جواز تاسیس ساخت محصولات غذایی و انواع آشامیدنی ها

جواز تاسیس ساخت محصولات غذایی و انواع آشامیدنی ها بر طبق وب سایت بهین یاب دارای طبقه بندی فعالیت ها و محصولاتی هستند که جهت اطلاع شما نمایش داده شده اند. همچنین در ادامه موضوعات سرمایه گذاری که می توانید برای آنها جواز تاسیس دریافت نمایید آورده شده است.

ساخت محصولات غذایی و انواع آشامیدنی ها (۱۵)

تولید، عمل آوری و حفاظت گوشت و محصولات گوشتی از فساد (۱۵۱۱)

کشتارگاه دام (۱۵۱۱۳۱۲۴۵۱)

کشتارگاه گاو (۱۵۱۱۴۱۲۴۵۳)

کشتارگاه گوسفند (۱۵۱۱۴۱۲۴۵۴)

کشتارگاه بز (۱۵۱۱۴۱۲۴۵۵)

کشتارگاه طیور (۱۵۱۱۳۱۲۴۵۶)

کشتارگاه مرغ (۱۵۱۱۴۱۲۴۵۷)

کشتارگاه بوقلمون (۱۵۱۱۴۱۲۴۵۸)

کشتارگاه شترمرغ (۱۵۱۱۴۱۲۴۵۹)

کشتارگاه بلدرچین (۱۵۱۱۴۱۲۴۹۶)

عمل آوری و بسته بندی گوشت انواع دام (۱۵۱۱۳۱۲۳۰۱)

گوشت گاو تازه بسته بندی شده (۱۵۱۱۴۱۲۴۷۱)

گوشت گاو منجمد بسته بندی شده (۱۵۱۱۴۱۲۴۷۲)

گوشت گاو چرخ شده (۱۵۱۱۴۱۲۴۷۳)

گوشت گاوعمل آوری شده (۱۵۱۱۴۱۲۴۷۴)

گوشت گوسفند تازه بسته بندی شده (۱۵۱۱۴۱۲۴۷۵)

گوشت گوسفند منجمد بسته بندی شده (۱۵۱۱۴۱۲۴۷۶)

گوشت گوسفند چرخ شده (۱۵۱۱۴۱۲۴۷۷)

گوشت شتر تازه بسته بندی شده (۱۵۱۱۴۱۲۴۷۸)

گوشت شتر منجمد بسته بندی شده (۱۵۱۱۴۱۲۴۷۹)

گوشت بز تازه بسته بندی شده (۱۵۱۱۴۱۲۴۸۰)

گوشت بز منجمد بسته بندی شده (۱۵۱۱۴۱۲۴۸۱)

عمل آوری و بسته بندی گوشت انواع طیور (۱۵۱۱۳۱۲۴۸۲)

گوشت مرغ تازه بسته بندی شده (۱۵۱۱۴۱۲۴۸۳)

گوشت مرغ منجمد بسته بندی شده (۱۵۱۱۴۱۲۴۸۴)

عمل آوری گوشت مرغ (۱۵۱۱۴۱۲۴۸۵)

گوشت شترمرغ تازه بسته بندی شده (۱۵۱۱۴۱۲۴۸۶)

گوشت شترمرغ منجمد بسته بندی شده (۱۵۱۱۴۱۲۴۸۷)

گوشت بوقلمون تازه بسته بندی شده (۱۵۱۱۴۱۲۴۸۸)

گوشت بوقلمون منجمد بسته بندی شده (۱۵۱۱۴۱۲۴۸۹)

عمل آوری گوشت طیور به جز گوشت مرغ (۱۵۱۱۴۱۲۴۹۳)

گوشت بلدرچین تازه بسته بندی شده (۱۵۱۱۴۱۲۴۹۴)

گوشت بلدرچین منجمد بسته بندی شده (۱۵۱۱۴۱۲۴۹۵)

انواع سوسیس و کالباس حاصل از گوشت دام و طیور (۱۵۱۱۳۱۲۳۹۳)

انواع سوسیس و کالباس با گوشت طیور (۱۵۱۱۴۱۲۳۹۴)

انواع سوسیس و کالباس با فرمولاسیون اصلی گوشت طیور، بدون مواد دیگر (۱۵۱۱۵۱۲۳۹۵)

انواع سوسیس و کالباس با گوشت طیور همراه با مواد دیگر به عنوان مواد اصلی فرمولاسیون (مانند انواع پنیرها) (۱۵۱۱۵۱۲۳۹۶)

انواع سوسیس و کالباس با گوشت قرمز (۱۵۱۱۴۱۲۳۹۷)

انواع سوسیس و کالباس با فرمولاسیون اصلی گوشت قرمز، بدون مواد دیگر (۱۵۱۱۵۱۲۳۹۸)

انواع سوسیس و کالباس با گوشت قرمز همراه با مواد دیگر به عنوان مواد اصلی فرمولاسیون (مانند انواع پنیرها) (۱۵۱۱۵۱۲۳۹۹)

تولید، عمل آوری و بسته بندی انواع پودرهای آماده و غذاهای آماده و نیمه آماده حاصل از گوشت دام و طیور(شامل کنسرو، ناگت، برگر و غذاهایی که در جای دیگر طبقه بندی نشده) (۱۵۱۱۳۱۲۴۰۰)

انواع پودر آماده و غذای نیمه آماده از گوشت قرمز (۱۵۱۱۴۱۲۴۰۱)

انواع برگرها، کباب لقمه و فرآورده های مشابه تهیه شده از گوشت قرمز چرخ شده (۱۵۱۱۵۱۲۴۰۳)

انواع استیک و فرآورده های مشابه تهیه شده از گوشت قرمز چرخ نشده (۱۵۱۱۵۱۲۴۰۴)

پودر عصاره گوشت قرمز حاوی افزودنی (خوراک انسان) (۱۵۱۱۵۱۲۴۰۵)

انواع پودر آماده و غذای نیمه آماده از گوشت طیور (۱۵۱۱۴۱۲۴۰۶)

انواع ناگت، جوجه کباب، شنیسل، بال سوخاری، مرغ سوخاری، کردن بلو و فرآورده های مشابه ازگوشت طیور (۱۵۱۱۵۱۲۴۰۸)

انواع برگرها و انواع فرآورده مشابه از گوشت طیور (۱۵۱۱۵۱۲۴۰۹)

پودر عصاره گوشت طیور حاوی افزودنی (خوراک انسان) (۱۵۱۱۵۱۲۴۱۰)

تولید و عمل آوری تولیدات جانبی خوراکی (خوراک انسان) کشتارگاه دام و طیور و بسته بندی آن ها (۱۵۱۱۳۱۲۴۱۱)

تولید و عمل آوری تولیدات جانبی خوراکی (خوراک انسان) کشتارگاه دام (۱۵۱۱۴۱۲۴۱۲)

کله و پاچه حاصل از کشتارگاه دام (خوراک انسان) (۱۵۱۱۵۱۲۴۱۳)

انواع احشاء داخلی به جز روده حاصل از کشتارگاه دام (خوراک انسان) (۱۵۱۱۵۱۲۴۱۴)

تولید پودر گوشت قرمزحاصل از کشتارگاه دام (خوراک انسان) (۱۵۱۱۵۱۲۴۱۵)

تولید انواع روده و آسیل طبیعی دام به صورت سورت شده (تمیز، چربی گیری، طبقه بندی و بسته بندی شده) (۱۵۱۱۵۱۲۴۱۶)

تولید و عمل آوری تولیدات جانبی خوراکی (خوراک انسان) کشتارگاه طیور (۱۵۱۱۴۱۲۴۲۰)

پای مرغ حاصل از کشتارگاه طیور(خوراک انسان) (۱۵۱۱۵۱۲۴۲۱)

تولید پودر گوشت طیور حاصل از کشتارگاه طیور(خوراک انسان) (۱۵۱۱۵۱۲۴۲۲)

احشاء (دل و جگر و سنگدان) حاصل از کشتارگاه طیور(خوراک انسان) (۱۵۱۱۵۱۲۴۲۳)

تولید و عمل آوری و بسته بندی تولیدات جانبی خوراکی (خوراک حیوان) کشتارگاه دام و طیور و بسته بندی آن ها (۱۵۱۱۳۱۲۴۲۴)

تولید و عمل آوری و بسته بندی تولیدات جانبی خوراکی (خوراک حیوان) کشتارگاه دام (۱۵۱۱۴۱۲۴۲۵)

پودر استخوان حاصل از کشتارگاه دام (خوراک حیوان) (۱۵۱۱۵۱۲۴۲۶)

پودر خون حاصل از کشتارگاه دام (خوراک حیوان) (۱۵۱۱۵۱۲۴۲۷)

تولید پودر گوشت قرمزحاصل از کشتارگاه دام (خوراک حیوان) (۱۵۱۱۵۱۲۴۲۸)

پودر پروتئین ایزوله حیوانی حاصل از کشتارگاه دام (خوراک حیوان) (۱۵۱۱۵۱۲۴۲۹)

تولید و عمل آوری و بسته بندی تولیدات جانبی خوراکی (خوراک حیوان) کشتارگاه طیور (۱۵۱۱۴۱۲۴۳۰)

پودر استخوان حاصل از کشتارگاه طیور(خوراک حیوان) (۱۵۱۱۵۱۲۴۳۱)

پودر خون حاصل از کشتارگاه طیور(خوراک حیوان) (۱۵۱۱۵۱۲۴۳۲)

تولید پودر گوشت طیورحاصل از کشتارگاه طیور(خوراک حیوان) (۱۵۱۱۵۱۲۴۳۳)

پودر پر مرغ و دیگر پرندگان حاصل از کشتارگاه طیور(خوراک حیوان) (۱۵۱۱۵۱۲۴۳۴)

پودر پروتئین ایزوله حیوانی حاصل از کشتارگاه طیور(خوراک حیوان) (۱۵۱۱۵۱۲۴۳۵)

تولید و عمل آوری تولیدات جانبی غیر خوراکی کشتارگاه دام و طیور و بسته بندی آن ها (۱۵۱۱۳۱۲۴۳۶)

تولید و عمل آوری تولیدات جانبی غیر خوراکی کشتارگاه دام (۱۵۱۱۴۱۲۴۳۷)

پشم خام گوسفند و بز، با پوست یا پوست کنده ( حاصل از کشتارگاه دام) (۱۵۱۱۵۱۲۴۳۸)

پشم خام دیگر حیوانات به جز گوسفند و بز، با پوست یا پوست کنده( حاصل از کشتارگاه دام) (۱۵۱۱۵۱۲۴۳۹)

روغن پشم و مواد چرب مشتق شده از آن شامل لانولین (۱۵۱۱۵۱۲۴۴۰)

تولید انواع روده و آسیل طبیعی دام برای پوشش مواد غذایی (۱۵۱۱۵۱۲۴۴۴)

چربی صنعتی حاصل از ضایعات کشتارگاه دام (۱۵۱۱۵۱۲۴۷۰)

پوست خام انواع دام (۱۵۱۱۵۱۲۴۶۷)

تولید و عمل آوری تولیدات جانبی غیر خوراکی کشتارگاه طیور (۱۵۱۱۴۱۲۴۴۷)

پر مرغ و دیگر پرندگان (۱۵۱۱۵۱۲۴۴۸)

چربی صنعتی حاصل از ضایعات کشتارگاه طیور (۱۵۱۱۵۱۲۴۴۹)

پوست خام پرندگان (۱۵۱۱۵۱۲۴۵۰)

فرآوری و طعم دار کردن انواع گوشت (۱۵۱۱۳۱۲۴۹۰)

فرآوری و طعم دار کردن انواع گوشت دام (۱۵۱۱۴۱۲۴۹۱)

فرآوری و طعم دار کردن انواع گوشت طیور (۱۵۱۱۴۱۲۴۹۲)

عمل آوری و حفاظت آبزیان و محصولات حاصل از آبزیان از فساد (۱۵۱۲)

فیله و گوشت ماهی (۱۵۱۲۳۱۲۳۰۱)

فیله و گوشت ماهی به صورت تازه، سرد شده (۱۵۱۲۴۱۲۳۷۸)

فیله و گوشت ماهی به صورت منجمد (۱۵۱۲۴۱۲۳۷۹)

فیله و گوشت ماهی به صورت فرآوری شده (نمک زده، در آب نمک قرار گرفته، دودی شده، خشک شده) (۱۵۱۲۴۱۲۳۸۰)

فرآوری ماهی کامل (شامل فیله ماهی و ماهی تکه شده نمی باشد) (۱۵۱۲۳۱۲۳۱۰)

ماهی کامل به صورت تازه، سرد شده (۱۵۱۲۴۱۲۳۸۱)

ماهی کامل به صورت منجمد (۱۵۱۲۴۱۲۳۸۲)

ماهی کامل به صورت فرآوری شده (نمک زده، در آب نمک قرار گرفته، دودی شده، خشک شده) (۱۵۱۲۴۱۲۳۸۳)

فرآوری و نگهداری سخت پوستان (۱۵۱۲۳۱۲۳۱۹)

فرآوری انواع خرچنگ (۱۵۱۲۴۱۲۳۲۰)

خرچنگ به صورت غیر منجمد تازه (با پوسته یا بدون پوسته) (۱۵۱۲۵۱۲۳۲۱)

خرچنگ به صورت منجمد شده (با پوسته یا بدون پوسته) (۱۵۱۲۵۱۲۳۲۲)

خرچنگ عمل آوری و محافظت شده، با پوسته یا بدون پوسته (خشک شده، نمک زده، در آب نمک قرار گرفته و… ) (۱۵۱۲۵۱۲۳۲۳)

فرآوری لابستر (۱۵۱۲۴۱۲۳۲۴)

لابستر به صورت غیر منجمد، تازه (با پوسته یا بدون پوسته) (۱۵۱۲۵۱۲۳۲۵)

لابستر به صورت منجمد شده (با پوسته یا بدون پوسته) (۱۵۱۲۵۱۲۳۲۶)

لابستر عمل آوری و محافظت شده، با پوسته یا بدون پوسته (خشک شده، نمک زده، در آب نمک قرار گرفته و… ) (۱۵۱۲۵۱۲۳۲۷)

فرآوری انواع میگو (۱۵۱۲۴۱۲۳۲۸)

میگو به صورت غیر منجمد، تازه (با پوسته یا بدون پوسته) (۱۵۱۲۵۱۲۳۲۹)

میگو به صورت منجمد شده (با پوسته یا بدون پوسته) (۱۵۱۲۵۱۲۳۳۰)

میگو عمل آوری و محافظت شده، با پوسته یا بدون پوسته (خشک شده، نمک زده، در آب نمک قرار گرفته و… ) (۱۵۱۲۵۱۲۳۳۱)

انواع صدف خوراکی (۱۵۱۲۳۱۲۳۳۲)

صدف به صورت غیر منجمد، تازه (با پوسته یا بدون پوسته) (۱۵۱۲۴۱۲۳۳۳)

صدف به صورت منجمد شده (با پوسته یا بدون پوسته) (۱۵۱۲۴۱۲۳۳۴)

صدف عمل آوری و محافظت شده، با پوسته یا بدون پوسته (خشک شده، نمک زده، در آب نمک قرار گرفته و… ) (۱۵۱۲۴۱۲۳۳۵)

تولیدات جانبی از آبزیان برای مصارف خوراکی انسان (۱۵۱۲۳۱۲۳۳۶)

پودر ماهی برای مصارف خوراکی انسان (۱۵۱۲۴۱۲۳۷۷)

خمیر ماهی برای مصارف خوراکی انسان (۱۵۱۲۴۱۲۳۳۸)

خاویار و فرآوری آن (۱۵۱۲۴۱۲۳۳۹)

محافظت و آماده سازی خاویار (به جز کنسرو کردن) (۱۵۱۲۵۱۲۳۴۰)

تولیدات جانبی از آبزیان برای خوراک دام، طیور و آبزیان (۱۵۱۲۳۱۲۳۴۱)

پودر پوسته سخت پوستان و صدف قابل مصرف برای خوراک دام، طیور و آبزیان (۱۵۱۲۴۱۲۳۴۲)

پودر ماهی قابل مصرف برای خوراک دام، طیور و آبزیان (۱۵۱۲۴۱۲۳۴۳)

تولیدات جانبی آبزیان برای مصارف صنعتی (۱۵۱۲۳۱۲۳۴۴)

آرد، پلت و دیگر انواع فرآورده ماهی برای مصارف صنعتی (۱۵۱۲۴۱۲۳۴۵)

آرد، پلت و دیگر انواع فرآورده سخت پوستان و نرم تنان دریایی برای مصارف صنعتی (۱۵۱۲۴۱۲۳۴۶)

انواع سوسیس و کالباس آبزیان (۱۵۱۲۳۱۲۳۴۷)

کالباس ماهی (۱۵۱۲۴۱۲۳۴۸)

سوسیس ماهی (۱۵۱۲۴۱۲۳۴۹)

انواع غذای آماده و نیمه آماده از آبزیان (۱۵۱۲۳۱۲۳۵۰)

انواع فرآورده حاصل از ماهی (۱۵۱۲۴۱۲۳۵۱)

انواع برگر ماهی (فیش فینگر، فیش بال و … ) (۱۵۱۲۵۱۲۳۵۲)

ماهی سوخاری (۱۵۱۲۵۱۲۳۵۳)

انواع ناگت ماهی (۱۵۱۲۵۱۲۳۵۴)

انواع پودر آماده و نیمه آماده تهیه شده از ماهی (۱۵۱۲۵۱۲۳۵۵)

اسنک بر پایه پودر گوشت ماهی (۱۵۱۲۵۱۲۳۷۵)

انواع فرآورده حاصل از سخت پوستان (۱۵۱۲۴۱۲۳۵۶)

میگو سوخاری (۱۵۱۲۵۱۲۳۵۷)

چیپس و اسنک میگو (۱۵۱۲۵۱۲۳۵۸)

انواع پودر آماده و نیمه آماده تهیه شده از سخت پوستان (۱۵۱۲۵۱۲۳۵۹)

انواع برگر میگو (۱۵۱۲۵۱۲۳۸۶)

انواع ناگت میگو (۱۵۱۲۵۱۲۳۸۵)

انواع فرآورده حاصل از نرم تنان و سایر بی مهرگان دریایی (۱۵۱۲۴۱۲۳۶۰)

انواع پودر آماده و نیمه آماده تهیه شده از نرم تنان و سایر بی مهرگان دریایی (۱۵۱۲۵۱۲۳۶۱)

انواع کنسرو آبزیان (۱۵۱۲۳۱۲۳۶۲)

کنسرو نرم تنان و دیگر بی مهرگان دریایی (۱۵۱۲۴۱۲۳۶۳)

کنسرو انواع ماهی (۱۵۱۲۴۱۲۳۶۴)

کنسرو ماهی ساردین (آزاد) (۱۵۱۲۵۱۲۳۶۵)

کنسرو ماهی تن (۱۵۱۲۵۱۲۳۶۶)

کنسرو ماهی کیلکا (۱۵۱۲۵۱۲۳۶۷)

کنسرو انواع ماهی به جز تن، ساردین و کیلکا (۱۵۱۲۵۱۲۳۸۴)

کنسرو سخت پوستان (۱۵۱۲۴۱۲۳۶۸)

کنسرو میگو (۱۵۱۲۵۱۲۳۶۹)

کنسرو لابستر (۱۵۱۲۵۱۲۳۷۰)

کنسرو خرچنگ (۱۵۱۲۵۱۲۳۷۱)

کنسرو صدف (۱۵۱۲۵۱۲۳۷۲)

کنسرو حاصل از محصولات جانبی آبزیان (۱۵۱۲۴۱۲۳۷۳)

کنسرو خاویار (۱۵۱۲۵۱۲۳۷۴)

کنسرو بدل خاویار (۱۵۱۲۵۱۲۳۷۶)

عمل آوری و حفاظت میوه و سبزیجات از فساد (۱۵۱۳)

انواع کمپوت (۱۵۱۳۳۱۲۳۰۱)

کمپوت سیب (۱۵۱۳۴۱۲۳۰۲)

کمپوت گلابی (۱۵۱۳۴۱۲۳۰۳)

کمپوت گیلاس (۱۵۱۳۴۱۲۳۰۴)

کمپوت آلبالو (۱۵۱۳۴۱۲۳۰۵)

کمپوت آناناس (۱۵۱۳۴۱۲۳۰۶)

کمپوت هلو (۱۵۱۳۴۱۲۳۰۷)

کمپوت زردآلو (۱۵۱۳۴۱۲۳۰۸)

کمپوت آلوئه ورا (۱۵۱۳۴۱۲۳۰۹)

کمپوت نارنگی (۱۵۱۳۴۱۲۵۰۹)

کمپوت توت فرنگی (۱۵۱۳۴۱۲۵۱۰)

کمپوت انجیر (۱۵۱۳۴۱۲۵۱۱)

انواع مربا، مارمالاد و ژله (۱۵۱۳۳۱۲۳۱۰)

انواع مربا (۱۵۱۳۴۱۲۳۱۱)

مربای آلبالو (۱۵۱۳۵۱۲۳۱۲)

مربای به (۱۵۱۳۵۱۲۳۱۳)

مربای سیب (۱۵۱۳۵۱۲۳۱۴)

مربای گیلاس (۱۵۱۳۵۱۲۳۱۵)

مربای انجیر (۱۵۱۳۵۱۲۳۱۶)

مربای توت فرنگی (۱۵۱۳۵۱۲۳۱۷)

مربای زرشک (۱۵۱۳۵۱۲۳۱۸)

مربای آناناس (۱۵۱۳۵۱۲۳۱۹)

مربای بالنگ (۱۵۱۳۵۱۲۳۲۰)

مربای تمشک (۱۵۱۳۵۱۲۳۲۱)

مربای شاتوت (۱۵۱۳۵۱۲۳۲۲)

مربای توت سفید (۱۵۱۳۵۱۲۳۲۳)

مربای زردآلو (۱۵۱۳۵۱۲۳۲۴)

مربای بهار نارنج (۱۵۱۳۵۱۲۳۲۵)

مربای شقاقل (۱۵۱۳۵۱۲۳۲۶)

مربای کدو تنبل (۱۵۱۳۵۱۲۳۲۷)

مربای کیوی (۱۵۱۳۵۱۲۳۲۸)

مربای هویج (۱۵۱۳۵۱۲۳۲۹)

مربای گل سرخ (۱۵۱۳۵۱۲۳۳۰)

مربای زنجبیل (۱۵۱۳۵۱۲۳۳۱)

مربای ترب (۱۵۱۳۵۱۲۳۳۲)

مربای بادمجان (۱۵۱۳۵۱۲۳۳۳)

مربای شلغم (۱۵۱۳۵۱۲۳۳۴)

مربای لیمو ترش (۱۵۱۳۵۱۲۳۳۵)

مربای خرما (۱۵۱۳۵۱۲۴۲۸)

انواع مربای رژیمی بدون شکر (۱۵۱۳۵۱۲۵۵۰)

انواع مارمالاد (۱۵۱۳۴۱۲۳۳۶)

مارمالاد توت فرنگی (۱۵۱۳۵۱۲۳۳۷)

مارمالاد هویج (۱۵۱۳۵۱۲۳۳۸)

مارمالاد لیمو ترش (۱۵۱۳۵۱۲۳۳۹)

مارمالاد انجیر (۱۵۱۳۵۱۲۳۴۰)

مارمالاد زردآلو (۱۵۱۳۵۱۲۳۴۱)

مارمالاد سیب (۱۵۱۳۵۱۲۳۴۲)

مارمالاد تمشک (۱۵۱۳۵۱۲۳۴۳)

مارمالاد بادمجان (۱۵۱۳۵۱۲۳۴۴)

مارمالاد خرما (۱۵۱۳۵۱۲۵۷۴)

انواع ژله آماده مصرف و پودر ژله (۱۵۱۳۴۱۲۳۴۵)

ژله آماده و بسته بندی شده (۱۵۱۳۵۱۲۳۴۷)

انواع پودر ژله (۱۵۱۳۵۱۲۳۴۶)

پودر ژله (۱۵۱۳۶۱۲۵۹۹)

پودر ژله بدون قند (۱۵۱۳۶۱۲۵۹۸)

انواع میوه و سبزیجات منجمد ( پیش فرآوری شده یا نشده) (۱۵۱۳۳۱۲۳۴۸)

انواع میوه منجمد (۱۵۱۳۴۱۲۳۴۹)

توت فرنگی منجمد (۱۵۱۳۵۱۲۳۵۰)

آلبالو منجمد (۱۵۱۳۵۱۲۳۵۱)

انواع سبزیجات و صیفی جات منجمد (فرآوری شده و فرآوری نشده) (۱۵۱۳۴۱۲۳۵۲)

لوبیا سبز منجمد(پیش فرآوری نشده)، به صورت خرد شده یا خرد نشده (۱۵۱۳۵۱۲۳۵۳)

نخود سبز منجمد(پیش فرآوری نشده) (۱۵۱۳۵۱۲۳۵۴)

باقالا سبز منجمد(پیش فرآوری نشده)، به صورت خرد شده یا خرد نشده (۱۵۱۳۵۱۲۳۵۵)

سبزی قرمه منجمد(پیش فرآوری نشده)، به صورت خرد شده یا خرد نشده (۱۵۱۳۵۱۲۳۵۶)

سبزی قرمه سرخ کرده منجمد (۱۵۱۳۵۱۲۳۵۹)

پیاز سرخ کرده منجمد (۱۵۱۳۵۱۲۳۶۰)

قارچ سرخ کرده منجمد (۱۵۱۳۵۱۲۳۶۱)

بادمجان سرخ کرده منجمد (۱۵۱۳۵۱۲۵۷۸)

انواع میوه، صیفی جات و سبزیجات خشک شده (۱۵۱۳۳۱۲۳۶۲)

انواع میوه خشک (۱۵۱۳۴۱۲۳۶۳)

زرد آلو خشک (به صورت کامل یا اسلایس و قطعه قطعه شده) (۱۵۱۳۵۱۲۳۶۴)

هلو خشک(به صورت کامل یا اسلایس و قطعه قطعه شده) (۱۵۱۳۵۱۲۳۶۵)

کشمش (۱۵۱۳۵۱۲۳۶۶)

انجیر خشک(به صورت کامل یا اسلایس و قطعه قطعه شده) (۱۵۱۳۵۱۲۳۶۷)

آلو بخارایی خشک (۱۵۱۳۵۱۲۳۶۸)

آلو خشک (۱۵۱۳۵۱۲۳۶۹)

آلبالو خشک (۱۵۱۳۵۱۲۳۷۰)

زغال اخته خشک (۱۵۱۳۵۱۲۳۷۱)

سیب خشک (۱۵۱۳۵۱۲۳۷۲)

کیوی خشک (۱۵۱۳۵۱۲۳۷۳)

آناناس خشک (۱۵۱۳۵۱۲۳۷۴)

پرتقال خشک (۱۵۱۳۵۱۲۳۷۵)

نارنگی خشک (۱۵۱۳۵۱۲۳۷۶)

موز خشک (۱۵۱۳۵۱۲۳۷۷)

لیمو عمانی خشک (۱۵۱۳۵۱۲۳۷۸)

نارگیل خشک (۱۵۱۳۵۱۲۳۷۹)

زرشک خشک (۱۵۱۳۵۱۲۵۰۳)

انواع میوه خشک فرآوری شده (۱۵۱۳۴۱۲۳۸۰)

لواشک (۱۵۱۳۵۱۲۳۸۱)

چیپس میوه (۱۵۱۳۵۱۲۴۹۶)

انواع میوه دهیدراته غنی شده با کنسانتره میوه (۱۵۱۳۵۱۲۵۱۴)

پودر فشرده انواع میوه (۱۵۱۳۵۱۲۵۵۳)

سبزیجات و صیفی جات خشک شده (۱۵۱۳۴۱۲۳۸۲)

نعناع خشک (۱۵۱۳۵۱۲۳۸۳)

شوید خشک (۱۵۱۳۵۱۲۳۸۴)

آویشن خشک (۱۵۱۳۵۱۲۳۸۵)

گشنیز خشک (۱۵۱۳۵۱۲۳۸۶)

پونه خشک (۱۵۱۳۵۱۲۳۸۷)

جعفری خشک (۱۵۱۳۵۱۲۳۸۸)

شنبلیله خشک (۱۵۱۳۵۱۲۳۸۹)

قارچ خشک (۱۵۱۳۵۱۲۳۹۰)

اسلایس سیر خشک (۱۵۱۳۵۱۲۴۹۴)

اسلایس گوجه فرنگی خشک شده (۱۵۱۳۵۱۲۵۳۴)

موسیر خشک (اسلایس، پودر و گرانول) (۱۵۱۳۵۱۲۴۹۵)

انواع کنسرو میوه و سبزیجات و حبوبات (۱۵۱۳۳۱۲۳۹۱)

انواع کنسرو میوه (۱۵۱۳۴۱۲۳۹۲)

کنسرو حبوبات (۱۵۱۳۴۱۲۳۹۳)

کنسرو لوبیا چیتی(پیش فرآوری شده : در آب نمک قرار گرفته، نیم پز شده یا پخته شده) (۱۵۱۳۵۱۲۳۹۴)

کنسرو عدس(پیش فرآوری شده : در آب نمک قرار گرفته، نیم پز شده یا پخته شده) (۱۵۱۳۵۱۲۳۹۵)

کنسرو سبزیجات (۱۵۱۳۴۱۲۳۹۶)

کنسرو لوبیا سبز(پیش فرآوری شده : در آب نمک قرار گرفته، نیم پز شده یا پخته شده) (۱۵۱۳۵۱۲۳۹۷)

کنسرو ذرت(پیش فرآوری شده : در آب نمک قرار گرفته، نیم پز شده یا پخته شده) (۱۵۱۳۵۱۲۳۹۸)

کنسرو نخود فرنگی(پیش فرآوری شده : در آب نمک قرار گرفته، نیم پز شده یا پخته شده) (۱۵۱۳۵۱۲۳۹۹)

کنسرو زیتون(پیش فرآوری شده) (۱۵۱۳۵۱۲۴۰۰)

کنسرو قارچ(پیش فرآوری شده) (۱۵۱۳۵۱۲۴۰۱)

کنسرو بادمجان(پیش فرآوری شده) (۱۵۱۳۵۱۲۴۰۲)

کنسرو خیار شور(پیش فرآوری شده) (۱۵۱۳۵۱۲۴۰۳)

کنسروگوجه فرنگی(پیش فرآوری شده : در آب نمک قرار گرفته، نیم پز شده یا پخته شده) (۱۵۱۳۵۱۲۴۹۷)

محصولات حاصل از فرآوری میوه ها و سبزیجات (به جز سیب زمینی) (۱۵۱۳۳۱۲۴۰۴)

انواع پوره میوه و سبزیجات (۱۵۱۳۴۱۲۴۰۵)

پوره بادمجان (۱۵۱۳۵۱۲۴۰۶)

پوره فلفل سبز (۱۵۱۳۵۱۲۴۰۷)

پوره کدو (۱۵۱۳۵۱۲۴۰۸)

پوره سبزیجات برگی (۱۵۱۳۵۱۲۴۰۹)

پوره هلو (۱۵۱۳۵۱۲۴۱۰)

پوره آناناس (۱۵۱۳۵۱۲۴۱۱)

پوره انبه (۱۵۱۳۵۱۲۴۱۲)

پوره زرد آلو (۱۵۱۳۵۱۲۴۱۳)

پوره توت فرنگی (۱۵۱۳۵۱۲۴۱۴)

پوره گلابی (۱۵۱۳۵۱۲۴۱۵)

پوره انگور (۱۵۱۳۵۱۲۴۱۶)

پوره آلو (۱۵۱۳۵۱۲۴۱۷)

پوره سیب (۱۵۱۳۵۱۲۴۹۸)

پوره گوجه فرنگی (۱۵۱۳۵۱۲۵۰۷)

انواع پودر سبزیجات و صیفی جات (۱۵۱۳۴۱۲۵۵۱)

پودر گوجه فرنگی (۱۵۱۳۵۱۲۵۵۲)

انواع رب (۱۵۱۳۴۱۲۴۱۸)

رب گوجه فرنگی (۱۵۱۳۵۱۲۴۱۹)

رب انار (۱۵۱۳۵۱۲۴۲۰)

رب نارنج (۱۵۱۳۵۱۲۴۹۲)

رب انجیر (۱۵۱۳۵۱۲۵۸۰)

رب به (۱۵۱۳۵۱۲۵۸۱)

رب سیب (۱۵۱۳۵۱۲۵۸۴)

رب گلابی (۱۵۱۳۵۱۲۵۸۳)

پوست میوه (۱۵۱۳۴۱۲۴۲۱)

پوست پرتقال (۱۵۱۳۵۱۲۴۲۲)

پوست لیمو (۱۵۱۳۵۱۲۴۲۳)

پوست سیب (۱۵۱۳۵۱۲۴۲۴)

انواع فرآورده خرما ( به جز مربا، پودر خرما و قند مایع خرما) (۱۵۱۳۴۱۲۴۲۵

شیره خرما (۱۵۱۳۵۱۲۴۲۶)

خمیر خرما (۱۵۱۳۵۱۲۴۲۷)

رب خرما (۱۵۱۳۵۱۲۵۳۸)

خرمای هسته گیری و بسته بندی شده (۱۵۱۳۵۱۲۴۲۹)

پودر هسته خرما (۱۵۱۳۵۱۲۴۶۵)

کنسانتره خرما (۱۵۱۳۵۱۲۴۶۷)

شکلات خرما (۱۵۱۳۵۱۲۵۰۱)

خرمای غنی شده (۱۵۱۳۵۱۲۵۰۸)

انواع فرآورده بر پایه شیره خرما (۱۵۱۳۵۱۲۵۵۶)

انواع فرآورده سرخ شده سبزیجات و صیفی جات( غیر منجمد) (۱۵۱۳۴۱۲۴۳۰)

سبزی سرخ شده ( غیر منجمد) (۱۵۱۳۵۱۲۴۳۱)

پیاز سرخ شده ( غیر منجمد) (۱۵۱۳۵۱۲۴۳۲)

سیر سرخ شده ( غیر منجمد) (۱۵۱۳۵۱۲۴۳۳)

قارچ سرخ شده( غیر منجمد) (۱۵۱۳۵۱۲۴۳۴)

هویج سرخ شده ( غیر منجمد) (۱۵۱۳۵۱۲۴۳۵)

بادمجان سرخ شده (غیر منجمد) (۱۵۱۳۵۱۲۵۴۹)

دیگر انواع فرآورده حاصل از فرآوری میوه ها و سبزیجات (۱۵۱۳۴۱۲۴۳۶)

شیر نارگیل (۱۵۱۳۵۱۲۴۳۷)

تمبر هندی (۱۵۱۳۵۱۲۴۳۸)

شیره انگور (۱۵۱۳۵۱۲۴۸۹)

زیتون پرورده (۱۵۱۳۵۱۲۴۹۳)

شیره توت (۱۵۱۳۵۱۲۵۵۴)

شیره کشمش (۱۵۱۳۵۱۲۵۸۲)

شیره سیب (۱۵۱۳۵۱۲۵۵۵)

شیره انجیر (۱۵۱۳۵۱۲۵۷۹)

مخلوط میوه های فرآوری شده (۱۵۱۳۵۱۲۵۰۲)

انواع غذای آماده از سبزیجات و میوه جات (۱۵۱۳۳۱۲۴۳۹)

انواع سالاد (۱۵۱۳۴۱۲۴۴۰)

انواع ترشی (میوه ها و سبزیجات محافظت شده در سرکه) (۱۵۱۳۴۱۲۴۴۴)

ترشی مخلوط (۱۵۱۳۵۱۲۴۴۵)

ترشی بندری (۱۵۱۳۵۱۲۴۴۶)

ترشی لیته (۱۵۱۳۵۱۲۴۴۷)

سیر ترشی (۱۵۱۳۵۱۲۴۴۸)

انواع شور، غیر کنسروی (میوه ها و سبزیجات محافظت شده در آب نمک) (۱۵۱۳۴۱۲۴۴۹)

زیتون شور، غیر کنسروی (۱۵۱۳۵۱۲۴۵۰)

خیار شور، غیر کنسروی (۱۵۱۳۵۱۲۴۵۱)

گل کلم شور، غیر کنسروی (۱۵۱۳۵۱۲۴۵۲)

بادمجان شور، غیر کنسروی (۱۵۱۳۵۱۲۴۵۳)

هویج شور، غیر کنسروی (۱۵۱۳۵۱۲۴۵۴)

کرفس شور، غیر کنسروی (۱۵۱۳۵۱۲۴۵۵)

مخلوط سبزیجات شور، غیر کنسروی (۱۵۱۳۵۱۲۴۵۶)

انواع شور و ترشیجات،کنسروی (میوه ها و سبزیجات محافظت شده در سرکه و آب نمک) (۱۵۱۳۳۱۲۵۷۵)

انواع ترشی کنسروی (میوه ها و سبزیجات محافظت شده در سرکه) (۱۵۱۳۴۱۲۵۷۷)

انواع شور کنسروی (میوه ها و سبزیجات محافظت شده در آب نمک) (۱۵۱۳۴۱۲۵۷۶)

انواع فرآورده سیب زمینی (۱۵۱۳۳۱۲۴۵۷)

سیب زمینی نیمه آماده، منجمد (آماده طبخ) (۱۵۱۳۴۱۲۴۵۸)

آرد و پودر سیب زمینی (۱۵۱۳۴۱۲۴۵۹)

چیپس سیب زمینی (۱۵۱۳۴۱۲۴۶۰)

پوره سیب زمینی (۱۵۱۳۴۱۲۴۶۱)

گرانول و فلیک سیب زمینی (۱۵۱۳۴۱۲۴۶۲)

پوره خشک شده سیب زمینی (۱۵۱۳۴۱۲۴۶۳)

انواع اسنک بر پایه سیب زمینی (۱۵۱۳۴۱۲۴۹۰)

انواع آب میوه و سبزیجات از کنسانتره طبیعی میوه و سبزیجات (۱۵۱۳۳۱۲۴۶۸)

انواع آب میوه مرکبات از کنسانتره (۱۵۱۳۴۱۲۴۶۹)

آب پرتقال از کنسانتره بدون گاز (۱۵۱۳۵۱۲۴۷۰)

آب گریپ فروت از کنسانتره بدون گاز (۱۵۱۳۵۱۲۴۷۱)

آب نارنج از کنسانتره بدون گاز (۱۵۱۳۵۱۲۴۷۲)

آب لیمو ترش از کنسانتره بدون گاز (۱۵۱۳۵۱۲۴۷۳)

آب مخلوط مرکبات از کنسانتره بدون گاز (۱۵۱۳۵۱۲۴۷۴)

آب پرتقال از کنسانتره گازدار (۱۵۱۳۵۱۲۵۹۷)

آب گریپ فروت از کنسانتره گازدار (۱۵۱۳۵۱۲۵۹۶)

آب نارنج از کنسانتره گازدار (۱۵۱۳۵۱۲۵۹۵)

آب لیمو ترش از کنسانتره گازدار (۱۵۱۳۵۱۲۵۹۴)

آب مخلوط مرکبات از کنسانتره گازدار (۱۵۱۳۵۱۲۵۹۳)

انواع آب میوه غیر مرکبات از کنسانتره (۱۵۱۳۴۱۲۴۷۵)

آب سیب از کنسانتره بدون گاز (۱۵۱۳۵۱۲۴۷۶)

آب انگوراز کنسانتره بدون گاز (۱۵۱۳۵۱۲۴۷۷)

آب انار از کنسانتره بدون گاز (۱۵۱۳۵۱۲۴۷۸)

آب آلبالو از کنسانتره بدون گاز (۱۵۱۳۵۱۲۴۷۹)

آب هلو از کنسانتره بدون گاز (۱۵۱۳۵۱۲۴۸۰)

آب کیوی از کنسانتره بدون گاز (۱۵۱۳۵۱۲۴۸۱)

آب آناناس از کنسانتره بدون گاز (۱۵۱۳۵۱۲۴۸۲)

آب انبه از کنسانتره بدون گاز (۱۵۱۳۵۱۲۴۸۳)

آب زرد آلو از کنسانتره بدون گاز (۱۵۱۳۵۱۲۴۹۹)

آب زرشک از کنسانتره بدون گاز (۱۵۱۳۵۱۲۵۱۲)

آب هندوانه از کنسانتره بدون گاز (۱۵۱۳۵۱۲۵۱۳)

آب میوه مخلوط غیر مرکبات از کنسانتره بدون گاز (۱۵۱۳۵۱۲۴۸۵)

آب انگور از کنسانتره گازدار (۱۵۱۳۵۱۲۵۹۲)

آب سیب از کنسانتره گازدار (۱۵۱۳۵۱۲۵۹۱)

آب انار از کنسانتره گازدار (۱۵۱۳۵۱۲۵۹۰)

آب آلبالو از کنسانتره گازدار (۱۵۱۳۵۱۲۵۸۹)

آب آناناس از کنسانتره گازدار (۱۵۱۳۵۱۲۵۸۸)

انواع آب سبزیجات (۱۵۱۳۴۱۲۴۸۶)

آب گوجه فرنگی (۱۵۱۳۵۱۲۴۸۷)

آب هویج (۱۵۱۳۵۱۲۴۸۸)

انواع نوشیدنی میوه ای (دارای کنسانتره میوه) (۱۵۱۳۴۱۲۵۲۸)

نوشیدنی میوه ای بدون گاز (دارای کنسانتره میوه) (۱۵۱۳۵۱۲۵۲۹)

نوشیدنی میوه ای گازدار (دارای کنسانتره میوه) (۱۵۱۳۵۱۲۵۸۷)

انواع آب میوه،سبزیجات و گیاهان از میوه،سبزیجات و گیاهان تازه (تولید شده از کنسانتره نمی باشد) (۱۵۱۳۳۱۲۵۳۱)

انواع آب میوه از میوه تازه (۱۵۱۳۴۱۲۵۳۲)

انواع آب میوه مرکبات از میوه تازه (تولید شده از کنسانتره نمی باشد) (۱۵۱۳۴۱۲۵۶۰)

آب پرتقال از میوه تازه پرتقال (۱۵۱۳۵۱۲۵۶۷)

آب لیمو ترش از میوه تازه لیمو ترش (۱۵۱۳۴۱۲۵۵۷)

آب مخلوط مرکبات از میوه های تازه (۱۵۱۳۵۱۲۵۷۲)

انواع آب میوه غیر مرکبات از میوه تازه (تولید شده از کنسانتره نمی باشد) (۱۵۱۳۴۱۲۵۵۹)

آب سیب از میوه تازه سیب (۱۵۱۳۵۱۲۵۶۸)

آبغوره (۱۵۱۳۵۱۲۴۸۴)

آب هلو از میوه تازه هلو (۱۵۱۳۵۱۲۵۶۶)

آب انگور از میوه تازه انگور (۱۵۱۳۵۱۲۵۶۵)

آب انار از میوه تازه انار (۱۵۱۳۵۱۲۵۶۴)

آب گوجه فرنگی از میوه تازه گوجه فرنگی (۱۵۱۳۵۱۲۵۶۳)

آب هویج از میوه تازه هویج (۱۵۱۳۵۱۲۵۶۲)

آب هندوانه از میوه تازه هندوانه (۱۵۱۳۵۱۲۵۷۱)

آب طالبی از میوه تازه طالبی (۱۵۱۳۵۱۲۵۷۰)

آب آلوئه ورا از میوه تازه آلوئه ورا (۱۵۱۳۵۱۲۵۶۹)

آب زرشک از میوه تازه زرشک (۱۵۱۳۵۱۲۵۶۱)

آب میوه مخلوط غیر مرکبات از میوه های تازه (۱۵۱۳۵۱۲۵۷۳)

انواع آب سبزیجات و گیاهان از سبزیجات و گیاهان تازه (تولید شده از کنسانتره نمی باشد) (۱۵۱۳۴۱۲۵۸۵)

آب نیشکر (۱۵۱۳۵۱۲۵۸۶)

انواع شربت از میوه و گیاه (۱۵۱۳۳۱۲۵۲۷)

شربت از گیاهان (عصاره، دانه، عرقیات و …( (۱۵۱۳۴۱۲۵۲۵)

انواع شربت میوه (۱۵۱۳۴۱۲۵۱۵)

انواع شربت از مرکبات (۱۵۱۳۵۱۲۵۱۶)

شربت پرتقال (۱۵۱۳۶۱۲۵۱۷)

شربت لیمو (۱۵۱۳۶۱۲۵۱۸)

انواع شربت از غیر مرکبات (۱۵۱۳۵۱۲۵۱۹)

شربت سیب (۱۵۱۳۶۱۲۵۲۰)

شربت آلبالو (۱۵۱۳۶۱۲۵۲۱)

شربت آناناس (۱۵۱۳۶۱۲۵۲۲)

شربت زرشک (۱۵۱۳۶۱۲۵۲۳)

شربت انار (۱۵۱۳۶۱۲۵۲۴)

ساخت روغن و چربی گیاهی و جانوری (۱۵۱۴)

انواع روغن خام گیاهی (۱۵۱۴۳۱۲۳۰۱)

روغن خام زیتون(بکر) (۱۵۱۴۴۱۲۳۱۱)

روغن خام سویا (۱۵۱۴۴۱۲۳۰۲)

روغن خام آفتابگردان (۱۵۱۴۴۱۲۳۰۳)

روغن خام خارمریم (۱۵۱۴۴۱۲۴۴۰)

روغن خام بادام زمینی (۱۵۱۴۴۱۲۳۰۴)

روغن خام کتان (۱۵۱۴۴۱۲۴۴۴)

روغن خام پنبه دانه (۱۵۱۴۴۱۲۳۰۵)

روغن خام کلزا (۱۵۱۴۴۱۲۳۰۶)

روغن خام گلرنگ (۱۵۱۴۴۱۲۳۰۷)

روغن خام پالم (۱۵۱۴۴۱۲۳۰۸)

روغن خام هسته پالم (۱۵۱۴۴۱۲۳۰۹)

روغن خام نارگیل (۱۵۱۴۴۱۲۳۱۰)

روغن خام هسته انگور (۱۵۱۴۴۱۲۳۱۴)

روغن خام هسته انار (۱۵۱۴۴۱۲۳۱۷)

روغن خام هسته خرما (۱۵۱۴۴۱۲۴۵۱)

روغن خام کنجد (۱۵۱۴۴۱۲۳۲۰)

روغن خام بادام (۱۵۱۴۴۱۲۳۲۳)

روغن خام فندق (۱۵۱۴۴۱۲۴۳۹)

روغن خام گردو (۱۵۱۴۴۱۲۳۲۶)

روغن خام پسته (۱۵۱۴۴۱۲۳۲۹)

روغن خام سیر (۱۵۱۴۴۱۲۳۳۲)

روغن خام سبوس (۱۵۱۴۴۱۲۳۳۵)

روغن خام دانه کدو (۱۵۱۴۴۱۲۴۳۷)

روغن خام سیاه دانه (۱۵۱۴۴۱۲۴۴۳)

روغن خام خشخاش (۱۵۱۴۴۱۲۴۴۲)

روغن خام بزرک (۱۵۱۴۴۱۲۴۴۱)

روغن خام کافشه (۱۵۱۴۴۱۲۴۳۸)

انواع روغن تصفیه شده گیاهی (هیدروژنه نشده) (۱۵۱۴۳۱۲۳۳۸)

روغن مایع برای سالاد یا پخت و پز (۱۵۱۴۴۱۲۳۳۹)

روغن مایع کلزا (۱۵۱۴۵۱۲۳۴۰)

روغن مایع آفتابگردان (۱۵۱۴۵۱۲۳۴۱)

روغن مایع سویا (۱۵۱۴۵۱۲۳۴۲)

روغن مایع گلرنگ (۱۵۱۴۵۱۲۳۴۳)

روغن مایع کنجد (۱۵۱۴۵۱۲۳۴۴)

روغن مایع بادام (۱۵۱۴۵۱۲۳۴۵)

روغن مایع پالم (۱۵۱۴۵۱۲۳۴۶)

روغن مایع هسته انگور (۱۵۱۴۵۱۲۳۴۷)

روغن مایع هسته انار (۱۵۱۴۵۱۲۳۴۸)

روغن مایع پنبه دانه (۱۵۱۴۵۱۲۳۴۹)

روغن مایع نارگیل (۱۵۱۴۵۱۲۳۵۰)

روغن مایع زیتون (۱۵۱۴۵۱۲۳۵۱)

روغن مایع گردو (۱۵۱۴۵۱۲۳۵۲)

روغن مایع بادام زمینی (۱۵۱۴۵۱۲۳۵۳)

روغن مایع مخلوط (۱۵۱۴۵۱۲۳۵۴)

روغن مایع هسته سنجد (۱۵۱۴۵۱۲۴۳۶)

روغن سرخ کردنی (۱۵۱۴۴۱۲۳۵۵)

روغن سرخ کردنی کلزا (۱۵۱۴۵۱۲۳۵۶)

روغن سرخ کردنی آفتابگردان (۱۵۱۴۵۱۲۳۵۷)

روغن سرخ کردنی سویا (۱۵۱۴۵۱۲۳۵۸)

روغن سرخ کردنی گلرنگ (۱۵۱۴۵۱۲۳۵۹)

روغن سرخ کردنی کنجد (۱۵۱۴۵۱۲۳۶۰)

روغن سرخ کردنی پالم (۱۵۱۴۵۱۲۳۶۱)

روغن سرخ کردنی هسته انگور (۱۵۱۴۵۱۲۳۶۲)

روغن سرخ کردنی هسته انار (۱۵۱۴۵۱۲۳۶۳)

روغن سرخ کردنی پنبه دانه (۱۵۱۴۵۱۲۳۶۴)

روغن سرخ کردنی نارگیل (۱۵۱۴۵۱۲۳۶۵)

روغن سرخ کردنی مخلوط (۱۵۱۴۵۱۲۳۶۶)

روغن مایع با مصارف دیگر (۱۵۱۴۴۱۲۳۶۷)

روغن کرچک (۱۵۱۴۵۱۲۳۶۸)

روغن جوجوبا (۱۵۱۴۵۱۲۳۶۹)

روغن قالب مورد مصرف در فرآورده های قنادی (۱۵۱۴۵۱۲۴۴۵)

انواع روغن تصفیه شده گیاهی (هیدروژنه شده) (۱۵۱۴۳۱۲۳۷۰)

انواع روغن تصفیه شده گیاهی جامد (۱۵۱۴۴۱۲۳۷۱)

روغن جامد تصفیه شده پالم (۱۵۱۴۵۱۲۳۷۲)

روغن جامد تصفیه شده سویا (۱۵۱۴۵۱۲۳۷۳)

روغن جامد تصفیه شده آفتابگردان (۱۵۱۴۵۱۲۳۷۴)

روغن جامد تصفیه شده پنبه دانه (۱۵۱۴۵۱۲۳۷۵)

روغن جامد تصفیه شده کلزا (۱۵۱۴۵۱۲۳۷۶)

روغن جامد تصفیه شده مخلوط (۱۵۱۴۵۱۲۳۷۷)

روغن صاف تصفیه شده (۱۵۱۴۵۱۲۴۰۶)

انواع روغن تصفیه شده گیاهی نیمه جامد (۱۵۱۴۴۱۲۳۷۸)

روغن نیمه جامد تصفیه شده پالم (۱۵۱۴۵۱۲۳۷۹)

روغن نیمه جامد تصفیه شده سویا (۱۵۱۴۵۱۲۳۸۰)

روغن نیمه جامد تصفیه شده آفتابگردان (۱۵۱۴۵۱۲۳۸۱)

روغن نیمه جامد تصفیه شده پنبه دانه (۱۵۱۴۵۱۲۳۸۲)

روغن نیمه جامد تصفیه شده کلزا (۱۵۱۴۵۱۲۳۸۳)

روغن نیمه جامد تصفیه شده مخلوط (۱۵۱۴۵۱۲۳۸۴)

انواع روغن حیوانی تصفیه نشده (۱۵۱۴۳۱۲۳۸۵)

روغن تصفیه نشده انواع ماهی و پستانداران دریایی (۱۵۱۴۴۱۲۳۸۷)

روغن تصفیه نشده انواع ماهی (۱۵۱۴۵۱۲۴۳۴)

انواع روغن تصفیه نشده از لاشه دام و طیور (۱۵۱۴۴۱۲۳۸۹)

روغن تصفیه نشده از لاشه شتر مرغ (۱۵۱۴۵۱۲۴۳۳)

انواع روغن حیوانی تصفیه شده (۱۵۱۴۳۱۲۳۹۲)

روغن تصفیه شده لاشه دام (۱۵۱۴۴۱۲۴۲۹)

روغن تصفیه شده لاشه ماکیان (۱۵۱۴۴۱۲۴۳۰)

روغن تصفیه شده کبد ماهی (۱۵۱۴۴۱۲۳۹۳)

روغن تصفیه شده موجودات دریایی به جز روغن کبد ماهی (۱۵۱۴۴۱۲۳۹۴)

روغن تصفیه شده ماهی کاد (۱۵۱۴۵۱۲۳۹۵)

روغن تصفیه شده کوسه ماهی (۱۵۱۴۵۱۲۳۹۷)

روغن تصفیه شده نهنگ (۱۵۱۴۵۱۲۳۹۸)

انواع موم طبیعی به جز تری گلیسیرید و موارد مذکور در کد ۱۵۱۱ (۱۵۱۴۳۱۲۳۹۹)

موم گیاهی به جز تری گلیسیرید (۱۵۱۴۴۱۲۴۰۰)

انواع موم جانوری به جز موارد مذکور در کد ۱۵۱۱ (۱۵۱۴۴۱۲۴۰۱)

موم زنبور عسل (۱۵۱۴۵۱۲۴۰۲)

مارگارین و سایر روغن ها و کره ها (۱۵۱۴۳۱۲۴۰۵)

مارگارین (۱۵۱۴۴۱۲۴۰۷)

مارگارین جامد (۱۵۱۴۵۱۲۴۰۸)

مارگارین مایع (۱۵۱۴۵۱۲۴۰۹)

سایر انواع کره گیاهی (۱۵۱۴۴۱۲۴۱۰)

کره کنجد (۱۵۱۴۵۱۲۴۱۱)

کره پسته (۱۵۱۴۵۱۲۴۱۲)

کره بادام زمینی (۱۵۱۴۵۱۲۴۱۳)

کره بادام (۱۵۱۴۵۱۲۴۴۶)

کره نارگیل (۱۵۱۴۵۱۲۴۳۲)

کره گردو (۱۵۱۴۵۱۲۴۴۷)

کره فندق (۱۵۱۴۵۱۲۴۴۸)

کره آفتابگردان (۱۵۱۴۵۱۲۴۴۹)

کره تخمه کدو (۱۵۱۴۵۱۲۴۵۰)

انواع فرآورده حاصل از سویا (به جز سس سویا و جایگزین محصولات لبنی حاصل از سویا) (۱۵۱۴۳۱۲۴۱۴)

آرد سویا(چربی نگرفته) (۱۵۱۴۴۱۲۴۱۵)

لسیتین سویا (۱۵۱۴۴۱۲۴۱۶)

پروتئین بافت دار سویا(TVP) (1514412431)

کنسانتره پروتئینی سویا (۱۵۱۴۴۱۲۴۱۷)

ایزوله پروتئینی سویا (۱۵۱۴۴۱۲۴۱۸)

باقی مانده عملیات استخراج و تصفیه روغن (۱۵۱۴۳۱۲۴۱۹)

باقی مانده عملیات استخراج و تصفیه روغن (۱۵۱۴۳۱۲۴۱۹)

لینتر پنبه دانه باقی مانده از عملیات استخراج و تصفیه روغن (۱۵۱۴۴۱۲۴۲۰)

صابون حاصل از تصفیه روغن (۱۵۱۴۴۱۲۴۲۲)

انواع کنجاله (۱۵۱۴۴۱۲۴۲۳)

کنجاله سویا (۱۵۱۴۵۱۲۴۲۴)

کنجاله زیتون (۱۵۱۴۵۱۲۴۲۵)

کنجاله پنبه دانه (۱۵۱۴۵۱۲۴۲۶)

کنجاله آفتابگردان (۱۵۱۴۵۱۲۴۲۷)

کنجاله کلزا (۱۵۱۴۵۱۲۴۲۸)

کنجاله سبوس برنج (۱۵۱۴۵۱۲۴۳۵)

کنجاله کنجد (۱۵۱۴۵۱۲۴۵۴)

کنجاله تخم کتان (۱۵۱۴۵۱۲۴۵۳)

کنجاله تخم کدو (۱۵۱۴۵۱۲۴۵۲)

ساخت فرآورده های لبنی (۱۵۲۰)

انواع شیر (۱۵۲۰۳۱۲۵۰۴)

شیر پاستوریزه (۱۵۲۰۵۱۲۵۰۶)

شیر پاستوریزه بدون چربی (۱۵۲۰۶۱۲۵۰۷)

شیر پاستوریزه کم چرب (۱۵۲۰۶۱۲۵۰۸)

شیر پاستوریزه نیم چرب (۱۵۲۰۶۱۲۵۰۹)

شیر پاستوریزه پرچرب (۱۵۲۰۶۱۲۵۱۰)

شیر پاستوریزه طعم دار (۱۵۲۰۵۱۲۵۱۱)

شیر پاستوریزه طعم دار بدون چربی (۱۵۲۰۶۱۲۵۱۲)

شیر پاستوریزه طعم دار کم چرب (۱۵۲۰۶۱۲۵۱۳)

شیر پاستوریزه طعم دار نیم چرب (۱۵۲۰۶۱۲۵۱۴)

شیر پاستوریزه طعم دار پرچرب (۱۵۲۰۶۱۲۵۱۵)

شیر پاستوریزه کم لاکتوز (۱۵۲۰۵۱۲۵۱۶)

شیر کم لاکتوز بدون چربی پاستوریزه (۱۵۲۰۶۱۲۵۱۷)

شیر کم لاکتوز کم چرب پاستوریزه (۱۵۲۰۶۱۲۵۱۸)

شیر کم لاکتوز نیم چرب پاستوریزه (۱۵۲۰۶۱۲۵۱۹)

شیر کم لاکتوز پرچرب پاستوریزه (۱۵۲۰۶۱۲۵۲۰)

شیر طعم دار کم لاکتوز بدون چربی پاستوریزه (۱۵۲۰۶۱۲۵۲۱)

شیر طعم دار کم لاکتوز کم چرب پاستوریزه (۱۵۲۰۶۱۲۵۲۲)

شیر طعم دار کم لاکتوز نیم چرب پاستوریزه (۱۵۲۰۶۱۲۵۲۳)

شیر طعم دار کم لاکتوز پرچرب پاستوریزه (۱۵۲۰۶۱۲۵۲۴)

شیر غنی شده پاستوریزه (۱۵۲۰۵۱۲۵۲۵)

شیر غنی شده بدون چربی پاستوریزه (۱۵۲۰۶۱۲۵۲۶)

شیر غنی شده کم چرب پاستوریزه (۱۵۲۰۶۱۲۵۲۷)

شیر غنی شده نیم چرب پاستوریزه (۱۵۲۰۶۱۲۵۲۸)

شیر غنی شده پرچرب پاستوریزه (۱۵۲۰۶۱۲۵۲۹)

شیر غنی شده طعم دار بدون چربی پاستوریزه (۱۵۲۰۶۱۲۵۳۰)

شیر غنی شده طعم دار کم چرب پاستوریزه (۱۵۲۰۶۱۲۵۳۱)

شیر غنی شده طعم دار نیم چرب پاستوریزه (۱۵۲۰۶۱۲۵۳۲)

شیر غنی شده طعم دار پرچرب پاستوریزه (۱۵۲۰۶۱۲۵۳۳)

شیر پاستوریزه با زمان ماندگاری بالاتر (۱۵۲۰۵۱۲۵۳۴)

شیر پاستوریزه بدون چربی با زمان ماندگاری بالاتر (۱۵۲۰۶۱۲۵۳۵)

شیر پاستوریزه کم چرب با زمان ماندگاری بالاتر (۱۵۲۰۶۱۲۵۳۶)

شیر پاستوریزه نبم چرب با زمان ماندگاری بالاتر (۱۵۲۰۶۱۲۵۳۷)

شیر پاستوریزه پر چرب با زمان ماندگاری بالاتر (۱۵۲۰۶۱۲۵۳۸)

شیر پاستوریزه طعم دار بدون چربی با زمان ماندگاری بالاتر (۱۵۲۰۶۱۲۵۳۹)

شیر پاستوریزه طعم دار کم چرب با زمان ماندگاری بالاتر (۱۵۲۰۶۱۲۵۴۰)

شیر پاستوریزه طعم دار نبم چرب با زمان ماندگاری بالاتر (۱۵۲۰۶۱۲۵۴۱)

شیر پاستوریزه طعم دار پر چرب با زمان ماندگاری بالاتر (۱۵۲۰۶۱۲۵۴۲)

انواع شیراستریلیزه (۱۵۲۰۴۱۲۵۴۳)

شیراستریلیزه (۱۵۲۰۵۱۲۵۴۴)

شیر استریلیزه بدون چربی (۱۵۲۰۶۱۲۵۴۵)

شیر استریلیزه کم چرب (۱۵۲۰۶۱۲۵۴۶)

شیر استریلیزه نیم چرب (۱۵۲۰۶۱۲۵۴۷)

شیر استریلیزه پرچرب (۱۵۲۰۶۱۲۵۴۸)

شیر استریلیزه طعم دار (۱۵۲۰۵۱۲۵۴۹)

شیر استریلیزه طعم دار بدون چربی (۱۵۲۰۶۱۲۵۵۰)

شیر استریلیزه طعم دار کم چرب (۱۵۲۰۶۱۲۵۵۱)

شیر استریلیزه طعم دار نیم چرب (۱۵۲۰۶۱۲۵۵۲)

شیر استریلیزه طعم دار پرچرب (۱۵۲۰۶۱۲۵۵۳)

شیر کم لاکتوز استریلیزه (۱۵۲۰۵۱۲۵۵۴)

شیر کم لاکتوز بدون چربی استریلیزه (۱۵۲۰۶۱۲۵۵۵)

شیر کم لاکتوز کم چرب استریلیزه (۱۵۲۰۶۱۲۵۵۶)

شیر کم لاکتوز نیم چرب استریلیزه (۱۵۲۰۶۱۲۵۵۷)

شیر کم لاکتوز پرچرب استریلیزه (۱۵۲۰۶۱۲۵۵۸)

شیر طعم دار کم لاکتوز بدون چربی استریلیزه (۱۵۲۰۶۱۲۵۵۹)

شیر طعم دار کم لاکتوز کم چرب استریلیزه (۱۵۲۰۶۱۲۵۶۰)

شیر طعم دار کم لاکتوز نیم چرب استریلیزه (۱۵۲۰۶۱۲۵۶۱)

شیر طعم دار کم لاکتوز پرچرب استریلیزه (۱۵۲۰۶۱۲۵۶۲)

شیر غنی شده استریلیزه (۱۵۲۰۵۱۲۵۶۳)

شیر غنی شده بدون چربی استریلیزه (۱۵۲۰۶۱۲۵۶۴)

شیر غنی شده کم چرب استریلیزه (۱۵۲۰۶۱۲۵۶۵)

شیر غنی شده نیم چرب استریلیزه (۱۵۲۰۶۱۲۵۶۶)

شیر غنی شده پرچرب استریلیزه (۱۵۲۰۶۱۲۵۶۷)

شیر غنی شده طعم دار بدون چربی استریلیزه (۱۵۲۰۶۱۲۵۶۸)

شیر غنی شده طعم دار کم چرب استریلیزه (۱۵۲۰۶۱۲۵۶۹)

شیر غنی شده طعم دار نیم چرب استریلیزه (۱۵۲۰۶۱۲۵۷۰)

شیر غنی شده طعم دار پرچرب استریلیزه (۱۵۲۰۶۱۲۵۷۱)

انواع پنیر (۱۵۲۰۳۱۲۵۷۲)

انواع لخته پنیر به عنوان ماده اولیه در پنیرسازی (۱۵۲۰۴۱۲۷۶۰)

انواع پنیر تازه (۱۵۲۰۴۱۲۵۷۳)

انواع پنیر خامه ای (۱۵۲۰۵۱۲۵۷۵)

انواع پنیر لاکتیکی (۱۵۲۰۵۱۲۵۷۶)

پنیر کاتیج (۱۵۲۰۵۱۲۵۷۷)

پنیر ماسکارپونه (۱۵۲۰۵۱۲۵۷۸)

پنیر موزارلا (پنیر پیتزا) (۱۵۲۰۵۱۲۵۸۰)

پنیر سفید ایرانی (۱۵۲۰۵۱۲۷۸۹)

پنیر سفید ایرانی تولید شده به روش فرا پالایش (UF) (1520512574)

پنیر سفید ایرانی تولید شده به روش افزایش ماده خشک (۱۵۲۰۶۱۲۷۹۰)

انواع پنیر رسیده (۱۵۲۰۴۱۲۵۸۱)

انواع پنیر نرم و نیمه نرم (۱۵۲۰۵۱۲۵۸۲)

پنیر سفید ایرانی (پنیر رسیده در آب نمک) (۱۵۲۰۵۱۲۵۸۳)

پنیر بلغاری (۱۵۲۰۵۱۲۵۸۴)

پنیر یونانی (۱۵۲۰۵۱۲۵۸۵)

پنیر پروبیوتیک (۱۵۲۰۵۱۲۷۶۹)

پنیر حاوی چربی گیاهی (۱۵۲۰۵۱۲۷۷۰)

انواع پنیر سخت و نیمه سخت (۱۵۲۰۴۱۲۵۸۶)

پنیر گودا (۱۵۲۰۵۱۲۵۸۷)

پنیر چدار (۱۵۲۰۵۱۲۵۸۸)

پنیربوترکیزه (۱۵۲۰۵۱۲۵۸۹)

پنیر پارمسان (۱۵۲۰۵۱۲۵۹۰)

پنیر پراتو (۱۵۲۰۵۱۲۵۹۱)

پنیرکممبرت (۱۵۲۰۵۱۲۵۹۲)

پنیر با رگه آبی ( بلوچیز) (۱۵۲۰۵۱۲۵۹۳)

پنیر امنتال (۱۵۲۰۵۱۲۷۸۵)

پنیر هالومی (۱۵۲۰۵۱۲۷۸۸)

انواع پنیر فرآوری شده یا پرورده (پروسس) (۱۵۲۰۴۱۲۵۹۴)

پنیر فرآوری شده (پروسس) (۱۵۲۰۵۱۲۵۹۵)

انواع پنیر پیتزا پروسس (۱۵۲۰۵۱۲۵۹۶)

پنیر پروسس ورقه ای (۱۵۲۰۵۱۲۵۹۷)

پنیر پروسس آنالوگ (۱۵۲۰۵۱۲۵۹۸)

انواع خامه (۱۵۲۰۳۱۲۵۹۹)

خامه ترش یا تخمیری پاستوریزه (۱۵۲۰۴۱۲۶۲۵)

خامه مخصوص قهوه (۱۵۲۰۴۱۲۶۲۶)

انواع خامه پاستوریزه (۱۵۲۰۴۱۲۶۰۰)

انواع خامه ساده پاستوریزه (۱۵۲۰۵۱۲۶۰۱)

خامه کم چرب پاستوریزه (۱۵۲۰۶۱۲۶۰۲)

خامه نیم چرب ( سبک) پاستوریزه (۱۵۲۰۶۱۲۶۰۳)

خامه چرب پاستوریزه (۱۵۲۰۶۱۲۶۰۴)

خامه پرچرب پاستوریزه (۱۵۲۰۶۱۲۶۰۵)

خامه طعم دار پاستوریزه (۱۵۲۰۵۱۲۶۰۶)

خامه طعم دار کم چرب پاستوریزه (۱۵۲۰۶۱۲۶۰۷)

خامه طعم دارنیم چرب ( سبک) پاستوریزه (۱۵۲۰۶۱۲۶۰۸)

خامه طعم دار چرب پاستوریزه (۱۵۲۰۶۱۲۶۰۹)

خامه طعم دار پرچرب پاستوریزه (۱۵۲۰۶۱۲۶۱۰)

انواع خامه پاستوریزه با ماندگاری بالا (ESL) (1520512771)

خامه کم چرب پاستوریزه با ماندگاری بالا (ESL) (1520612772)

خامه نیم چرب (سبک) پاستوریزه با ماندگاری بالا (ESL) (1520612773)

خامه چرب پاستوریزه با ماندگاری بالا (ESL) (1520612774)

خامه پر چرب پاستوریزه با ماندگاری بالا (ESL) (1520612775)

انواع خامه استریلیزه (۱۵۲۰۴۱۲۶۱۱)

انواع خامه قنادی (۱۵۲۰۴۱۲۶۲۲)

خامه قنادی شیرین شده (۱۵۲۰۵۱۲۶۲۳)

خامه قنادی شیرین نشده (۱۵۲۰۵۱۲۶۲۴)

انواع ماست (۱۵۲۰۳۱۲۶۲۷)

انواع ماست پاستوریزه (۱۵۲۰۴۱۲۶۲۸)

انواع ماست ساده پاستوریزه (۱۵۲۰۵۱۲۶۲۹)

ماست بدون چربی پاستوریزه (۱۵۲۰۶۱۲۶۳۰)

ماست کم چرب پاستوریزه (۱۵۲۰۶۱۲۶۳۱)

ماست نیم چرب پاستوریزه (۱۵۲۰۶۱۲۶۳۲)

ماست پرچرب پاستوریزه (۱۵۲۰۶۱۲۶۳۳)

ماست خامه ای پاستوریزه (۱۵۲۰۶۱۲۶۳۴)

ماست همزده بدون چربی پاستوریزه (۱۵۲۰۶۱۲۶۳۵)

ماست همزده کم چرب پاستوریزه (۱۵۲۰۶۱۲۶۳۶)

ماست همزده نیم چرب پاستوریزه (۱۵۲۰۶۱۲۶۳۷)

ماست همزده پرچرب پاستوریزه (۱۵۲۰۶۱۲۶۳۸)

ماست همزده خامه ای پاستوریزه (۱۵۲۰۶۱۲۶۳۹)

ماست چکیده کم چرب پاستوریزه (۱۵۲۰۶۱۲۶۴۰)

ماست چکیده نیم چرب پاستوریزه (۱۵۲۰۶۱۲۶۴۱)

ماست چکیده پرچرب پاستوریزه (۱۵۲۰۶۱۲۶۴۲)

ماست چکیده خامه ای پاستوریزه (۱۵۲۰۶۱۲۶۴۳)

ماست پروبوتیک بدون چربی پاستوریزه (۱۵۲۰۶۱۲۶۴۴)

ماست پروبوتیک کم چرب پاستوریزه (۱۵۲۰۶۱۲۶۴۵)

ماست پروبوتیک نیم چرب پاستوریزه (۱۵۲۰۶۱۲۶۴۶)

ماست پروبوتیک پرچرب پاستوریزه (۱۵۲۰۶۱۲۶۴۷)

ماست پروبوتیک خامه ای پاستوریزه (۱۵۲۰۶۱۲۶۴۸)

ماست پروبوتیک چکیده بدون چربی پاستوریزه (۱۵۲۰۶۱۲۶۴۹)

ماست پروبوتیک چکیده کم چرب پاستوریزه (۱۵۲۰۶۱۲۶۵۰)

ماست پروبوتیک چکیده نیم چرب پاستوریزه (۱۵۲۰۶۱۲۶۵۱)

ماست پروبوتیک چکیده پرچرب پاستوریزه (۱۵۲۰۶۱۲۶۵۲)

ماست پروبوتیک چکیده خامه ای پاستوریزه (۱۵۲۰۶۱۲۶۵۳)

انواع ماست طعم دار پاستوریزه (۱۵۲۰۵۱۲۶۵۴)

ماست طعم دار بدون چربی پاستوریزه (۱۵۲۰۶۱۲۶۵۵)

ماست طعم دار کم چرب پاستوریزه (۱۵۲۰۶۱۲۶۵۶)

ماست طعم دار نیم چرب پاستوریزه (۱۵۲۰۶۱۲۶۵۷)

ماست طعم دار پرچرب پاستوریزه (۱۵۲۰۶۱۲۶۵۸)

ماست طعم دار خامه ای پاستوریزه (۱۵۲۰۶۱۲۶۵۹)

ماست طعم دار همزده بدون چربی پاستوریزه (۱۵۲۰۶۱۲۶۶۰)

ماست طعم دار همزده کم چرب پاستوریزه (۱۵۲۰۶۱۲۶۶۱)

ماست طعم دار همزده نیم چرب پاستوریزه (۱۵۲۰۶۱۲۶۶۲)

ماست طعم دار همزده پرچرب پاستوریزه (۱۵۲۰۶۱۲۶۶۳)

ماست طعم دار همزده خامه ای پاستوریزه (۱۵۲۰۶۱۲۶۶۴)

ماست طعم دار چکیده کم چرب پاستوریزه (۱۵۲۰۶۱۲۶۶۵)

ماست طعم دار چکیده نیم چرب پاستوریزه (۱۵۲۰۶۱۲۶۶۶)

ماست طعم دار چکیده پرچرب پاستوریزه (۱۵۲۰۶۱۲۶۶۷)

ماست طعم دار چکیده خامه ای پاستوریزه (۱۵۲۰۶۱۲۶۶۸)

ماست پروبیوتیک طعم دار بدون چربی پاستوریزه (۱۵۲۰۶۱۲۶۶۹)

ماست پرویبوتیک طعم دار کم چرب پاستوریزه (۱۵۲۰۶۱۲۶۷۰)

ماست پرویبوتیک طعم دار نیم چرب پاستوریزه (۱۵۲۰۶۱۲۶۷۱)

ماست پروبیوتیک طعم دار پرچرب پاستوریزه (۱۵۲۰۶۱۲۶۷۲)

ماست پرویبوتیک طعم دار خامه ای پاستوریزه (۱۵۲۰۶۱۲۶۷۳)

ماست پروبوتیک چکیده طعم دار بدون چربی پاستوریزه (۱۵۲۰۶۱۲۶۷۴)

ماست پروبوتیک چکیده طعم دار کم چرب پاستوریزه (۱۵۲۰۶۱۲۶۷۵)

ماست پروبوتیک چکیده طعم دار نیم چرب پاستوریزه (۱۵۲۰۶۱۲۶۷۶)

ماست پروبوتیک چکیده طعم دار پرچرب پاستوریزه (۱۵۲۰۶۱۲۶۷۷)

ماست پروبوتیک چکیده طعم دار خامه ای پاستوریزه (۱۵۲۰۶۱۲۶۷۸)

انواع ماست با ماندگاری بالا (۱۵۲۰۴۱۲۶۷۹)

انواع ماست ساده با ماندگاری بالا (۱۵۲۰۵۱۲۶۸۰)

انواع ماست طعم دار با ماندگاری بالا (۱۵۲۰۵۱۲۶۸۱)

انواع نوشیدنی تخمیری بر پایه شیر (۱۵۲۰۳۱۲۶۸۲)

انواع دوغ پاستوریزه (۱۵۲۰۴۱۲۶۸۳)

دوغ پاستوریزه ساده (۱۵۲۰۵۱۲۶۸۴)

دوغ پاستوریزه بدون گاز (۱۵۲۰۶۱۲۶۸۵)

دوغ پاستوریزه گازدار (۱۵۲۰۶۱۲۶۸۶)

دوغ پروبیوتیک پاستوریزه (۱۵۲۰۶۱۲۶۸۷)

دوغ پاستوریزه طعم دار (۱۵۲۰۵۱۲۶۸۸)

دوغ بدون گازطعم دار پاستوریزه (۱۵۲۰۶۱۲۶۸۹)

دوغ گازدار طعم دار پاستوریزه (۱۵۲۰۶۱۲۶۹۰)

دوغ پروبیوتیک طعم دار پاستوریزه (۱۵۲۰۶۱۲۶۹۱)

انواع کفیر (۱۵۲۰۵۱۲۶۹۲)

کفیر (۱۵۲۰۶۱۲۶۹۳)

نوشیدنی کفیر (۱۵۲۰۶۱۲۶۹۴)

انواع دوغ استریلیزه (۱۵۲۰۴۱۲۶۹۵)

دوغ استریلیزه ساده (۱۵۲۰۵۱۲۶۹۶)

دوغ استریلیزه طعم دار (۱۵۲۰۵۱۲۶۹۷)

انواع ماست نوشیدنی (۱۵۲۰۴۱۲۶۹۸)

ماست نوشیدنی ساده (۱۵۲۰۵۱۲۶۹۹)

ماست نوشیدنی طعم دار (۱۵۲۰۵۱۲۷۰۰)

انواع نوشیدنی تخمیری بر پایه دوغ کره (۱۵۲۰۴۱۲۷۰۱)

نوشیدنی تخمیری ساده بر پایه دوغ کره (۱۵۲۰۵۱۲۷۰۲)

نوشیدنی تخمیری طعم دار بر پایه دوغ کره (۱۵۲۰۵۱۲۷۰۳)

انواع نوشیدنی تخمیری بر پایه آب پنیر (۱۵۲۰۴۱۲۷۰۴)

نوشیدنی تخمیری ساده بر پایه آب پنیر (۱۵۲۰۵۱۲۷۰۵)

نوشیدنی تخمیری طعم دار بر پایه آب پنیر (۱۵۲۰۵۱۲۷۰۶)

نوشیدنی تخمیری ورزشی بر پایه آب پنیر (۱۵۲۰۵۱۲۷۰۷)

انواع نوشیدنی غیر تخمیری بر پایه شیر (۱۵۲۰۳۱۲۷۸۰)

انواع نوشیدنی غیر تخمیری شیری- میوه ای (۱۵۲۰۴۱۲۷۸۱)

انواع کره پاستوریزه و روغن کره (۱۵۲۰۳۱۲۷۰۸)

روغن کره (۱۵۲۰۴۱۲۷۱۶)

انواع کره پاستوریزه (۱۵۲۰۴۱۲۷۰۹)

کره لاکتیکی پاستوریزه (۱۵۲۰۵۱۲۷۱۰)

کره غیر لاکتیکی پاستوریزه (۱۵۲۰۵۱۲۷۱۱)

کره پاستوریزه اسپرید یا پخش پذیر (۱۵۲۰۴۱۲۷۱۲)

کره پاستوریزه اسپرید ( پخش پذیر) کم چرب (۱۵۲۰۵۱۲۷۱۳)

کره پاستوریزه اسپرید ( پخش پذیر) نیم چرب (۱۵۲۰۵۱۲۷۱۴)

کره پاستوریزه اسپرید ( پخش پذیر) چرب (۱۵۲۰۵۱۲۷۱۵)

کره مخلوط از کره حیوانی و روغن گیاهی (۱۵۲۰۴۱۲۷۱۷)

کره پاستوریزه مخلوط از کره حیوانی و روغن گیاهی ساده (۱۵۲۰۵۱۲۷۷۶)

کره پاستوریزه مخلوط از کره حیوانی و روغن گیاهی اسپرید (پخش پذیر) (۱۵۲۰۵۱۲۷۷۷)

انواع کشک پاستوریزه (۱۵۲۰۳۱۲۷۱۸)

قره قوروت (۱۵۲۰۴۱۲۷۲۳)

کشک پاستوریزه (۱۵۲۰۴۱۲۷۱۹)

کشک خشک (۱۵۲۰۵۱۲۷۲۰)

کشک مایع ( تولید شده از کشک خشک) (۱۵۲۰۵۱۲۷۲۱)

کشک مایع صنعتی (۱۵۲۰۵۱۲۷۲۲)

انواع پودر لبنی (۱۵۲۰۳۱۲۷۲۴)

لاکتوز (۱۵۲۰۴۱۲۷۴۶)

۰لاکتوز دارویی (۱۵۲۰۴۱۲۷۷۸)

انواع شیر خشک (۱۵۲۰۴۱۲۷۲۵)

شیر خشک کم چرب (۱۵۲۰۵۱۲۷۲۶)

شیر خشک پرچرب (۱۵۲۰۵۱۲۷۲۷)

شیر خشک فرموله شده (با درصد پروتئین متفاوت) (۱۵۲۰۵۱۲۷۲۸)

قرص شیر (۱۵۲۰۵۱۲۷۲۹)

انواع پودر پروتئینی لبنی (۱۵۲۰۴۱۲۷۳۰)

پودر آب پنیر (۱۵۲۰۵۱۲۷۳۱)

پودر کنسانتره پروتئینی آب پنیر (۱۵۲۰۵۱۲۷۳۲)

پودر ایزوله پروتئینی آب پنیر (۱۵۲۰۵۱۲۷۳۳)

پودر پرمیت (۱۵۲۰۵۱۲۷۳۴)

پودرکنسانتره پروتئینی شیر (۱۵۲۰۵۱۲۷۳۵)

انواع پودر فرآورده های لبنی (۱۵۲۰۴۱۲۷۳۶)

پودر پنیر (۱۵۲۰۵۱۲۷۳۷)

پودر ماست (۱۵۲۰۵۱۲۷۳۸)

پودر کشک (۱۵۲۰۵۱۲۷۳۹)

پودر بستنی (۱۵۲۰۵۱۲۷۴۰)

پودر خامه (۱۵۲۰۵۱۲۷۴۱)

پودر جانشین انواع شیر خشک (۱۵۲۰۵۱۲۷۷۹)

انواع کازئین (۱۵۲۰۴۱۲۷۴۲)

پودر کازئین (۱۵۲۰۵۱۲۷۴۳)

کازئینات سدیم (۱۵۲۰۵۱۲۷۴۴)

کازئینات کلسیم (۱۵۲۰۵۱۲۷۴۵)

انواع بستنی پاستوریزه (۱۵۲۰۳۱۲۷۴۷)

انواع بستنی بر پایه شیر (۱۵۲۰۴۱۲۷۴۸)

بستنی شیری (۱۵۲۰۵۱۲۷۴۹)

بستنی شیری کاکائویی یا شکلاتی (۱۵۲۰۵۱۲۷۵۰)

بستنی شیری مغزدار (۱۵۲۰۵۱۲۷۵۱)

بستنی شیری میوه ای (۱۵۲۰۵۱۲۷۵۲)

بستنی میوه ای طعم دار (۱۵۲۰۵۱۲۷۵۳)

بستنی روکش دار (۱۵۲۰۵۱۲۷۵۴)

بستنی سنتی ایرانی (۱۵۲۰۵۱۲۷۵۵)

مخلوط شیری پایه انواع بستنی (۱۵۲۰۵۱۲۷۵۶)

انواع بستنی بر پایه ماست (۱۵۲۰۵۱۲۷۵۷)

ماست منجمد (۱۵۲۰۵۱۲۷۵۸)

انواع بستنی یخی (۱۵۲۰۴۱۲۷۵۹)

بستنی یخی میوه ای با شیر (۱۵۲۰۵۱۲۷۶۰)

بستنی یخی میوه ای بدون شیر (۱۵۲۰۵۱۲۷۶۱)

انواع فرآورده یخی پاستوریزه (۱۵۲۰۴۱۲۷۶۲)

فرآورده یخی خوراکی (۱۵۲۰۵۱۲۷۶۳)

انواع دسر لبنی پاستوریزه (۱۵۲۰۳۱۲۷۶۴)

انواع دسر لبنی پاستوریزه آماده مصرف (۱۵۲۰۴۱۲۷۶۵)

انواع دسر لبنی استریلیزه (۱۵۲۰۳۱۲۷۸۶)

انواع دسر لبنی استریلیزه آماده مصرف (۱۵۲۰۴۱۲۷۸۷)

انواع شیر تغلیظ شده (۱۵۲۰۳۱۲۷۶۶)

انواع شیر تغلیظ شده شیرین (۱۵۲۰۴۱۲۷۶۷)

انواع شیر تغلیظ شده بدون مواد شیرین کننده (۱۵۲۰۴۱۲۷۶۸)

شیر باز ساخته استریلیزه (تهیه شده از شیر خشک) (۱۵۲۰۳۱۲۷۸۲)

شیر باز ساخته استریلیزه کم چرب (۱۵۲۰۴۱۲۷۸۳)

شیر باز ساخته استریلیزه پرچرب (۱۵۲۰۴۱۲۷۸۴)

تولید فرآورده های دانه های آسیاب شده (۱۵۳۱)

آرد گندم (۱۵۳۱۳۱۲۳۰۱)

آرد سمولینا (۱۵۳۱۴۱۲۳۰۲)

آرد گندم نرم (۱۵۳۱۴۱۲۳۰۳)

آرد نول (۱۵۳۱۵۱۲۳۰۴)

آرد ستاره ( دو صفر ) (۱۵۳۱۵۱۲۳۰۵)

آرد سبوس گرفته از ۷درصد تا ۲۵ درصد (۱۵۳۱۵۱۲۳۰۶)

انواع آرد به جز گندم و حبوبات (۱۵۳۱۳۱۲۳۰۷)

آرد جو (۱۵۳۱۴۱۲۳۰۸)

آرد چاودار (۱۵۳۱۴۱۲۳۰۹)

آرد جو دو سر (۱۵۳۱۴۱۲۳۱۰)

آرد ذرت (۱۵۳۱۴۱۲۳۱۱)

آرد ذرت فرآوری شده (پیش پخته) (۱۵۳۱۴۱۲۳۸۸)

آرد برنج (۱۵۳۱۴۱۲۳۱۲)

آرد سورگوم (۱۵۳۱۴۱۲۳۱۳)

آرد کنجد (۱۵۳۱۴۱۲۳۹۷)

آرد کینوا (۱۵۳۱۴۱۲۳۹۹)

آرد حبوبات (۱۵۳۱۳۱۲۳۱۴)

آرد نخود (۱۵۳۱۴۱۲۳۱۵)

آرد لوبیا (۱۵۳۱۴۱۲۳۱۶)

آرد عدس (۱۵۳۱۴۱۲۳۱۷)

آرد، زبره و پودر میوه جات و سبزیجات و انواع میوه آجیلی (۱۵۳۱۳۱۲۳۱۸)

آرد، زبره و پودر میوه جات (۱۵۳۱۴۱۲۳۱۹)

پودر لیمو عمانی (۱۵۳۱۵۱۲۳۲۰)

پودر بلوط (۱۵۳۱۵۱۲۳۲۱)

پودر نارگیل (۱۵۳۱۵۱۲۳۲۲)

پودر خرما (۱۵۳۱۵۱۲۳۲۳)

پودر غوره (۱۵۳۱۵۱۲۳۲۴)

آرد، زبره و پودر حاصل از ریشه، غده یا ساقه زیر زمینی گیاه (۱۵۳۱۴۱۲۳۲۵)

پودر سیر (۱۵۳۱۵۱۲۳۲۶)

پودر و اسلایس خشک شده پیاز (۱۵۳۱۵۱۲۳۲۷)

پودر ریشه شیرین بیان (۱۵۳۱۵۱۲۳۷۹)

آرد و پودر میوه های آجیلی (۱۵۳۱۴۱۲۳۲۸)

پودر پسته (۱۵۳۱۵۱۲۳۲۹)

انواع غلات پوست گیری شده( با سبوس یا بدون سبوس) (۱۵۳۱۳۱۲۳۳۰)

گندم پوست گیری شده( با سبوس یا بدون سبوس) (۱۵۳۱۴۱۲۳۳۱)

جو پوست گیری شده( با سبوس یا بدون سبوس) (۱۵۳۱۴۱۲۳۳۲)

برنج پوست گیری شده( با سبوس یا بدون سبوس) (۱۵۳۱۴۱۲۳۳۳)

ذرت پوست گیری شده (۱۵۳۱۴۱۲۳۳۴)

پلت غلات (۱۵۳۱۴۱۲۳۳۵)

پلت گندم (۱۵۳۱۵۱۲۳۳۶)

پلت ذرت (۱۵۳۱۵۱۲۳۳۷)

پلت برنج (۱۵۳۱۵۱۲۳۳۸)

پلت چاودار (۱۵۳۱۵۱۲۳۳۹)

پلت جو (۱۵۳۱۵۱۲۳۴۰)

آرد مخلوط و انواع خمیر آماده ( منجمد و غیر منجمد) برای نان، کیک، فرآورده های شیرینی پزی، نان ترد، بیسکویت، ویفر و فرآورده های مشابه (۱۵۳۱۳۱۲۳۴۲)

آرد بیسکویت، کیک و کلوچه (۱۵۳۱۴۱۲۳۴۴)

پودر بیسکویت، کیک و کلوچه (۱۵۳۱۴۱۲۳۹۶)

انواع آرد غنی شده (۱۵۳۱۴۱۲۳۸۷)

انواع پودر کیک (آماده و نیمه آماده) (۱۵۳۱۴۱۲۳۸۶)

انواع پودر شیرینی (آماده و نیمه آماده) (۱۵۳۱۴۱۲۳۹۳)

پودر آماده خمیر پیتزا (۱۵۳۱۴۱۲۳۹۰)

پودر آماده انواع خمیرهای غذایی (به جز پودر خمیر پیتزا) (۱۵۳۱۴۱۲۳۹۱)

خمیر پیراشکی (۱۵۳۱۴۱۲۳۴۷)

خمیر پیتزا (۱۵۳۱۴۱۲۳۴۸)

خمیر ترش (۱۵۳۱۴۱۲۳۸۴)

خمیر فیلو (یوفکا) (۱۵۳۱۴۱۲۳۹۸)

خمیر آماده نان به صورت منجمد (۱۵۳۱۴۱۲۳۹۴)

پیش مخلوط آردی انواع نان (۱۵۳۱۴۱۲۳۹۵)

انواع جوانه و سبوس غلات (۱۵۳۱۳۱۲۳۵۲)

جوانه غلات ( حتی به صورت پودر) (۱۵۳۱۴۱۲۳۵۳)

جوانه گندم( حتی به صورت پودر) (۱۵۳۱۵۱۲۳۵۴)

جوانه جو ( حتی به صورت پودر) (۱۵۳۱۵۱۲۳۵۵)

جوانه ذرت( حتی به صورت پودر) (۱۵۳۱۵۱۲۳۵۶)

سبوس غلات(حتی به صورت پودر) (۱۵۳۱۴۱۲۳۵۷)

سبوس برنج(حتی به صورت پودر) (۱۵۳۱۵۱۲۳۵۸)

سبوس گندم(حتی به صورت پودر) (۱۵۳۱۵۱۲۳۵۹)

سبوس ذرت(حتی به صورت پودر) (۱۵۳۱۵۱۲۳۶۰)

سبوس جو(حتی به صورت پودر) (۱۵۳۱۵۱۲۳۶۱)

غلات پوست گیری شده و نیم کوب شده و غلات پرک شده (۱۵۳۱۳۱۲۳۶۲)

غلات پوست گیری و نیم کوب شده (۱۵۳۱۴۱۲۳۶۳)

گندم پوست گیری و نیم کوب شده (۱۵۳۱۵۱۲۳۶۴)

جو پوست گیری و نیم کوب شده (۱۵۳۱۵۱۲۳۶۵)

ذرت پوست گیری و نیم کوب شده (۱۵۳۱۵۱۲۳۶۶)

برنج پوست گیری و نیم کوب شده (۱۵۳۱۵۱۲۳۶۷)

غلات پرک شده (۱۵۳۱۴۱۲۳۶۸)

گندم پرک شده (۱۵۳۱۵۱۲۳۶۹)

برنج پرک شده (۱۵۳۱۵۱۲۳۷۰)

جو پرک شده (۱۵۳۱۵۱۲۳۷۱)

انواع فرآورده حجیم شده یا آماده برای حجیم شدن (۱۵۳۱۳۱۲۳۷۲)

انواع فرآورده حجیم شده بر پایه برنج (۱۵۳۱۴۱۲۳۷۳)

انواع فرآورده حجیم شده بر پایه گندم (۱۵۳۱۴۱۲۳۸۲)

انواع فرآورده حجیم شده بر پایه ذرت (۱۵۳۱۴۱۲۳۷۵)

دانه ذرت طعم دار شده حجیم نشده (۱۵۳۱۴۱۲۳۹۲)

انواع فرآورده حجیم شده با پوشش شکلات و کاکائو (۱۵۳۱۴۱۲۳۸۳)

انواع فرآورده حجیم شده بر پایه هویج (۱۵۳۱۴۱۲۳۸۹)

انواع غلات صبحانه ای (۱۵۳۱۴۱۲۳۷۴)

برنج پیش فرآوری شده و شکسته شده ( به جز برنج برشته ) (۱۵۳۱۳۱۲۳۴۱)

برنج شکسته (۱۵۳۱۴۱۲۳۴۳)

برنج پیش فرآوری شده (۱۵۳۱۴۱۲۳۴۹)

برنج فرم داده شده آمیخته با نشاسته (۱۵۳۱۵۱۲۳۸۵)

انواع فرآورده غذایی بر پایه جوانه گندم (۱۵۳۱۳۱۲۳۸۰)

سمنو (۱۵۳۱۴۱۲۳۸۱)

ساخت نشاسته و محصولات نشاسته ای (۱۵۳۲)

انواع نشاسته خام (۱۵۳۲۳۱۲۳۰۱)

انواع نشاسته خام مورد استفاده در صنایع دارویی (۱۵۳۲۴۱۲۳۰۲)

انواع نشاسته خام مورد استفاده در صنایع غذایی (۱۵۳۲۴۱۲۳۰۳)

نشاسته گندم (۱۵۳۲۵۱۲۳۰۴)

نشاسته ذرت (۱۵۳۲۵۱۲۳۰۵)

نشاسته سیب زمینی (۱۵۳۲۵۱۲۳۰۶)

نشاسته برنج (۱۵۳۲۵۱۲۳۰۷)

انواع گلوتن (۱۵۳۲۳۱۲۳۰۸)

گلوتن گندم (۱۵۳۲۴۱۲۳۰۹)

گلوتن ذرت (۱۵۳۲۴۱۲۳۱۰)

گلوتن حاصل از ضایعات غلات (۱۵۳۲۴۱۲۳۱۱)

انواع گلوتن حاصل از غلات به جز گلوتن گندم و ذرت (۱۵۳۲۴۱۲۳۱۲)

انواع نشاسته اصلاح شده (۱۵۳۲۳۱۲۳۱۳)

انواع نشاسته اصلاح شده مورد استفاده در صنایع دارویی (۱۵۳۲۴۱۲۳۱۴)

انواع نشاسته اصلاح شده مورد استفاده در صنایع غذایی (۱۵۳۲۴۱۲۳۱۵)

نشاسته پیش ژلاتینه شده (۱۵۳۲۵۱۲۳۱۶)

نشاسته استریفای شده (۱۵۳۲۵۱۲۳۱۷)

تاپیوکا (۱۵۳۲۳۱۲۳۲۰)

تاپیوکا به صورت دانه، فلیک و اشکال دیگر (۱۵۳۲۴۱۲۳۲۱)

گلوکز و شربت گلوکز، دکستروز، فروکتوز و شربت فروکتوز، قند انورت و قندهای دیگرکه در جای دیگر طبقه بندی نشده (۱۵۳۲۳۱۲۳۲۲)

اینولین (۱۵۳۲۴۱۲۳۲۳)

گلوکز و شربت گلوکز (۱۵۳۲۴۱۲۳۲۴)

مالتوز و شربت مالتوز (۱۵۳۲۴۱۲۳۲۵)

فروکتوز و شربت فروکتوز (۱۵۳۲۴۱۲۳۲۶)

دکستروز (۱۵۳۲۴۱۲۳۲۷)

انواع شیرین کننده جایگزین شکر (کم کالری یا بدون کالری) (۱۵۳۲۴۱۲۳۳۴)

دکسترین (۱۵۳۲۵۱۲۳۱۸)

مالتودکسترین (۱۵۳۲۶۱۲۳۱۹)

روغن ذرت (۱۵۳۲۳۱۲۳۲۸)

روغن ذرت خام (۱۵۳۲۴۱۲۳۲۹)

روغن ذرت تصفیه شده (۱۵۳۲۴۱۲۳۳۰)

کنجاله ذرت (۱۵۳۲۴۱۲۳۳۱)

ساخت غذای آماده حیوانات (۱۵۳۳)

انواع خوراک آماده حیوانات خانگی و غیر اهلی (۱۵۳۳۳۱۲۳۲۶)

خوراک آماده سگ و گربه (۱۵۳۳۴۱۲۳۲۷)

خوراک آماده پرندگان زینتی (۱۵۳۳۴۱۲۳۱۱)

خوراک آماده حیوانات غیر اهلی و آزمایشگاهی (۱۵۳۳۴۱۲۳۲۸)

انواع خوراک آماده دام، طیور و آبزیان (۱۵۳۳۳۱۲۳۲۹)

خوراک آماده دام (۱۵۳۳۴۱۲۳۱۵)

خوراک آماده زنبور عسل (۱۵۳۳۴۱۲۳۳۲)

خوراک آماده طیور (۱۵۳۳۴۱۲۳۱۸)

خوراک آماده طیور به شکل پودر (مش) (۱۵۳۳۵۱۲۳۳۰)

خوراک آماده طیور به شکل پلت (۱۵۳۳۵۱۲۳۳۱)

خوراک آماده آبزیان (۱۵۳۳۴۱۲۳۲۲)

پودر یا پلت آرتمیا جهت تغذیه آبزیان (۱۵۳۳۵۱۲۳۶۵)

کرم خاکی پودر شده، منجمد شده یا خشک شده جهت تغذیه آبزیان (۱۵۳۳۴۱۲۳۵۶)

انواع مکمل خوراک دام، طیور و آبزیان (۱۵۳۳۳۱۲۳۳۳)

مکمل خوراک دام (۱۵۳۳۵۱۲۳۱۷)

مکمل خوراک طیور (۱۵۳۳۵۱۲۳۲۰)

مکمل خوراک آبزیان (۱۵۳۳۵۱۲۳۲۴)

انواع کنسانتره خوراک دام، طیور و آبزیان (۱۵۳۳۳۱۲۳۳۴)

کنسانتره خوراک دام (۱۵۳۳۴۱۲۳۳۵)

کنسانتره خوراک طیور (۱۵۳۳۴۱۲۳۳۶)

کنسانتره خوراک آبزیان (۱۵۳۳۴۱۲۳۵۷)

انواع خوراک دام، طیور و آبزیان بر پایه بقایای کشاورزی (۱۵۳۳۳۱۲۳۳۷)

پودر کنجاله (۱۵۳۳۴۱۲۳۴۳)

انواع خوراک دام، طیور و آبزیان بر پایه جلبک آزولا (۱۵۳۳۴۱۲۳۴۹)

خوراک دام، طیور و آبزیان از انواع تفاله خشک محصولات کشاورزی (۱۵۳۳۴۱۲۳۳۸)

خوراک دام، طیور و آبزیان از تفاله خشک باگاس (۱۵۳۳۵۱۲۳۳۹)

خوراک دام، طیور و آبزیان از تفاله خشک چغندر قند (۱۵۳۳۵۱۲۳۴۰)

خوراک دام، طیور و آبزیان از تفاله خشک انواع مرکبات و میوه ها (۱۵۳۳۵۱۲۳۴۲)

انواع خوراک بر پایه علوفه (۱۵۳۳۴۱۲۳۴۴)

انواع بلوک، پلت و پودر بر پایه علوفه (۱۵۳۳۵۱۲۳۴۵)

انواع افزودنی خوراک دام، طیور و آبزیان (۱۵۳۳۳۱۲۳۴۶)

پودر چربی، افزودنی خوراک دام (۱۵۳۳۴۱۲۳۴۷)

انواع چربی ها و روغن های افزودنی خوراک دام، طیور و آبزیان (۱۵۳۳۴۱۲۳۵۵)

پپتون از منابع پروتئینی، افزودنی خوراک دام (۱۵۳۳۴۱۲۳۴۸)

انواع ماهی خشک،افزودنی خوراک دام، طیور و آبزیان (۱۵۳۳۴۱۲۳۵۸)

انواع افزودنی خوراک دام ،طیور و آبزیان بر پایه کشت و تخمیر میکروبی (۱۵۳۳۴۱۲۳۵۰)

انواع پیش مخلوط خوراک دام، طیور و آبزیان (۱۵۳۳۳۱۲۳۵۹)

پیش مخلوط کنسانتره خوراک دام (۱۵۳۳۴۱۲۳۶۰)

انواع فرآورده جایگزین خوراک دام، طیور و آبزیان (۱۵۳۳۳۱۲۳۵۱)

انواع فرآورده جایگزین شیر و شیر خشک دامی (۱۵۳۳۴۱۲۳۵۲)

فرآورده پودری جایگزین شیر خشک دامی (بر پایه سویا) (۱۵۳۳۵۱۲۳۵۳)

فرآورده جایگزین شیر گوساله (شیر خشک دامی) (۱۵۳۳۵۱۲۳۵۴)

ساخت فرآورده های نانوایی (۱۵۴۱)

انواع نان حجیم و نیمه حجیم (۱۵۴۱۳۱۲۳۰۱)

نان جوی حجیم (۱۵۴۱۴۱۲۳۰۳)

نان ذرت حجیم (۱۵۴۱۴۱۲۳۰۴)

نان چاودار حجیم (۱۵۴۱۴۱۲۳۰۵)

نان سویا حجیم (۱۵۴۱۴۱۲۳۰۶)

انواع نان حجیم که با مواد پر شده (مانند زیتون، مارمالاد، میوه و …) (۱۵۴۱۴۱۲۳۰۷)

انواع نان حجیم با مواد شیرین کننده (۱۵۴۱۴۱۲۳۸۵)

نان گندم حجیم (۱۵۴۱۴۱۲۳۰۲)

نان سوخاری (۱۵۴۱۵۱۲۳۵۳)

سایر انواع نان حجیم از آرد گندم (۱۵۴۱۵۱۲۳۵۴)

انواع نان مسطح صنعتی (۱۵۴۱۳۱۲۳۰۸)

انواع نان مسطح بدون مواد شیرین کننده (۱۵۴۱۴۱۲۳۰۹)

نان خشک (۱۵۴۱۵۱۲۳۱۱)

نان بستنی (۱۵۴۱۵۱۲۳۱۲)

نان لبنانی (۱۵۴۱۵۱۲۳۹۱)

نان لواش ماشینی (۱۵۴۱۵۱۲۳۱۰)

نان سنگک ماشینی (۱۵۴۱۵۱۲۳۵۰)

نان بربری ماشینی (۱۵۴۱۵۱۲۳۵۱)

نان تافتون ماشینی (۱۵۴۱۵۱۲۳۵۲)

انواع نان مسطح با مواد شیرین کننده (۱۵۴۱۴۱۲۳۱۳)

نان قندی (۱۵۴۱۵۱۲۳۱۴)

انواع کیک، کلوچه بیسکویت و سایر انواع شیرینی آردی (۱۵۴۱۳۱۲۳۱۵)

انواع کیک (۱۵۴۱۴۱۲۳۲۸)

کیک ساده (۱۵۴۱۵۱۲۳۶۷)

کیک ساده دارای مغزی (۱۵۴۱۶۱۲۳۷۰)

کیک ساده پوشش دار (۱۵۴۱۶۱۲۳۷۱)

کیک ساده با طعم های مختلف (۱۵۴۱۶۱۲۳۲۹)

کیک روغنی (۱۵۴۱۵۱۲۳۶۸)

کیک روغنی دارای مغزی (۱۵۴۱۶۱۲۳۷۲)

کیک روغنی دارای پوشش (۱۵۴۱۶۱۲۳۷۳)

کیک روغنی لایه ای (۱۵۴۱۶۱۲۳۷۴)

کیک اسفنجی (۱۵۴۱۵۱۲۳۶۹)

کیک اسفنجی دارای مغزی (۱۵۴۱۶۱۲۳۷۵)

کیک اسفنجی دارای پوشش (۱۵۴۱۶۱۲۳۷۶)

کیک اسفنجی لایه ای (۱۵۴۱۶۱۲۳۷۷)

انواع کلوچه (۱۵۴۱۴۱۲۳۲۱)

کلوچه گردویی (۱۵۴۱۵۱۲۳۵۵)

کلوچه پسته ای (۱۵۴۱۵۱۲۳۵۶)

کلوچه نارگیلی (۱۵۴۱۵۱۲۳۵۷)

کلوچه خرمایی (۱۵۴۱۵۱۲۳۸۳)

انواع بیسکویت (۱۵۴۱۴۱۲۳۱۶)

بیسکویت ساده (۱۵۴۱۵۱۲۳۶۰)

بیسکویت سبوس دار (۱۵۴۱۵۱۲۳۶۱)

بیسکویت کاکائویی (۱۵۴۱۵۱۲۳۶۲)

بیسکویت ساندویچی (۱۵۴۱۵۱۲۳۶۳)

بیسکویت مغزی دار (۱۵۴۱۵۱۲۳۶۴)

بیسکویت پوشش دار (۱۵۴۱۵۱۲۳۶۵)

بیسکویت حاوی میوه های خشک آجیلی و غیر آجیلی (۱۵۴۱۵۱۲۳۶۶)

انواع کراکر (۱۵۴۱۴۱۲۳۲۰)

کراکر نمکی ساده (۱۵۴۱۵۱۲۳۷۸)

کراکر نمکی مغزی دار (۱۵۴۱۵۱۲۳۷۹)

کراکر نمکی پوشش دار (۱۵۴۱۵۱۲۳۸۰)

کراکر پنیری (۱۵۴۱۵۱۲۳۸۱)

چوب شور (۱۵۴۱۵۱۲۳۸۲)

انواع ویفر (۱۵۴۱۴۱۲۳۲۵)

ویفر ساده (۱۵۴۱۵۱۲۳۲۷)

ویفر کاکائویی (۱۵۴۱۵۱۲۳۵۸)

ویفر دارای مغزی (۱۵۴۱۵۱۲۳۵۹)

ویفر روکش دار (۱۵۴۱۵۱۲۳۲۶)

انواع شیرینی آردی (۱۵۴۱۴۱۲۳۴۸)

انواع شیرینی آردی به جز دونات، پیراشکی و تارت (۱۵۴۱۵۱۲۳۴۹)

انواع دونات (۱۵۴۱۵۱۲۳۸۴)

پیراشکی (۱۵۴۱۵۱۲۳۳۲)

پیراشکی پر شده با انواع فرآورده گوشتی (مانند اشترودل گوشتی و مانند آن) (۱۵۴۱۶۱۲۳۳۳)

پیراشکی پر شده با کرم (۱۵۴۱۶۱۲۳۳۴)

انواع پیراشکی پر شده با سبزیجات (۱۵۴۱۶۱۲۳۳۵)

انواع تارت (۱۵۴۱۵۱۲۳۳۶)

تارت میوه ای (۱۵۴۱۶۱۲۳۳۷)

تارت ساده (۱۵۴۱۶۱۲۳۳۸)

انواع فرآورده نانوایی که در جای دیگر طبقه بندی نشده (منجمد و غیر منجمد) (۱۵۴۱۳۱۲۳۴۱)

آرد یا پودر سوخاری (۱۵۴۱۴۱۲۳۴۲)

پرک سوخاری بر پایه ذرت (۱۵۴۱۴۱۲۳۸۷)

نان شیرینی پزی (۱۵۴۱۴۱۲۳۴۳)

کرپ ها (۱۵۴۱۴۱۲۳۴۴)

انواع پن کیک (۱۵۴۱۴۱۲۳۴۵)

وافل (۱۵۴۱۴۱۲۳۴۶)

نان ساندویچی منجمد (۱۵۴۱۴۱۲۳۴۷)

انواع کیک و شیرینی منجمد شده (آماده و نیمه آماده) (۱۵۴۱۴۱۲۳۸۶)

انواع کیک و شیرینی نیمه پخت (۱۵۴۱۴۱۲۳۹۰)

انواع نان مسطح،حجیم و نیمه حجیم منجمد شده (۱۵۴۱۴۱۲۳۸۸)

انواع نان مسطح،حجیم و نیمه حجیم نیمه پخت (۱۵۴۱۴۱۲۳۸۹)

تولید قند و شکر (۱۵۴۲)

شکر خام (۱۵۴۲۳۱۲۳۰۱)

شکر خام نیشکر (۱۵۴۲۴۱۲۳۰۲)

شکر خام چغندر قند (۱۵۴۲۴۱۲۳۰۳)

شکر تصفیه شده حاصل از نیشکر و چغندر قند (بدون افزودنی:مواد طعم دهنده و معطر) (۱۵۴۲۳۱۲۳۰۴)

شکر تصفیه شده حاصل از نیشکر (۱۵۴۲۴۱۲۳۰۵)

شکر تصفیه شده قهوه ای حاصل از نیشکر (۱۵۴۲۵۱۲۳۰۶)

شکر تصفیه شده سفید حاصل از نیشکر (۱۵۴۲۵۱۲۳۰۷)

شکر تصفیه شده سفید حاصل از نیشکر (گرید دارویی) (۱۵۴۲۵۱۲۳۴۰)

شکر تصفیه شده حاصل از چغندر قند (۱۵۴۲۴۱۲۳۰۸)

شکر تصفیه شده قهوه ای حاصل از چغندر قند (۱۵۴۲۵۱۲۳۰۹)

شکر تصفیه شده سفید حاصل از چغندر قند (۱۵۴۲۵۱۲۳۱۰)

شکر تصفیه شده سفید حاصل از ملاس چغندر قند (۱۵۴۲۵۱۲۳۴۲)

شکر تصفیه شده سفید حاصل از چغندر قند (گرید دارویی) (۱۵۴۲۵۱۲۳۴۱)

شکر تصفیه شده حاصل از نیشکر و چغندر قند (با افزودنی:مواد طعم دهنده و معطر) (۱۵۴۲۳۱۲۳۱۱)

شکر تصفیه شده حاصل از نیشکر( با افزودنی) (۱۵۴۲۴۱۲۳۱۲)

شکر تصفیه شده مانند شکر قهوه ای حاصل از نیشکر( به جز شکر سفید) همراه با افزودنی (۱۵۴۲۵۱۲۳۱۳)

شکر تصفیه شده سفید حاصل از نیشکر( با افزودنی) (۱۵۴۲۵۱۲۳۱۴)

شکر تصفیه شده حاصل از چغندر( با افزودنی) (۱۵۴۲۴۱۲۳۱۵)

شکر تصفیه شده مانند شکر قهوه ای حاصل از چغندر (به جز شکر سفید) همراه با افزودنی (۱۵۴۲۵۱۲۳۱۶)

شکر تصفیه شده سفید حاصل از چغندر( با افزودنی) (۱۵۴۲۵۱۲۳۱۷)

شکر تصفیه شده حاصل از شکر خام (۱۵۴۲۳۱۲۳۴۶)

شکر تصفیه شده سفید حاصل از شکر خام (۱۵۴۲۴۱۲۳۴۷)

شکر تصفیه شده قهوه ای حاصل از شکر خام (۱۵۴۲۴۱۲۳۴۸)

پودر شکر تصفیه شده (۱۵۴۲۳۱۲۳۴۳)

پودر شکر تصفیه شده سفید (۱۵۴۲۴۱۲۳۴۵)

پودر شکر تصفیه شده قهوه ای (۱۵۴۲۴۱۲۳۴۴)

انواع قند (از چغندر و نیشکر) (۱۵۴۲۳۱۲۳۱۸)

قند کله حتی به صورت شکسته شده (۱۵۴۲۴۱۲۳۱۹)

قند کله از شکر تصفیه شده نیشکر (۱۵۴۲۵۱۲۳۲۰)

قند کله از شکر تصفیه شده چغندر (۱۵۴۲۵۱۲۳۲۱)

قند کله از تصفیه شکر خام (۱۵۴۲۵۱۲۳۴۹)

قند حبه (۱۵۴۲۴۱۲۳۲۲)

قند حبه از شکر تصفیه شده نیشکر (۱۵۴۲۵۱۲۳۲۳)

قند حبه از شکر تصفیه شده چغندر (۱۵۴۲۵۱۲۳۲۴)

قند حبه طعم دار (۱۵۴۲۵۱۲۳۵۲)

قند کلوخه حتی به صورت شکسته (۱۵۴۲۴۱۲۳۳۷)

قند کلوخه از شکر تصفیه شده نیشکر (۱۵۴۲۵۱۲۳۳۸)

قند کلوخه از شکر تصفیه شده چغندر (۱۵۴۲۵۱۲۳۳۹)

سایر انواع قند وشربت طبقه بندی نشده در جای دیگر (۱۵۴۲۳۱۲۳۲۵)

قند و شربت از شیره افرا (۱۵۴۲۴۱۲۳۲۶)

قند و شربت از خرما (۱۵۴۲۴۱۲۳۲۷)

قند و شربت از انجیر (۱۵۴۲۴۱۲۳۵۰)

قند و شربت از توت (۱۵۴۲۴۱۲۳۵۱)

قند انورت (۱۵۴۲۴۱۲۳۲۸)

ملاس، باگاس و تفاله حاصل از تصفیه و استخراج قند از چغندر و نیشکر (۱۵۴۲۳۱۲۳۲۹)

باگاس نیشکر (۱۵۴۲۴۱۲۳۳۰)

ملاس (۱۵۴۲۴۱۲۳۳۱)

ملاس چغندر (۱۵۴۲۵۱۲۳۳۲)

ملاس نیشکر (۱۵۴۲۵۱۲۳۳۳)

تفاله چغندر (۱۵۴۲۴۱۲۳۳۴)

تفاله تر چغندر (۱۵۴۲۵۱۲۳۳۵)

تفاله خشک چغندر (۱۵۴۲۵۱۲۳۳۶)

تولید ، کاکائو، شکلات و آبنیات (۱۵۴۳)

انواع فرآورده حاصل از دانه کاکائو (۱۵۴۳۳۱۲۳۷۱)

خمیر کاکائو (۱۵۴۳۴۱۲۳۷۲)

کره کاکائو (۱۵۴۳۴۱۲۳۷۳)

کیک کاکائو (۱۵۴۳۴۱۲۳۷۷)

پودر کاکائو (۱۵۴۳۴۱۲۳۷۴)

پودر کاکائو طبیعی (۱۵۴۳۵۱۲۳۷۵)

پودرکاکائو قلیایی شده (۱۵۴۳۵۱۲۳۷۶)

انواع شکلات (۱۵۴۳۳۱۲۳۷۸)

شکلات ساده (۱۵۴۳۴۱۲۳۷۹)

شکلات پوششی (۱۵۴۳۴۱۲۳۸۰)

شکلات شیری (۱۵۴۳۴۱۲۳۸۱)

شکلات شیری پوششی (۱۵۴۳۴۱۲۳۸۲)

شکلات تیره یا تلخ (۱۵۴۳۴۱۲۳۸۳)

شکلات سفید (۱۵۴۳۴۱۲۳۸۴)

شکلات بدون شکر (۱۵۴۳۴۱۲۳۸۵)

شکلات مرکب (۱۵۴۳۴۱۲۳۸۶)

شکلات پرشده (مغزی دار) (۱۵۴۳۴۱۲۳۸۷)

شکلات با مغز میوه های آجیلی (۱۵۴۳۴۱۲۳۸۸)

شکلات اسپرید بر پایه شیر (شکلات صبحانه) (۱۵۴۳۴۱۲۳۸۹)

انواع فرآورده کاکائویی (۱۵۴۳۳۱۲۳۹۰)

فرآورده کاکائویی ساده (۱۵۴۳۴۱۲۳۹۱)

فرآورده کاکائویی پوششی (۱۵۴۳۴۱۲۳۹۲)

فرآورده کاکائویی شیری (۱۵۴۳۴۱۲۳۹۳)

فرآورده کاکائویی پوششی سفید جهت روکش بستنی ومصارف قنادی (۱۵۴۳۴۱۲۳۹۴)

فرآورده کاکائوی تیره یا تلخ (۱۵۴۳۴۱۲۳۹۵)

فرآورده کاکائویی مرکب (۱۵۴۳۴۱۲۳۹۶)

اسپرید کاکائویی برپایه شیر (۱۵۴۳۴۱۲۳۹۷)

انواع تافی (۱۵۴۳۳۱۲۳۹۹)

تافی ساده (۱۵۴۳۴۱۲۴۰۰)

تافی شیری (۱۵۴۳۴۱۲۴۰۱)

تافی مرکب (۱۵۴۳۴۱۲۴۰۲)

تافی مغزدار (۱۵۴۳۴۱۲۴۰۳)

انواع آبنبات (۱۵۴۳۳۱۲۴۰۴)

آب نبات ساده (۱۵۴۳۴۱۲۴۰۵)

آب نبات مغزدار (۱۵۴۳۴۱۲۴۰۶)

آب نبات با طعم میوه (۱۵۴۳۴۱۲۴۰۷)

آب نبات جویدنی (۱۵۴۳۴۱۲۴۰۸)

آب نبات بدون شکر (۱۵۴۳۴۱۲۴۰۹)

انواع شیرینی و فرآورده قنادی سنتی (۱۵۴۳۳۱۲۴۱۰)

پشمک (۱۵۴۳۴۱۲۴۱۵)

مسقطی (۱۵۴۳۴۱۲۴۱۶)

باسلوق (۱۵۴۳۴۱۲۴۱۷)

انواع سوهان (۱۵۴۳۴۱۲۴۱۸)

اریس (۱۵۴۳۴۱۲۴۱۹)

شکر پنیر (۱۵۴۳۴۱۲۴۲۰)

نوقا (۱۵۴۳۴۱۲۴۲۱)

راحت الحلقوم (۱۵۴۳۴۱۲۴۲۲)

انواع حلوا با مغز خشکبار (۱۵۴۳۴۱۲۴۳۰)

میشکا (۱۵۴۳۴۱۲۴۳۱)

قاووت (۱۵۴۳۴۱۲۴۷۴)

انواع فرآورده های خوراکی خوشبو کننده دهان (۱۵۴۳۴۱۲۴۳۲)

انواع گز (۱۵۴۳۴۱۲۴۱۱)

انواع گز (به جز روکش دار و رژیمی) (۱۵۴۳۵۱۲۴۱۲)

گز روکش دار (۱۵۴۳۵۱۲۴۱۳)

گز رژیمی (بدون شکر) (۱۵۴۳۵۱۲۴۱۴)

انواع نبات (۱۵۴۳۴۱۲۴۲۳)

نبات ساده (۱۵۴۳۵۱۲۴۲۴)

نبات زعفرانی (۱۵۴۳۵۱۲۴۲۵)

نبات طعم دار (۱۵۴۳۵۱۲۴۲۶)

انواع نقل (۱۵۴۳۴۱۲۴۲۷)

نقل بدون مغز (۱۵۴۳۵۱۲۴۲۸)

نقل مغزدار (۱۵۴۳۵۱۲۴۲۹)

انواع آدامس ومواد اولیه آن (۱۵۴۳۳۱۲۴۳۳)

مواد اولیه آدامس (۱۵۴۳۴۱۲۴۴۰)

انواع آدامس (برپایه صمغ طبیعی) (۱۵۴۳۴۱۲۴۳۴)

آدامس طبیعی (۱۵۴۳۵۱۲۴۳۵)

آدامس طبیعی بدون قند (۱۵۴۳۵۱۲۴۳۶)

انواع آدامس( بر پایه صمغ مصنوعی) (۱۵۴۳۴۱۲۴۳۷)

آدامس (۱۵۴۳۵۱۲۴۳۸)

آدامس بدون قند(sugar free) (1543512439)

انواع فرآورده غذایی بر پایه کنجد و ارده (۱۵۴۳۳۱۲۴۴۱)

حلوا ارده (۱۵۴۳۴۱۲۴۴۲)

حلوا کنجدی (۱۵۴۳۴۱۲۴۴۳)

ارده (۱۵۴۳۴۱۲۴۴۴)

انواع فرآورده غذایی بر پایه ارده (بجز ارده و حلوا ارده) (۱۵۴۳۴۱۲۴۴۵)

انواع فرآورده غذایی بر پایه کنجد و ارده بدون شکر (۱۵۴۳۴۱۲۴۷۹)

انواع فرآورده غذایی بر پایه کنجد( بجز حلوا کنجدی) (۱۵۴۳۴۱۲۴۴۶)

خوراک صبحانه بر پایه ارده کنجد (۱۵۴۳۴۱۲۴۴۷)

انواع شیرینی بر پایه ژلاتین (۱۵۴۳۳۱۲۴۴۸)

پاستیل (۱۵۴۳۴۱۲۴۴۹)

مارش مارلو (۱۵۴۳۴۱۲۴۵۰)

ژله های قنادی (۱۵۴۳۴۱۲۴۷۸)

انواع پودر نوشیدنی فوری (۱۵۴۳۳۱۲۴۵۱)

پودرنوشیدنی فوری کاکائویی (۱۵۴۳۴۱۲۴۵۲)

پودرنوشیدنی فوری مخلوط شیر و کاکائو (۱۵۴۳۴۱۲۴۵۳)

پودر نوشیدنی فوری کاراملی (۱۵۴۳۴۱۲۴۵۴)

پودر نوشیدنی فوری مخلوط شیر و پودر میوه (۱۵۴۳۴۱۲۴۷۳)

انواع دراژه (۱۵۴۳۳۱۲۴۵۵)

دراژه شکلاتی (۱۵۴۳۴۱۲۴۵۶)

دراژه کاکائویی (۱۵۴۳۴۱۲۴۵۷)

دراژه میوه ای (۱۵۴۳۴۱۲۴۵۸)

انواع شیرینی غیرآردی (۱۵۴۳۳۱۲۴۵۹)

شیرینی غیر آردی (۱۵۴۳۴۱۲۴۶۰)

شیرینی بر پایه میوه جات (۱۵۴۳۴۱۲۴۶۱)

بستنی زمستانی (۱۵۴۳۴۱۲۴۶۲)

انواع فرآورده حاصل از فرایند کاراملیزاسیون (۱۵۴۳۳۱۲۴۶۳)

انواع کارامل (قند سوخته) (۱۵۴۳۴۱۲۴۶۴)

شکر کاراملیزه (قهوه ای) (۱۵۴۳۴۱۲۴۶۵)

ملاس کاراملیزه (۱۵۴۳۴۱۲۴۶۶)

انواع مغزی (فیلینگ ) وکرم آماده مصرف (۱۵۴۳۳۱۲۴۶۷)

انواع مغزی (فیلینگ) آماده مصرف در فرآورده های قنادی (۱۵۴۳۴۱۲۴۶۸)

انواع کرم مغزی آماده مصرف در فرآورده های قنادی (۱۵۴۳۴۱۲۴۶۹)

کرم کاکائو (۱۵۴۳۵۱۲۴۷۰)

کرم کاکائویی بر پایه شیر وفرآورده های آن (۱۵۴۳۶۱۲۴۷۱)

کرم کاکائو برپایه روغن های نباتی (۱۵۴۳۶۱۲۴۷۲)

انواع پوشش دهنده های آماده مصرف در فرآورده های قنادی (۱۵۴۳۳۱۲۴۷۵)

خمیر فوندانت (۱۵۴۳۴۱۲۴۷۶)

مارزیپان (۱۵۴۳۴۱۲۴۷۷)

ساخت ماکارونی، رشته فرنگی و محصولات آردی مشابه (۱۵۴۴)

انواع پاستا و فرآورده های مشابه ( مانندلازانیا، ماکارونی، اسپاگتی و نودل)، با تخم مرغ، به صورت نپخته (۱۵۴۴۳۱۲۳۰۱)

لازانیا (با تخم مرغ، به صورت نپخته) (۱۵۴۴۴۱۲۳۰۲)

اسپاگتی(با تخم مرغ، به صورت نپخته) (۱۵۴۴۴۱۲۳۰۳)

انواع نودل (با تخم مرغ، به صورت نپخته) (۱۵۴۴۴۱۲۳۰۴)

انواع رشته فرنگی (با تخم مرغ، به صورت نپخته) (۱۵۴۴۴۱۲۳۰۵)

ماکارونی ساده (با تخم مرغ، به صورت نپخته) (۱۵۴۴۴۱۲۳۰۶)

ماکارونی ساده رشته ای (با تخم مرغ، به صورت نپخته) (۱۵۴۴۵۱۲۳۰۷)

ماکارونی ساده فرمی (با تخم مرغ، به صورت نپخته) (۱۵۴۴۵۱۲۳۰۸)

ماکارونی سبزیجات (با تخم مرغ، به صورت نپخته) (۱۵۴۴۴۱۲۳۰۹)

ماکارونی سبزیجات رشته ای (با تخم مرغ، به صورت نپخته) (۱۵۴۴۵۱۲۳۱۰)

ماکارونی سبزیجات فرمی (با تخم مرغ، به صورت نپخته) (۱۵۴۴۵۱۲۳۱۱)

ماکارونی شکلاتی (با تخم مرغ، به صورت نپخته) (۱۵۴۴۴۱۲۳۱۲)

ماکارونی شکلاتی رشته ای (با تخم مرغ، به صورت نپخته) (۱۵۴۴۵۱۲۳۱۳)

ماکارونی شکلاتی فرمی (با تخم مرغ، به صورت نپخته) (۱۵۴۴۵۱۲۳۱۴)

انواع پاستا و فرآورده های مشابه (لازانیا، پاستا، اسپاگتی و نودل و پاستا)، بدون تخم مرغ (۱۵۴۴۳۱۲۳۱۵)

لازانیا (بدون تخم مرغ، به صورت نپخته) (۱۵۴۴۴۱۲۳۱۶)

اسپاگتی (بدون تخم مرغ، به صورت نپخته) (۱۵۴۴۴۱۲۳۱۷)

انواع نودل (رشته فوری) (۱۵۴۴۴۱۲۳۱۸)

انواع رشته فرنگی (بدون تخم مرغ، به صورت نپخته) (۱۵۴۴۴۱۲۳۱۹)

ماکارونی ساده (بدون تخم مرغ، به صورت نپخته) (۱۵۴۴۴۱۲۳۲۰)

ماکارونی ساده رشته ای (بدون تخم مرغ، به صورت نپخته) (۱۵۴۴۵۱۲۳۲۱)

ماکارونی ساده فرمی (بدون تخم مرغ، به صورت نپخته) (۱۵۴۴۵۱۲۳۲۲)

ماکارونی سبزیجات (بدون تخم مرغ، به صورت نپخته) (۱۵۴۴۴۱۲۳۲۳)

ماکارونی سبزیجات رشته ای (بدون تخم مرغ، به صورت نپخته) (۱۵۴۴۵۱۲۳۲۴)

ماکارونی سبزیجات فرمی (بدون تخم مرغ، به صورت نپخته) (۱۵۴۴۵۱۲۳۲۵)

ماکارونی شکلاتی (بدون تخم مرغ، به صورت نپخته) (۱۵۴۴۴۱۲۳۲۶)

ماکارونی شکلاتی رشته ای (بدون تخم مرغ، به صورت نپخته) (۱۵۴۴۵۱۲۳۲۷)

ماکارونی شکلاتی فرمی (بدون تخم مرغ، به صورت نپخته) (۱۵۴۴۵۱۲۳۲۸)

محصولات پاستا پخته شده (۱۵۴۴۳۱۲۳۲۹)

پاستای پخته، پر نشده (۱۵۴۴۴۱۲۳۳۰)

پاستای پر شده با گوشت، سوسیس و فرآورده های مشابه، پخته (۱۵۴۴۴۱۲۳۳۱)

رشته غذایی (۱۵۴۴۳۱۲۳۳۲)

رشته پلویی (۱۵۴۴۴۱۲۳۳۳)

رشته آش (۱۵۴۴۴۱۲۳۳۴)

ساخت سایر محصولات غذایی که در جای دیگر طبقه بندی نشده (۱۵۴۹)

انواع فرآورده حاصل از دانه قهوه (۱۵۴۹۳۱۲۳۰۱)

دانه قهوه بوداده شده (۱۵۴۹۴۱۲۳۰۲)

عصاره قهوه (۱۵۴۹۴۱۲۳۰۴)

کنسانتره قهوه (۱۵۴۹۴۱۲۳۰۵)

انواع نوشیدنی آماده مصرف بر پایه قهوه (۱۵۴۹۴۱۲۶۶۵)

انواع قهوه فوری (۱۵۴۹۴۱۲۳۰۹)

پودر قهوه فوری ساده (۱۵۴۹۵۱۲۳۱۰)

قهوه فوری گرانوله (۱۵۴۹۵۱۲۳۱۱)

پودر قهوه فوری طعم دار (۱۵۴۹۵۱۲۶۵۳)

انواع پودر نوشیدنی فوری بر پایه قهوه (۱۵۴۹۴۱۲۵۶۵)

پودر نوشیدنی فوری مخلوط شیر و قهوه (کافی میکس) (۱۵۴۹۵۱۲۵۶۸)

کاپوچینو (۱۵۴۹۵۱۲۳۰۸)

پودر نوشیدنی فوری بر پایه قهوه بدون شکر افزوده (۱۵۴۹۵۱۲۵۶۶)

پودر نوشیدنی فوری بر پایه قهوه با شیرین کننده غیر از شکر(رژیمی) (۱۵۴۹۵۱۲۵۶۷)

پودر قهوه بوداده و ساییده (پودر قهوه دم کردنی) (۱۵۴۹۴۱۲۳۰۳)

قهوه ترک (۱۵۴۹۵۱۲۵۶۲)

قهوه اسپرسو (۱۵۴۹۵۱۲۵۶۳)

قهوه فرانسه (۱۵۴۹۵۱۲۵۶۴)

پودر قهوه دم کردنی طعم دار (۱۵۴۹۵۱۲۶۵۲)

تولید انواع چای و فرآورده های آن (۱۵۴۹۳۱۲۵۳۸)

تولید انواع چای (۱۵۴۹۴۱۲۵۳۹)

تولید چای سیاه (۱۵۴۹۵۱۲۵۴۰)

چای سیاه کیسه ای (۱۵۴۹۶۱۲۳۱۵)

چای سیاه (۱۵۴۹۶۱۲۳۱۸)

چای سیاه گرانوله (۱۵۴۹۶۱۲۳۲۰)

چای سیاه فوری (۱۵۴۹۶۱۲۳۲۱)

تولید چای سبز (۱۵۴۹۵۱۲۵۴۱)

چای سبز کیسه ای (۱۵۴۹۶۱۲۳۱۶)

چای سبز (۱۵۴۹۶۱۲۳۱۹)

چای سبز لیوفیلیزه فوری (بسته بندی ساشه و استیک) (۱۵۴۹۶۱۲۶۰۰)

طعم دهی و بسته بندی چای (۱۵۴۹۴۱۲۳۲۲)

طعم دهی و بسته بندی چای سیاه (۱۵۴۹۵۱۲۵۴۲)

طعم دهی و بسته بندی چای سیاه کیسه ای (۱۵۴۹۶۱۲۵۴۳)

طعم دهی و بسته بندی چای سیاه (به استثناء چای سیاه کیسه ای) (۱۵۴۹۶۱۲۵۴۴)

طعم دهی و بسته بندی چای سبز (۱۵۴۹۵۱۲۵۴۵)

طعم دهی و بسته بندی چای سبز کیسه ای (۱۵۴۹۶۱۲۵۴۶)

طعم دهی و بسته بندی چای سبز (به استثناء چای سبز کیسه ای) (۱۵۴۹۶۱۲۵۴۷)

انواع فرآورده حاصل از چای (۱۵۴۹۴۱۲۵۴۸)

کافئین از چای (۱۵۴۹۵۱۲۵۴۹)

آنتی اکسیدان از چای (۱۵۴۹۵۱۲۵۵۰)

انواع دم نوش و پودر نوشیدنی گیاهی (۱۵۴۹۳۱۲۶۶۶)

انواع پودر نوشیدنی فوری گیاهی (۱۵۴۹۴۱۲۶۶۷)

انواع دم نوش (۱۵۴۹۳۱۲۳۲۵)

دم نوش گیاهی (۱۵۴۹۴۱۲۳۲۶)

دم نوش میوه ای (۱۵۴۹۴۱۲۳۲۷)

دم نوش مخلوط میوه ای- گیاهی (۱۵۴۹۴۱۲۳۲۸)

انواع عصاره طبیعی (۱۵۴۹۳۱۲۳۲۹)

انواع عصاره استخراج شده از منابع حیوانی (۱۵۴۹۴۱۲۳۳۲)

عصاره گوشت (۱۵۴۹۵۱۲۳۳۳)

عصاره آبزیان (۱۵۴۹۵۱۲۳۳۴)

عصاره ژلاتینی از استخوان دام و طیور (۱۵۴۹۵۱۲۳۳۵)

انواع عصاره استخراج شده از منابع گیاهی (۱۵۴۹۴۱۲۳۳۶)

عصاره میوه ها (۱۵۴۹۵۱۲۳۳۰)

عصاره سبزیجات (۱۵۴۹۵۱۲۵۶۹)

عصاره ادویه جات (۱۵۴۹۵۱۲۵۷۰)

عصاره جلبک (۱۵۴۹۵۱۲۳۳۱)

عصاره شیرین بیان (۱۵۴۹۵۱۲۳۳۷)

عصاره مالت (۱۵۴۹۵۱۲۳۳۸)

عصاره چای (۱۵۴۹۵۱۲۵۹۸)

ترکیب نباتی (کامپاند گیاهی) بر پایه مالت (۱۵۴۹۵۱۲۵۳۷)

انواع شربت نوشابه های غیر الکلی (۱۵۴۹۳۱۲۶۷۳)

شربت نوشابه سیاه غیر الکلی (۱۵۴۹۴۱۲۶۷۴)

شربت نوشابه رنگی غیر الکلی (۱۵۴۹۴۱۲۶۷۷)

شربت نوشابه بدون رنگ غیر الکلی (۱۵۴۹۴۱۲۶۷۶)

انواع عصاره (بنیان) نوشابه های گاز دار غیر الکلی (۱۵۴۹۳۱۲۳۳۹)

عصاره (بنیان) نوشابه سیاه، گاز دار غیر الکلی (۱۵۴۹۴۱۲۳۴۰)

عصاره (بنیان) نوشابه بیرنگ، گازدار غیر الکلی (۱۵۴۹۴۱۲۳۴۱)

عصاره (بنیان) نوشابه میوه ای، گازدار غیر الکلی (۱۵۴۹۴۱۲۳۴۳)

انواع عصاره (بنیان) نوشیدنی های بدون گاز غیر الکلی (۱۵۴۹۳۱۲۶۵۵)

انواع عصاره (بنیان) نوشیدنی میوه ای بدون گاز غیر الکلی (۱۵۴۹۴۱۲۶۵۶)

انواع افزودنی مجاز مورد مصرف در صنایع غذایی (۱۵۴۹۳۱۲۵۵۱)

انواع آنزیم مورد مصرف در صنایع غذایی (۱۵۴۹۴۱۲۵۵۴)

کنسانتره انواع آنزیم مورد مصرف در صنایع غذایی (۱۵۴۹۴۱۲۵۷۱)

انواع براق کننده مورد مصرف در صنایع غذایی (۱۵۴۹۴۱۲۶۷۰)

انواع نگهدارنده مواد غذایی (۱۵۴۹۴۱۲۵۱۷)

ضد کف مورد مصرف در صنایع غذایی (۱۵۴۹۴۱۲۶۵۴)

پیش مخلوط افزودنی های مجاز خوراکی مورد مصرف در صنایع غذایی (۱۵۴۹۴۱۲۵۵۶)

انواع پودرهای فشرده شده حاوی عصاره گوشت، مرغ و سبزیجات (۱۵۴۹۴۱۲۶۰۵)

پودر مکمل روغن سبزه بر پایه کربنات ها (۱۵۴۹۴۱۲۶۲۱)

انواع مواد طعم دهنده مجاز خوراکی (۱۵۴۹۴۱۲۳۴۴)

طعم دهنده دودی (۱۵۴۹۵۱۲۵۷۲)

مواد طعم دهنده طبیعی مورد مصرف در صنایع غذایی (۱۵۴۹۵۱۲۳۴۵)

اسانس طبیعی (مورد مصرف در صنایع غذایی) (۱۵۴۹۶۱۲۳۴۶)

مواد طعم دهنده مصنوعی مورد مصرف در صنایع غذایی (۱۵۴۹۵۱۲۳۴۸)

اسانس های مصنوعی (مورد مصرف در صنایع غذایی) (۱۵۴۹۶۱۲۳۴۹)

انواع رنگ مجاز خوراکی (۱۵۴۹۴۱۲۵۳۰)

رنگ خوراکی به شکل ژل (۱۵۴۹۵۱۲۵۶۱)

رنگ خوراکی به شکل پودر (۱۵۴۹۵۱۲۵۵۹)

بتاکاروتن به شکل پودر (۱۵۴۹۶۱۲۵۳۱)

انواع رنگ مجاز خوراکی از گیاهان (به جز بتاکاروتن) به شکل پودر (۱۵۴۹۶۱۲۶۰۱)

رنگ خوراکی به شکل مایع یا امولسیون (۱۵۴۹۵۱۲۵۶۰)

لیکوپن به شکل مایع (۱۵۴۹۶۱۲۶۷۱)

بتاکاروتن به شکل مایع (۱۵۴۹۶۱۲۶۷۲)

انواع امولسیفایر مورد مصرف در صنایع غذایی (۱۵۴۹۴۱۲۵۱۳)

کیک ژل (۱۵۴۹۵۱۲۵۵۲)

منو گلیسیرید و استر منو گلیسیرید (۱۵۴۹۵۱۲۵۹۴)

انواع استئارویل لاکتیلات (۱۵۴۹۵۱۲۵۹۵)

انواع استر پلی گلیسرول (۱۵۴۹۵۱۲۵۹۶)

انواع استر سوربیتان (۱۵۴۹۵۱۲۵۹۷)

انواع پایدار کننده (استابیلایزر) مواد غذایی (۱۵۴۹۴۱۲۵۵۳)

پایدارکننده-امولسیفایر ممزوج شده (۱۵۴۹۵۱۲۵۱۶)

تثبیت کننده بافت مواد غذایی (۱۵۴۹۵۱۲۵۵۷)

قوام دهنده یا غلیظ کننده مواد غذایی (۱۵۴۹۵۱۲۵۵۸)

انواع بهبود دهنده غذایی (۱۵۴۹۴۱۲۴۰۵)

بیکینگ پودر (۱۵۴۹۵۱۲۴۰۶)

انواع بهبود دهنده مورد مصرف در صنایع نان ،شیرینی و ماکارونی (۱۵۴۹۵۱۲۴۰۷)

انواع صمغ غذایی (۱۵۴۹۴۱۲۵۱۴)

گوار گام (۱۵۴۹۵۱۲۵۱۸)

گزانتان گام (۱۵۴۹۵۱۲۵۱۹)

کاراگینان (۱۵۴۹۵۱۲۵۲۰)

صمغ عربی (۱۵۴۹۵۱۲۵۲۱)

آگار آگار (۱۵۴۹۵۱۲۵۲۳)

انواع پکتین (۱۵۴۹۴۱۲۴۶۸)

پکتین حاصل از پوست مرکبات (۱۵۴۹۵۱۲۴۶۹)

پکتین حاصل از سیب (۱۵۴۹۵۱۲۴۷۰)

پکتین حاصل از تفاله چغندر (۱۵۴۹۵۱۲۴۷۱)

پکتین حاصل از پوست هندوانه (۱۵۴۹۵۱۲۶۱۱)

فرآورده های تخم مرغ (۱۵۴۹۳۱۲۳۵۱)

تخم مرغ مایع پاستوریزه (۱۵۴۹۴۱۲۳۵۲)

پودر تخم مرغ کامل (۱۵۴۹۴۱۲۳۵۳)

پودر سفیده تخم مرغ (۱۵۴۹۴۱۲۳۵۴)

پودر زرده تخم مرغ (۱۵۴۹۴۱۲۳۵۵)

پودرآلبومین تخم مرغ (۱۵۴۹۴۱۲۳۵۶)

پودر پوست تخم مرغ (۱۵۴۹۴۱۲۵۰۵)

تخم مرغ پاستوریزه شده داخل پوسته (۱۵۴۹۴۱۲۵۰۶)

تخم مرغ پخته (۱۵۴۹۴۱۲۶۱۷)

تخم مرغ پخته طعم دار (۱۵۴۹۴۱۲۶۶۰)

نوشیدنی بر پایه تخم مرغ (۱۵۴۹۴۱۲۶۶۴)

انواع غذای کودک (۱۵۴۹۳۱۲۳۵۹)

غذای کودک بر پایه غلات (۱۵۴۹۴۱۲۳۶۰)

غذای کودک بر پایه میوه و سبزیجات (۱۵۴۹۴۱۲۳۶۱)

غذای کودک بر پایه سویا (۱۵۴۹۴۱۲۳۶۲)

انواع غذای فرموله شده مخصوص تغذیه بزرگسالان و سالمندان (۱۵۴۹۳۱۲۵۸۱)

انواع غذای فرموله شده مخصوص تغذیه بزرگسالان و سالمندان بر پایه غلات (۱۵۴۹۴۱۲۵۸۲)

انواع غذای فرموله شده مخصوص تغذیه بزرگسالان و سالمندان بر پایه میوه و سبزی (۱۵۴۹۴۱۲۵۸۳)

انواع دانه ، میوه و خشکبار آجیلی فرآوری شده و پودر پوست آن (۱۵۴۹۳۱۲۳۶۶)

پودر پوست میوه های آجیلی (۱۵۴۹۴۱۲۵۰۴)

انواع دانه و میوه آجیلی فرآوری شده (۱۵۴۹۴۱۲۵۰۳)

پسته فرآوری شده (۱۵۴۹۵۱۲۳۶۷)

تخمه آفتابگردان فرآوری شده (۱۵۴۹۵۱۲۳۷۱)

تخمه هندوانه فرآوری شده (۱۵۴۹۵۱۲۳۷۳)

گردو فرآوری شده (۱۵۴۹۵۱۲۳۷۴)

بادام هندی فرآوری شده (۱۵۴۹۵۱۲۳۷۵)

بادام زمینی فرآوری شده (۱۵۴۹۵۱۲۵۱۱)

۰میوه آجیلی روکش دار (۱۵۴۹۵۱۲۶۰۴)

۰سویا فرآوری شده (۱۵۴۹۵۱۲۶۷۵)

انواع پرک میوه های آجیلی و دانه های روغنی روغن کشی شده (۱۵۴۹۳۱۲۶۲۵)

پرک کنجد روغن کشی شده (۱۵۴۹۴۱۲۶۲۶)

پرک بادام شیرین روغن کشی شده (۱۵۴۹۴۱۲۶۲۷)

پرک سیاهدانه روغن کشی شده (۱۵۴۹۴۱۲۶۲۸)

پرک فندق روغن کشی شده (۱۵۴۹۴۱۲۶۲۹)

پرک دانه کدو روغن کشی شده (۱۵۴۹۴۱۲۶۳۰)

انواع پرک میوه های آجیلی (۱۵۴۹۳۱۲۶۳۳)

پرک پسته (۱۵۴۹۴۱۲۶۴۲)

پرک بادام (۱۵۴۹۴۱۲۶۴۱)

پرک بادام زمینی (۱۵۴۹۴۱۲۶۳۹)

پرک گردو (۱۵۴۹۴۱۲۶۳۶)

پرک فندق (۱۵۴۹۴۱۲۶۳۴)

انواع عسل و کارامل (۱۵۴۹۳۱۲۳۷۶)

فرآوری عسل طبیعی (۱۵۴۹۴۱۲۵۲۹)

عسل طبیعی پروبیوتیک (۱۵۴۹۴۱۲۶۱۹)

انواع خلال میوه های آجیلی (۱۵۴۹۳۱۲۶۳۲)

خلال پسته (۱۵۴۹۴۱۲۶۳۵)

خلال بادام (۱۵۴۹۴۱۲۶۳۸)

خلال بادام زمینی (۱۵۴۹۴۱۲۶۳۷)

خلال گردو (۱۵۴۹۴۱۲۶۴۰)

خلال فندق (۱۵۴۹۴۱۲۶۴۸)

انواع گرانول میوه های آجیلی (۱۵۴۹۳۱۲۶۳۱)

گرانول پسته (۱۵۴۹۴۱۲۶۴۷)

گرانول بادام (۱۵۴۹۴۱۲۶۴۴)

گرانول بادام زمینی (۱۵۴۹۴۱۲۶۴۳)

گرانول گردو (۱۵۴۹۴۱۲۶۴۶)

گرانول فندق (۱۵۴۹۴۱۲۶۴۵)

انواع دسر (به جز ژله)، به صورت آماده و پودر (۱۵۴۹۳۱۲۳۸۰)

انواع پودر دسر (۱۵۴۹۴۱۲۵۸۷)

پودر پودینگ (۱۵۴۹۵۱۲۳۸۱)

پودر کرم کارامل (۱۵۴۹۵۱۲۵۸۹)

پودر کرم شکلات (۱۵۴۹۵۱۲۵۹۰)

پودر دسر موس (۱۵۴۹۵۱۲۶۶۱)

انواع دسر آماده مصرف (۱۵۴۹۴۱۲۵۸۸)

پودینگ آماده مصرف (۱۵۴۹۵۱۲۵۹۱)

کرم کارامل آماده مصرف (۱۵۴۹۵۱۲۳۸۲)

کرم شکلات آماده مصرف (۱۵۴۹۵۱۲۵۹۲)

فالوده (۱۵۴۹۵۱۲۶۱۲)

انواع دسر بر پایه میوه جات (۱۵۴۹۵۱۲۶۲۰)

انواع ژلاتین حلال خوراکی (۱۵۴۹۳۱۲۴۷۲)

انواع پودر ژلاتین حلال خوراکی (۱۵۴۹۴۱۲۵۷۶)

انواع ورقه ژلاتین حلال خوراکی (۱۵۴۹۴۱۲۵۷۷)

انواع فرآورده های زعفران (۱۵۴۹۳۱۲۳۸۴)

پودر زعفران (۱۵۴۹۴۱۲۳۸۵)

قرص زعفران (۱۵۴۹۴۱۲۳۸۶)

اسپری زعفران (۱۵۴۹۴۱۲۳۸۷)

انواع سس (۱۵۴۹۳۱۲۳۸۸)

سس مایونز (۱۵۴۹۴۱۲۳۸۹)

سس گوجه فرنگی (کچاپ) (۱۵۴۹۴۱۲۳۹۰)

سس فلفل (۱۵۴۹۴۱۲۵۱۰)

سس انار (۱۵۴۹۴۱۲۳۹۱)

سس باربکیو (۱۵۴۹۴۱۲۳۹۲)

سس خردل (۱۵۴۹۴۱۲۳۹۳)

سس فرانسوی (۱۵۴۹۴۱۲۳۹۴)

سس ماست (۱۵۴۹۴۱۲۳۹۵)

سس سویا (۱۵۴۹۴۱۲۳۹۶)

انواع سس بر پایه میوه ها و سبزی ها (۱۵۴۹۴۱۲۶۰۲)

انواع سس برای غذاهای سوخاری (۱۵۴۹۴۱۲۶۱۳)

انواع سرکه (۱۵۴۹۳۱۲۳۹۷)

سرکه تهیه شده از الکل (۱۵۴۹۴۱۲۳۹۸)

سرکه تهیه شده از میوه ها (۱۵۴۹۴۱۲۳۹۹)

سرکه انگور (۱۵۴۹۵۱۲۴۰۰)

سرکه سیب (۱۵۴۹۵۱۲۴۰۱)

سرکه پوست مرکبات (۱۵۴۹۵۱۲۴۰۲)

سرکه خرما (۱۵۴۹۵۱۲۵۲۸)

انواع میکرو ارگانیسم مفید مورد مصرف در صنایع غذایی (۱۵۴۹۳۱۲۵۳۲)

انواع باکتری پروبیوتیک مورد مصرف در صنایع غذایی (۱۵۴۹۴۱۲۵۳۵)

انواع باکتری مورد مصرف در صنایع لبنی (استارتر لبنی ) (۱۵۴۹۴۱۲۵۳۶)

انواع مخمر (۱۵۴۹۴۱۲۴۰۳)

خمیر مایه (۱۵۴۹۵۱۲۴۰۴)

مخمر فرآوری شده (عصاره مخمر) (۱۵۴۹۵۱۲۵۹۳)

انواع چاشنی (۱۵۴۹۳۱۲۴۱۰)

چاشنی سالاد (مخلوط سبزیجات معطر) (۱۵۴۹۴۱۲۴۱۱)

چاشنی غذا (۱۵۴۹۴۱۲۴۱۲)

انواع عرقیات گیاهی (۱۵۴۹۳۱۲۴۱۳)

گلاب (۱۵۴۹۴۱۲۴۱۹)

انواع عرقیات گیاهی (به استثناء گلاب) (۱۵۴۹۴۱۲۵۷۳)

نمک خوراکی (طعام) تصفیه شده (۱۵۴۹۳۱۲۴۴۱)

نمک خوراکی تصفیه شده یددار (نمک آشپزخانه) (۱۵۴۹۴۱۲۴۴۲)

نمک خوراکی تصفیه شده بدون ید با کاربرد در صنایع غذایی (۱۵۴۹۴۱۲۴۴۳)

نمک رژیمی (۱۵۴۹۴۱۲۴۴۴)

نمک رژیمی کلرورپتاسیم (فاقد سدیم) (۱۵۴۹۵۱۲۴۴۵)

نمک رژیمی کم سدیم (جایگزین) (۱۵۴۹۵۱۲۴۴۶)

طعم دهی و بسته بندی نمک تصفیه شده (۱۵۴۹۴۱۲۵۲۵)

طعم دهی و بسته بندی نمک تصفیه شده یددار (۱۵۴۹۵۱۲۵۲۶)

انواع یخ (۱۵۴۹۳۱۲۴۴۷)

یخ خوراکی قالبی (۱۵۴۹۴۱۲۴۴۸)

یخ خوراکی به شکل پودر (۱۵۴۹۴۱۲۶۰۳)

یخ غیر خوراکی (۱۵۴۹۴۱۲۴۴۹)

انواع غذای آماده و نبمه آماده (۱۵۴۹۳۱۲۴۵۰)

انواع غذاهای آماده و نیمه آماده کنسروی (انواع خوراک ،خورشت و سایر انواع غذا) (۱۵۴۹۴۱۲۵۷۴)

انواع غذاهای آماده و نیمه آماده غیر کنسروی (انواع خوراک، خورشت و سایر انواع غذا و پیش غذا) (۱۵۴۹۴۱۲۵۷۵)

انواع ساندویچ (۱۵۴۹۴۱۲۴۵۲)

انواع پیتزا (نیمه آماده) (۱۵۴۹۴۱۲۴۵۳)

سالاد الویه (۱۵۴۹۴۱۲۴۵۴)

انواع پودر غذاهای نیمه آماده (۱۵۴۹۴۱۲۴۵۵)

پودر انواع سوپ (۱۵۴۹۵۱۲۴۵۶)

پودر انواع آش (۱۵۴۹۵۱۲۴۵۷)

انواع شیر خشک فرموله شده غنی شده مخصوص تغذیه بزرگسالان (۱۵۴۹۳۱۲۴۵۹)

شیر خشک فرموله شده غنی شده مخصوص تغذیه بزرگسالان(پرچرب) (۱۵۴۹۴۱۲۴۶۰)

شیر خشک فرموله شده غنی شده مخصوص تغذیه بزرگسالان(کم چرب) (۱۵۴۹۴۱۲۴۶۱)

شیر خشک فرموله شده غنی شده مخصوص تغذیه بزرگسالان(بدون چربی) (۱۵۴۹۴۱۲۵۷۸)

انواع شیر خشک مخصوص تغذیه اطفال (انواع فرمولا مخصوص تغذیه اطفال) (۱۵۴۹۳۱۲۴۶۲)

شیر خشک مخصوص تغذیه اطفال از ۰ تا ۶ ماهگی( infant Formula ) (1549412463)

شیر خشک مخصوص تغذیه اطفال از ۶ ماهگی به بعد ( Follow Up Formula ) (1549412464)

شیر خشک مخصوص تغذیه اطفال از دو سالگی به بعد (Growing Up Formula ) (1549412465)

انواع شیر خشک رژیمی مخصوص تغذیه اطفال (برای مقاصد پزشکی خاص) (۱۵۴۹۴۱۲۴۶۷)

انواع کنسانتره میوه (۱۵۴۹۳۱۲۴۷۶)

انواع کنسانتره میوه مرکبات (۱۵۴۹۴۱۲۶۵۹)

کنسانتره پرتقال (۱۵۴۹۴۱۲۴۷۷)

کنسانتره گریپ فروت (۱۵۴۹۴۱۲۴۷۸)

کنسانتره لیمو ترش (۱۵۴۹۴۱۲۴۷۹)

کنسانتره نارنگی (۱۵۴۹۴۱۲۴۸۰)

انواع کنسانتره میوه غیر مرکبات (۱۵۴۹۴۱۲۶۵۸)

کنسانتره سیب (۱۵۴۹۴۱۲۴۸۱)

کنسانتره به (۱۵۴۹۴۱۲۶۱۶)

کنسانتره انگور (۱۵۴۹۴۱۲۴۸۲)

کنسانتره انجیر (۱۵۴۹۴۱۲۶۵۰)

کنسانتره زرشک (۱۵۴۹۴۱۲۴۸۴)

کنسانتره آلبالو (۱۵۴۹۴۱۲۵۰۹)

کنسانتره آلو (۱۵۴۹۴۱۲۶۲۴)

کنسانتره توت فرنگی (۱۵۴۹۴۱۲۶۲۳)

کنسانتره کیوی (۱۵۴۹۴۱۲۶۲۲)

کنسانتره توت (۱۵۴۹۴۱۲۶۵۱)

انواع کنسانتره سبزیجات (۱۵۴۹۳۱۲۵۸۵)

کنسانتره هویج (۱۵۴۹۴۱۲۵۸۶)

انواع فرآورده های جایگزین بر پایه سویا (۱۵۴۹۳۱۲۵۹۳)

انواع فرآورده جایگزین تخم مرغ بر پایه سویا (۱۵۴۹۴۱۲۵۹۹)

انواع جایگزین های گیاهی (بر پایه سویا) فرآورده های گوشتی (۱۵۴۹۳۱۲۴۹۵)

انواع جایگزین ها و فرآورده های گوشتی بر پایه سویا (۱۵۴۹۴۱۲۴۹۶)

سوسیس سویا (۱۵۴۹۵۱۲۴۹۷)

کالباس سویا (۱۵۴۹۵۱۲۴۹۸)

برگر سویا (۱۵۴۹۵۱۲۵۰۱)

جایگزین گوشت بر پایه سویا (آنالوگ گوشتی) (۱۵۴۹۵۱۲۶۷۸)

انواع جایگزین غیر شیری محصولات لبنی (۱۵۴۹۳۱۲۴۸۵)

شیر سویا (۱۵۴۹۴۱۲۴۸۶)

ماست سویا (۱۵۴۹۴۱۲۴۸۷)

دوغ سویا (۱۵۴۹۴۱۲۴۸۸)

کشک سویا (۱۵۴۹۴۱۲۶۶۹)

پنیر سویا (۱۵۴۹۴۱۲۴۸۹)

کره سویا (۱۵۴۹۴۱۲۶۶۸)

پنیر پیتزای سویا (۱۵۴۹۴۱۲۴۹۰)

خامه سویا (۱۵۴۹۴۱۲۴۹۱)

بستنی سویا (۱۵۴۹۴۱۲۴۹۲)

پودر شیر سویا (۱۵۴۹۴۱۲۴۹۳)

پودر خامه سویا (۱۵۴۹۴۱۲۴۹۴)

پودر خامه قنادی بر پایه ترکیبات گیاهی (۱۵۴۹۴۱۲۶۱۵)

شیر باز ساخته استریلیزه از مخلوط پودر سویا و شیرخشک (۱۵۴۹۴۱۲۶۱۸)

پیش مخلوط ویتامین و مواد معدنی جهت غنی سازی مواد غذایی (۱۵۴۹۳۱۲۵۷۹)

پیش مخلوط ویتامین و مواد معدنی جهت غنی سازی آرد (۱۵۴۹۴۱۲۵۸۰)

میان وعده های دیگر که در جای دیگر طبقه بندی نشده (۱۵۴۹۳۱۲۵۶۲)

سمبوسه (۱۵۴۹۴۱۲۵۶۳)

۰فرآورده از مخلوط پنیر و دانه های آجیلی (۱۵۴۹۴۱۲۶۱۴)

انواع پوشش یا فیلم خوراکی با ویژگی ضد میکروبی و زیست تخریب پذیر (با پایه طبیعی) (۱۵۴۹۳۱۲۶۰۶)

انواع پوشش یا فیلم خوراکی با ویژگی ضد میکروبی و زیست تخریب پذیر (پایه پلی ساکاریدی) (۱۵۴۹۴۱۲۶۰۷)

انواع پوشش یا فیلم خوراکی با ویژگی ضد میکروبی و زیست تخریب پذیر (پایه پروتئینی) (۱۵۴۹۴۱۲۶۰۸)

انواع پوشش یا فیلم خوراکی با ویژگی ضد میکروبی و زیست تخریب پذیر (پایه چربی ها) (۱۵۴۹۴۱۲۶۰۹)

انواع پوشش یا فیلم خوراکی با ویژگی ضد میکروبی و زیست تخریب پذیر (پایه مخلوط پلی ساکارید، پروتئین و چربی ها) (۱۵۴۹۴۱۲۶۱۰)

سایر محصولات غذایی که در جای دیگر طبقه بندی نشده (۱۵۴۹۳۱۲۶۶۲)

پودر خامه ای کننده لبنی و غیر لبنی (۱۵۴۹۴۱۲۶۶۳)

انواع ادویه فرآوری شده (۱۵۴۹۳۱۲۳۸۳)

پودر انواع سس (۱۵۴۹۳۱۲۶۴۹)

انواع پودر نوشیدنی فوری بر پایه انواع اسانس مصنوعی (۱۵۴۹۳۱۲۴۷۵)

مینارین (۱۵۴۹۴۱۲۶۷۹)

مینارین شیرین شده (۱۵۴۹۵۱۲۶۸۱)

مینارین شیرین نشده (۱۵۴۹۵۱۲۶۸۰)

تولید مالت و ماءالشعیر (۱۵۵۳)

مالت و فرآورده های آن (۱۵۵۳۳۱۲۳۰۱)

مالت (۱۵۵۳۴۱۲۳۰۲)

پودر مالت (۱۵۵۳۴۱۲۳۰۳)

انواع نوشیدنی مالت (۱۵۵۳۳۱۲۳۰۴)

نوشیدنی مالت ساده (۱۵۵۳۴۱۲۳۰۵)

نوشیدنی مالت طعم دار (۱۵۵۳۴۱۲۳۰۶)

نوشیدنی مالت طعم دار حاوی کنسانتره میوه (۱۵۵۳۴۱۲۳۰۷)

تولید نوشابه های غیر الکلی؛ تولید آب معدنی (۱۵۵۴)

انواع نوشابه غیر الکلی (۱۵۵۴۳۱۲۳۳۳)

نوشابه گاز دار سیاه (۱۵۵۴۴۱۲۳۳۴)

نوشابه گاز دار سیاه بسته بندی شده در ظروف پت یا شیشه ای (۱۵۵۴۵۱۲۳۳۵)

نوشابه گاز دار سیاه بسته بندی شده در قوطی آلومینیومی (۱۵۵۴۵۱۲۳۳۶)

نوشابه گازدار طعم دار رنگی (۱۵۵۴۴۱۲۳۳۷)

نوشابه گازدار طعم دار رنگی بسته بندی شده در ظروف پت یا شیشه ای (۱۵۵۴۵۱۲۳۳۸)

نوشابه گازدار طعم دار رنگی بسته بندی شده در قوطی آلومینیومی (۱۵۵۴۵۱۲۳۳۹)

نوشابه گازدار طعم دار بدون رنگ (۱۵۵۴۴۱۲۳۴۰)

نوشابه گازدار طعم دار بدون رنگ بسته بندی شده در ظروف پت یا شیشه ای (۱۵۵۴۵۱۲۳۴۱)

نوشابه گازدار طعم دار بدون رنگ بسته بندی شده در قوطی آلومینیومی (۱۵۵۴۵۱۲۳۴۲)

نوشابه گازدار بدون طعم و رنگ (۱۵۵۴۴۱۲۳۴۳)

نوشابه گازدار بدون طعم و رنگ بسته بندی شده در ظروف پت (۱۵۵۴۵۱۲۳۴۴)

نوشابه گازدار بدون طعم و رنگ بسته بندی شده در قوطی آلومینیومی (۱۵۵۴۵۱۲۳۴۵)

نوشابه گازدار میوه ای (۱۵۵۴۴۱۲۳۴۶)

نوشابه گازدار میوه ای بسته بندی شده در ظروف پت (۱۵۵۴۵۱۲۳۴۷)

نوشابه گازدار میوه ای بسته بندی شده در قوطی آلومینیومی (۱۵۵۴۵۱۲۳۴۸)

نوشابه گازدار کم کالری (۱۵۵۴۴۱۲۳۴۹)

نوشابه گازدار کم کالری بسته بندی شده در ظروف پت (۱۵۵۴۵۱۲۳۵۰)

نوشابه گازدار کم کالری بسته بندی شده در قوطی آلومینیومی (۱۵۵۴۵۱۲۳۵۱)

نوشابه گازدار سبک (۱۵۵۴۴۱۲۳۵۲)

نوشابه گازدار سبک بسته بندی شده در ظروف پت (۱۵۵۴۵۱۲۳۵۳)

نوشابه گازدار سبک بسته بندی شده در قوطی آلومینیومی (۱۵۵۴۵۱۲۳۵۴)

نوشابه گازدار بدون قند (۱۵۵۴۴۱۲۳۵۵)

نوشابه گازدار بدون قند بسته بندی شده در ظروف پت (۱۵۵۴۵۱۲۳۵۶)

نوشابه گازدار بدون قند بسته بندی شده در قوطی آلومینیومی (۱۵۵۴۵۱۲۳۵۷)

نوشابه گازدار ورزشی (۱۵۵۴۴۱۲۳۵۸)

نوشابه گازدار ورزشی ایزوتونیک (۱۵۵۴۵۱۲۳۵۹)

نوشابه گازدار ورزشی هیپرتونیک (۱۵۵۴۵۱۲۳۶۰)

نوشابه گازدار ورزشی هیپوتونیک (۱۵۵۴۵۱۲۳۶۱)

نوشابه گازدار ورزشی انرژی زا (۱۵۵۴۵۱۲۳۶۲)

نوشابه گازدار ورزشی اسمارت (۱۵۵۴۵۱۲۳۶۳)

انواع نوشابه بر پایه ترکیبات طبیعی گیاهی (۱۵۵۴۴۱۲۳۶۴)

انواع نوشابه بر پایه عرقیات گیاهی (۱۵۵۴۵۱۲۳۶۵)

انواع نوشابه بر پایه عرقیات گیاهی گازدار (۱۵۵۴۶۱۲۳۶۶)

انواع نوشابه بر پایه عرقیات گیاهی بدون گاز (۱۵۵۴۶۱۲۳۶۷)

سایر انواع نوشابه های گیاهی (۱۵۵۴۵۱۲۳۶۸)

نوشابه چای سرد (۱۵۵۴۶۱۲۳۶۹)

نوشابه تخمیری چای (۱۵۵۴۶۱۲۳۷۰)

نوشابه تخمیری بر پایه میوه جات (۱۵۵۴۶۱۲۳۸۴)

نوشابه تخمیری بر پایه آب سبزیجات (۱۵۵۴۶۱۲۳۸۳)

نوشابه بر پایه گیاه آلوئه ورا (۱۵۵۴۵۱۲۳۷۱)

انواع آب معدنی طبیعی (۱۵۵۴۳۱۲۳۷۲)

آب معدنی طبیعی گازدار (۱۵۵۴۴۱۲۳۷۳)

آب معدنی طبیعی بدون گاز (۱۵۵۴۴۱۲۳۷۴)

آب معدنی طبیعی گاززدایی شده (۱۵۵۴۴۱۲۳۷۵)

آب معدنی طبیعی غنی از گاز (۱۵۵۴۴۱۲۳۷۶)

آب معدنی طبیعی گازدارشده (۱۵۵۴۴۱۲۳۷۷)

انواع آب آشامیدنی بسته بندی شده (۱۵۵۴۳۱۲۳۷۸)

آب آشامیدنی بسته بندی شده (۱۵۵۴۴۱۲۳۷۹)

آب آشامیدنی بسته بندی شده بدون گاز (با افزودنی) (۱۵۵۴۴۱۲۳۸۰)

آب آشامیدنی بسته بندی شده (گازدار طبیعی) (۱۵۵۴۴۱۲۳۸۱)

آب آشامیدنی بسته بندی شده (گازدار شده) (۱۵۵۴۴۱۲۳۸۲)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *