411412312)

گاز شيرين (بي بو) (2411412313)

گاز دي اكسيد گوگرد (2411412314)

گاز هگزا فلوريد گوگرد (2411412315)

گاز هاي سرد كننده به جز گازهاي آلي (سريR-6XX ) و گازهاي غير آلي (سريR-7XX) (2411412316)

گاز هاي سرد كننده پايه متان به جز متان (2411512317)

گاز هاي سرد كننده پايه اتان به جز اتان (2411512318)

گاز هاي سرد كننده پايه پروپان به جز پروپان (2411512319)

گاز هاي سرد كننده آلي حلقوي (2411512320)

گاز هاي سرد كننده زئوتروپ (2411512321)

گاز هاي سرد كننده آزئوتروپ (2411512322)

گاز هاي سرد كننده آلي اشباع نشده به جز اتيلن و پروپيلن (2411512323)

انواع گاز طبي (2411312324)

گاز انتونوكس (خنثي كننده درد) (2411412325)

اكسيد نيتروژن (گاز بيهوشي) (2411412326)

هالوتان (2411412327)

گاز اتيلن اكسايد (2411412328)

گازهاي ليزري (2411412329)

اكسيژن طبي (2411412330)

گاز كاليبراسيون دستگاههاي طبي و آزمايشگاهي (2411412331)

مخلوط گاز اتيلن اكسايد و دي اكسيد كربن (2411412981)

فلوئور و تركيبات آن (2411312332)

فلوئور (2411412333)

فلورايدها (2411412334)

آلومينيوم فلورايد (2411512335)

سديم فلورايد (2411512336)

سديم سيليكو فلورايد (2411512975)

آمونيوم بي فلورايد (2411512922)

پتاسيم سيليكو فلورايد (2411512976)

كلر و تركيبات آن (2411312337)

كلر (2411412338)

پركلرات ها (2411412766)

هيپوكلريت ها (2411412339)

هيپوكلريت سديم (2411512340)

هيپوكلريت كلسيم (2411512341)

كلريت ها (2411412764)

كلريت سديم (2411512765)

كلرات ها (2411412342)

كلرات سديم (2411512343)

كلرات پتاسيم (2411512344)

كلرات كلسيم (2411512763)

كلرورها (2411412754)

كلرور نيكل (2411512755)

كلرور روي (2411512756)

كلرور منيزيم (2411512757)

كلرور فريك (2411512758)

كلرور قلع (2411512760)

كلرور مس (2411512761)

كلرور آلومينيوم (2411512762)

پلي آلومينيوم كلرايد (2411512942)

كلرور سديم غير خوراكي و غير دارويي (2411512818)

كلرور كلسيم (2411512853)

برم و تركيبات آن (2411312345)

برم (2411412346)

برميدها (2411412347)

برميد منگنز (2411512348)

يد و تركيبات آن (2411312349)

يد (2411412350)

يداتها (2411412351)

يدات پتاسيم (2411512352)

يدات كلسيم (2411512353)

يديدها (2411412354)

يديد پتاسيم (2411512355)

تركيبات غير آلي گوگرد (2411312356)

سولفوريل كلرايد (2411412955)

سولفورها (2411412357)

سولفور باريم (2411512358)

سولفور سديم (2411512359)

كربن دي سولفيد (2411512360)

سولفوركلسيم (2411512361)

سولفورمس (2411512362)

سولفور موليبدن (2411512810)

هيدرو سولفور سديم (2411512920)

سولفيتها (2411412363)

سولفيت سديم (2411512364)

سولفيت پتاسيم (2411512365)

بي سولفيت سديم (2411512367)

بي سولفيت امونيوم (2411512368)

متا بي سولفيت سديم (2411512369)

هيپوسولفيت سديم (2411512370)

سديم هيدروسولفيت (2411512371)

سولفاتها (2411412372)

سولفات سديم (2411512373)

سولفات آلومينيوم (2411512374)

سولفات جيوه (2411512375)

سولفات باريم گريد دارويي (2411512376)

سولفات منيزيم (2411512377)

سولفات روي (2411512378)

سولفات فرو (2411512379)

سولفات كروم (2411512380)

سولفات كلسيم (2411512381)

سولفات نيكل (2411512382)

سولفات مس (2411512383)

سولفات منگنز (2411512384)

سولفات هيدروژن سديم (بي سولفات سديم ) (2411512385)

سولفات قلع (2411512386)

سولفات كبالت (2411512387)

تيوسولفات سديم (2411512388)

سولفات آهن (گريد دارويي وخوراكي و آزمايشگاهي) (2411512389)

پلي فريك كلرايد سولفات (2411512390)

آلوم دو پتاس(زاج سفيد) (2411512391)

سولفات آهن آبدار يا هيدراته (2411512392)

سولفات كادميم (2411512393)

سولفات تيتانيوم (2411512394)

پرسولفات سديم (2411512366)

اشكال فسفر (2411312395)

فسفر سفيد (زرد) (2411412396)

فسفر قرمز (2411412397)

فسفر بنفش (2411412398)

فسفر سياه (2411412399)

تركيبات غير آلي فسفر (2411312400)

فسفيد ها (2411412401)

فسفيتها (2411412402)

فسفيت سرب (2411512403)

هيپوفسفيت سرب (2411512404)

فسفاتها (2411412405)

فسفات آهن (2411512406)

فسفات روي (2411512407)

بي فسفات كلسيم (2411512408)

تري سديم فسفات (2411512409)

دي كلسيم فسفات (2411512410)

دي متيل دي كلرووينيل فسفات (2411512411)

سديم هگزامتافسفات (2411512412)

فسفات كلسيم (2411512413)

دي فسفات سديم (2411512414)

فسفات منگنز (2411512415)

فسفات پتاسيم (2411512416)

منوكلسيم فسفات (2411512418)

منو سديم فسفات (2411512419)

تري كلسيم فسفات (2411512420)

سديم هيدروژن فسفات (2411512421)

دي سديم هيدروژن فسفات (2411512422)

تترا سديم پيرو فسفات (2411512789)

سلنيوم و تركيبات غير آلي آن (2411312423)

سلناتها (2411412424)

سلنات سديم (2411512425)

تركيبات غير آلي كربن (2411312426)

كربناتها و بي كربنات ها (2411412427)

كربنات سديم سبك (2411512428)

كربنات سديم سنگين (2411512429)

كربنات كلسيم (2411512430)

كربنات بازيك نيكل (2411512431)

كربنات باريم (2411512432)

كربنات پتاسيم (2411512433)

كربنات منيزيم (2411512434)

كربنات روي (2411512435)

كربنات استرانسيوم (2411512436)

كربنات مس (2411512437)

كربنات كلسيم رسوبي (2411512438)

كربنات كلسيم بازيافتي با پوشش كربن (2411512817)

كربنات كبالت (2411512439)

كربنات منگنز (2411512440)

كربنات ليتيم (2411512441)

كربنات ليتيم گريد دارويي (2411512442)

بي كربنات سديم (2411512443)

بي كربنات روي (2411512444)

نانو كربنات كلسيم (2411512868)

پركربنات سديم (2411512982)

كربورها(كاربيدها ) (2411412445)

نيتريت ها و نيترات ها (2411312768)

نيترات ها به جز نيترات آمونيوم و نيترات پتاسيم (2411412769)

سيانورها (2411312775)

انواع سيليكون جامد (2411312855)

انواع سيليكون جامد گريد متالورژي (2411412856)

انواع سيليكون جامد گريد الكترونيك (2411412857)

سيليكاتها (2411312449)

تركيبات بور (بوراتها و پربوراتها) (2411312461)

اسيد هاي معدني (2411312466)

هيدروكسيدها (2411312485)

هيدروكسيد پتاسيم (2411412486)

هيدروكسيد برليم (2411412487)

هيدروكسيدمس (2411412488)

هيدروكسيد كلسيم (2411412489)

هيدروكسيد باريم (2411412490)

هيدروكسيد منيزيم (2411412491)

هيدروكسيدروي (2411412492)

هيدروكسيد آلومينيوم (2411412493)

آلومينا سل (2411412928)

هيدروكسيد سديم (سود سوزآور ) (2411412494)

سود سوز آور مايع (2411512495)

سود سوزآور جامد (2411512496)

پراكسيدها (2411312497)

پراكسيد سديم (2411412498)

پراكسيد هيدروژن (2411412759)

ترشياري بوتيل پروكسي بنزوات (2411412973)

دي ترشياري بوتيل پراكسايد (2411412972)

ترشياري بوتيل پروكسي پيوالات (2411412971)

ترشياري بوتيل پروكسي 2 اتيل هگزانوات (2411412970)

دي لاروئيل پراكسيد (2411412969)

ترشياري بوتيل هيدرو پراكسايد (2411412974)

بنزوئيل پراكسيد خميري (2411412980)

بنزوئيل پراكسيد پودري (2411412575)

اكسيدها (2411312499)

اكسيدهاي غير نانو (2411412500)

اكسيد منيزيم (2411512501)

اكسيد كلسيم (2411512502)

اكسيد تيتانيوم (2411512503)

اكسيد كروم (2411512504)

اكسيد منگنز (2411512505)

دي اكسيد منگنز (2411512506)

اكسيد آهن (2411512507)

اكسيدكبالت (2411512508)

اكسيد نيكل (2411512509)

اكسيد مس سياه (2411512510)

اكسيد مس قرمز (2411512511)

اكسيد نقره (2411512512)

اكسيد روي (2411512513)

اكسيد آلومينيوم (2411512514)

اكسيد سيليسيم (2411512515)

اكسيد آنتيموان (2411512516)

تري اكسيد آتيموان (2411512517)

اكسيد سرب (2411512518)

اكسيد موليبدن (2411512519)

تري اكسيد موليبدن (2411512520)

اكسيد تنگستن (2411512767)

اكسيد قلع (2411512797)

نانو اكسيدها (2411412521)

نانواكسيد آهن (2411512833)

نانواكسيد ليتيم كبالت (2411512523)

نانو اكسيد نيكل (2411512834)

نانواكسيد روي (2411512525)

نانواكسيد مس (2411512524)

نانو اكسيد آلومينيوم (2411512836)

نانودي اكسيد تيتانيوم (2411512522)

نانو اكسيد پالاديم (2411512835)

نانو اكسيد سيليس (2411512837)

كروماتها و بي كروماتها (2411312526)

كرومات سديم (2411412527)

كرومات پتاسيم (2411412528)

كرومات آلومينيوم (2411412529)

دي كرومات آمونيم (2411412533)

بي كروماتهاي معدني (2411412530)

بي كرومات سديم (2411512531)

بي كرومات پتاسيم (2411512532)

موليبداتها (2411312534)

سديم موليبدات (2411412535)

آمونيوم موليبدات (2411412536)

استانات سديم (2411412967)

پرمنگناتها (2411312537)

پرمنگنات پتاسيم (2411412538)

پررنات ها (2411312827)

پررنات پتاسيم (2411412828)

آمونيوم پررنات (2411412958)

سيترات ها (2411312781)

سيترات سديم (2411412782)

سيترات پتاسيم (2411412783)

پيگمنت ها و مواد رنگ كننده آلي (2411312539)

پيگمنت هاي طبيعي (با منشاء گياهي و حيواني) (2411412540)

پيگمنت هاي سنتزي (2411412541)

آلكانها و مشتقات آنها (بجز محصولات پالايشگاهي) (2411312542)

هپتان (2411412839)

اكتان (2411412840)

آلكن ها (اولفين ها) و مشتقات آنها (بجز محصولات پالايشگاهي) (2411312543)

انواع آلكن ها (2411412544)

ايزوبوتيلن (2411412959)

انواع آلكادي ان ها (دي اولفين ها) (2411412545)

1-بوتن (2411512546)

1و3-بوتا دي ان (2411512547)

سايرمشتقات آلكن ها طبقه بندي نشده در جاي ديگر (2411412548)

اتيلن دي كلرايد (2411512549)

وينيل كلرايد (2411512550)

آلكين ها و مشتقات آنها (به جز استيلن) (2411312551)

سيكلو الكان ها و مشتقات آنها (2411312552)

سيكلوبوتان (2411412553)

سيكلوپروپان (2411412554)

سيكلو هگزان (2411412555)

سيكلو پنتان (2411412556)

تركيبات آروماتيك تك حلقه و مشتقات آنها (2411312557)

بنزن (2411412558)

تولوئن(متيل بنزن) (2411412559)

اتيل بنزن (2411412560)

پارا دي اتيل بنزن (2411412838)

متا زايلين (2411412561)

پارازايلين (2411412562)

اورتو زايلين (2411412563)

زايلين مخلوط (2411412564)

استايرن (2411412565)

آلكيل بنزن خطي (LAB) (2411412566)

آلكيل بنزن سنگين(آلكيلات سنگين) HAB (2411412865)

دودسيل بنزن (2411412567)

مشتقات تركيبات آروماتيك تك حلقه (2411412568)

سافرول (2411512937)

ايزوسافرول (2411512936)

بنزيل كلرايد (2411512951)

بنزالكونيم كلرايد (2411512956)

تركيبات آروماتيك چند حلقه اي (2411312571)

نفتالين توليد شده از تصفيه نفت و ميعانات گاز طبيعي و يا تقطير زغال سنگ (2411412572)

آنتراسن (2411412573)

فنا نترن (2411412574)

الكل ها (2411312576)

الكل هاي تك عاملي حلقوي (2411412578)

مشتقات الكل هاي تك عاملي حلقوي (2411412579)

الكل هاي چند عاملي حلقوي (2411412580)

مشتقات الكل هاي چند عاملي حلقوي (2411412581)

انواع الكل تك عاملي خطي (2411412582)

متانول (2411512583)

متانول از ضايعات مواد شيميايي (2411512861)

اتانول (اتيل الكل) (2411512584)

اتانول از ضايعات مواد شيميايي و پليمري (2411512862)

پروپانول (2411512585)

ايزو پروپانول (2411512586)

ايزو پروپانول از ضايعات مواد شيميايي (2411512863)

نرمال بوتانول (2411512587)

نرمال بوتانول از ضايعات مواد شيميايي (2411512864)

ايزو بوتانول (2411512588)

ترشياري بوتيل الكل (2411512589)

سيكلو هگزيل الكل (2411512590)

نرمال اكتيل الكل (2411512591)

دواتيل هگزانول (2411512592)

گرانيول (2411512829)

مشتقات الكل هاي تك عاملي خطي (2411412577)

مشتقات فتي الكل ها (2411412602)

انواع الكل هاي چند عاملي خطي و مشتقات (2411412593)

فتي الكل ها (2411412600)

لوريل الكل (2411512601)

فنل ها (2411312604)

مشتقات فنل هاي چند عاملي (2411412605)

مشتقات فنل هاي تك عاملي (2411412609)

فنل هاي تك عاملي (2411412606)

فنل (2411512607)

نونيل فنل (2411512608)

فنل هاي چند عاملي (2411412611)

بيس فنل آ (2411512612)

آلدئيدها (2411312613)

آلدئيد هاي حلقوي (2411412614)

آلدئيدهاي خطي (2411412618)

انواع كتون ها (2411312623)

انيدريدها و اسيدهاي كربوكسيليك (2411312631)

استرها و مشتقات انيدريدها و اسيدهاي كربوكسيليك (2411312648)

انواع اسيد چرب و مشتقات آن (2411312663)

انواع اتر هاي خطي (2411312680)

اترهاي حلقوي و اپوكسيدها (2411312686)

آمين ها و بتائين ها (2411312691)

انواع ايمين ها، آميدين ها (آميدايمين ها) (2411312699)

ساليسيل آلدوكسيم (2411412871)

ايميدازولين (2411412888)

انواع آميد ها (2411312700)

نيتريل ها (2411312706)

انواع ايميد ها (2411312709)

ايميد هاي خطي (2411412710)

ايميد هاي حلقوي (2411412711)

انواع تركيبات آلي گوگردي (2411312712)

تركيبات فلزات گرانبها (2411312890)

اشكال گوگرد (2411312724)

گوگرد فله (2411412725)

گوگرد مايع (2411412726)

گوگرد شكل يافته (2411412727)

گوگرد ورقه اي (2411512728)

گوگرد قالب شده (2411512729)

گوگرد پريل (2411512730)

گوگرد پاستيل (2411512731)

گوگرد گرانوله (2411512732)

اشكال ويژه گوگرد (2411412733)

مواد حاصل از تقطير چوب (2411312740)

انواع محصولات حاصل از قطران زغال سنگ (2411312742)

ايزو سيانات ها و مشتقات آنها (2411312750)

انواع اتوكسيلات ها (2411312872)

انواع فنل اتوكسيله (2411412874)

انواع اسيد چرب اتوكسيله (2411412875)

اتوكسيلات ها (به جز الكل اتوكسيله ،فنل اتوكسيله و اسيد چرب اتوكسيله ) (2411412876)

گليسيرين كوكوات (2411412964)

انواع الكل اتوكسيله (2411412873)

متيل ايزوبوتيل كربينول (2411512978)

ساير مواد شيميايي اساسي طبقه بندي نشده در جاي ديگر (2411312943)

ساخت كود ها و تركيبات ازته (2412)

كودهاي بيولوژيك و زيستي (2412312301)

كودهاي زيستي مايع (2412412302)

مايه تلقيح عنصري (2412512303)

مايه تلقيح ميكوريزي باغي (2412512304)

مايه تلقيح ميكوريزي زراعي (2412512305)

كودهاي تلقيح يا كود بيولوژيك محرك رشد گياه (مايع) (2412512394)

كودهاي زيستي جامد (2412412306)

كودهاي تلقيح يا كود بيولوژيك محرك رشد گياه (جامد) (2412512307)

كودهاي ميكروبي گوگردي (2412512308)

كودهاي ميكروبي فسفاته (2412512309)

كودهاي تلقيح ريزو بيومي (2412512310)

كود هاي شيميايي و معدني و تركيبات ازته (2412312311)

كود حاوي اسيد بوريك (2412412312)

كود حاوي كلريد كلسيم (2412412313)

خاك باغچه (خاك پيت پاستوريزه) (2412412391)

كودهاي تك عنصره(داراي يك عامل مغذي) (2412412314)

كودهاي ازته و تركيبات ازته (2412512315)

آمونياك (2412612318)

بيكربنات آمونيوم (2412612376)

اوره و نيترات آمونيوم (2412612393)

كلرورآمونيم (2412612322)

اسيد نيتريك (2412612323)

اسيد سولفو نيتريك (2412612324)

اوره (2412612325)

اوره با پوشش گوگردي (2412612326)

سولفات آمونيوم (2412612327)

نيترات آمونيوم (2412612328)

اوره با پوشش پليمري (2412612398)

كود نيترات كلسيم (2412612399)

كودهاي فسفاته (2412512331)

كود سوپر فسفات ساده (2412612332)

كود سوپر فسفات تريپل (2412612333)

كود بيو فسفات طلائي (2412612334)

كودهاي پتاسه (2412512335)

كلرور پتاسيم (2412612336)

سولفات پتاسيم (2412612337)

كودهاي گوگردي (2412512339)

كود گوگرد گرانوله (2412612340)

كود بيو گوگرد طلائي (2412612341)

كود سولفات منيزيم (2412612342)

كود سولفات آهن آب دار (2412612343)

كود سولفات منگنز (2412612344)

كود سولفات روي (2412612345)

كود سولفات مس (2412612347)

كود گوگرد بنتونيت دار (2412612396)

كودهاي دو يا چند عنصره (داراي بيش از يك عامل مغذي) (2412412348)

كود هاي كامل يا ماكرو )NPK) (2412512349)

كود معدني ميكرونيزه (2412512392)

تركيبات بر پايه پتاس و فسفر (2412512350)

تركيبات مايع بر پايه پتاس و فسفر (2412612351)

تركيبات جامد بر پايه پتاس و فسفر (2412612352)

تركيبات بر پايه نيتروژن و فسفر (2412512353)

منو آمونيوم فسفات (2412612354)

دي آمونيوم فسفات (2412612355)

تركيبات بر پايه نيتروژن و پتاسيم (2412512356)

نيترات پتاسيم (2412612357)

كودهاي محتوي عناصر ريز مغذي (2412412358)

كود روي آلي (2412512359)

كود روي غير آلي (2412512360)

كود آهن غير آلي (2412512361)

كود منگنز آلي (2412512362)

كود منگنز غير آلي (2412512363)

كود آهن آلي (2412512364)

كود چند عنصره غير آلي حاوي ريز مغذي (2412512390)

كود چند عنصره آلي حاوي ريز مغذي (2412512388)

كود مخلوط ريز مغذي ها (2412512389)

پرليت تزريق شده با عناصر ريز مغذي (2412512395)

انواع كود آلي و ارگانيك (2412312365)

كودهاي انساني (2412412366)

كودهاي گياهي (2412412368)

كمپوست گياهي (2412512374)

ورمي كمپوست گياهي (2412512386)

كود آلي با منشاء اسيد هاي آلي گياهي (تركيبات هوموسي) (2412512369)

بيو هوموس (2412612370)

كود هيوميك اسيد(اگري هيوم) (2412612371)

كودهاي تركيبي (2412412367)

كمپوست پسماند شهري (2412512375)

كودهاي حيواني به جز كودهاي خام حيواني (2412412372)

كمپوست حيواني (2412512373)

ورمي كمپوست حيواني (2412512385)

انواع كود آلي و ارگانيك غني شده (2412412377)

كود گياهي غني شده (2412512378)

كود حيواني غني شده طيور (2412512379)

كود حيواني غني شده دام (2412512380)

كمپوست گياهي غني شده (2412512381)

كمپوست حيواني غني شده (2412512382)

ورمي كمپوست غني شده (2412512383)

كمپوست پسماند شهري غني شده (2412512384)

كود آلي گوگردي گرانوله (2412512397)

توليد مواد پلاستيكي به شكل اوليه و ساخت لاستيك مصنوعي (2413)

ساخت مواد ضد آفات و ساير محصولات شيميايي مورد استفاده در كشاورزي (2421)

ساخت انواع رنگ، روغن جلا و پوشش هاي مشابه، مركب چاپ و انواع بتونه (2422)

ساخت محصولات دارويي، مواد شيميايي مورد استفاده در داروسازي و محصولات گياهي دارويي (2423)

ساخت صابون و پاك كننده ها (دترجنت ها)، فرآورده هاي تميز كننده و پرداخت كننده، انواع عطر و فرآورده هاي بهداشتي (2424)

توليد ساير محصولات شيميايي طبقه بندي نشده در جاي ديگر (2429)

الياف بشرساخت (2430)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *